Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.016 D F 1 0 Deute públic 3061000,00
2.016 D F 2 1 Deute públic 3061000,00
2.016 D F 3 11 Deute públic 3061000,00
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 6373942,16
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1267789,50
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,00
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 1202789,50
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 65000,00
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1836688,30
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 452055,66
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 1380632,64
2.016 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 4000,00
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 4000,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 2651280,91
2.016 D F 3 160 Clavegueram 0,00
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 1851830,61
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 251375,05
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 251375,05
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 251375,05
2.016 D F 3 163 Neteja viària 300000,00
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 13000,00
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 486450,30
2.016 D F 2 17 Medi ambient 618183,45
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 36850,32
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 219000,00
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 362333,13
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 51500,00
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 1261787,43
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2000,00
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2000,00
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 815436,36
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 815436,36
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 444351,07
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 444351,07
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 2184990,61
2.016 D F 2 31 Sanitat 42100,00
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 42100,00
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.016 D F 2 32 Educació 1359265,02
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 3000,00
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 933630,62
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 100629,87
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 206591,43
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 115413,10
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 0,00
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.016 D F 2 33 Cultura 376540,94
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 68391,93
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 11000,00
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 0,00
2.016 D F 4 3.322 Arxius 0,00
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 2700,00
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 56600,00
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 450,00
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 0,00
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 237399,01
2.016 D F 2 34 Esport 407084,65
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 47434,65
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 105200,00
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 254450,00
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 517175,38
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 155000,00
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 64500,00
2.016 D F 3 431 Comerç 0,00
2.016 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 0,00
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 40000,00
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 50500,00
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 218162,15
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 218162,15
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 0,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 0,00
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 144013,23
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 0,00
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 144013,23
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 2729762,36
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 363323,00
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 363323,00
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1895376,64
2.016 D F 3 920 Administració general 1569714,90
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 144712,30
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.016 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.016 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 29975,00
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 72991,56
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 77982,88
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 463562,72
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 206381,47
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 74081,25
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 183100,00
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 7500,00
2.016 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.016 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.016 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 7500,00
2.016 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.015 D F 1 0 Deute públic 2920000,00
2.015 D F 2 1 Deute públic 2920000,00
2.015 D F 3 11 Deute públic 2920000,00
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4989952,18
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 200096,43
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 124096,43
2.015 D F 3 134 Mobilitat urbana 76000,00
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1755063,42
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 188462,73
2.015 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 1446600,69
2.015 D F 3 153 Vies públiques 120000,00
2.015 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 120000,00
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 2414948,50
2.015 D F 3 160 Clavegueram 37000,00
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 1591498,20
2.015 D F 3 163 Neteja viària 300000,00
2.015 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 25000,00
2.015 D F 3 165 Enllumenat públic 461450,30
2.015 D F 2 17 Medi ambient 619843,83
2.015 D F 3 170 Administració general del medi ambient 45393,83
2.015 D F 3 171 Parcs i jardins 213650,00
2.015 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 360800,00
2.015 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 360800,00
2.015 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 605003,23
2.015 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66809,97
2.015 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 66809,97
2.015 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 362830,53
2.015 D F 3 231 Assistència social primària 362830,53
2.015 D F 2 24 Foment de l'ocupació 175362,73
2.015 D F 3 241 Foment de l'ocupació 175362,73
2.015 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1168485,33
2.015 D F 2 31 Sanitat 34100,00
2.015 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 34100,00
2.015 D F 2 32 Educació 602137,49
2.015 D F 3 320 Administració general d'educació 48563,14
2.015 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 15208,39
2.015 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 537115,96
2.015 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 1250,00
2.015 D F 2 33 Cultura 147797,84
2.015 D F