Consultes populars

L'art. 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, estableix que amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament es substanciarà una consulta pública mitjançant el portal web de l'administració competent,  en la que es demanarà l'opinió pública dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectacts per la futura norma.

En aquest sentit aquest és l'espai on la ciutadania pot trobar totes les consultes públiques iniciades, al efecte de que puguin donar la seva opinió.

 

En els següents documents adjunts podeu consultar les diferents consultes populars iniciades.