La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

ANY 2018

 

 

 

 

 

ANY 2017

 

 

 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT DE VALLS,

EXERCICI 2016