Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 13-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 10-03-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 29-01-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 30-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 19-02-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 22-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 25-05-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 28-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 30-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 26-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en el poliesportiu municipal 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre increment del valor de terrenys de naturalesa urbana 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, del sòl i la volada de la via pública 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per ocupacions de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques... 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per parades, barreaques, casetes, de venda, espectacles o atraccions... 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament... 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 26-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 20-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 29-10-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 27-09-2004 Enllaç