D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Agent de la Policia Local 14-06-2017 Enllaç
Joves inscrits en el sistema Garantia Juvenil (PFO) 03-11-2016 Enllaç
Joves per cobrir diferents llocs de treball, Programa Garantia Juvenil 03-11-2016 Enllaç
Monitor d'esports 26-07-2016 Enllaç
Conserge 04-07-2016 Enllaç
Operari de neteja 08-06-2016 Enllaç
Interventor 04-02-2016 Enllaç
Agent de la Policia Local 18-09-2014 Enllaç
Assistent social 01-02-2011 Enllaç
Conserge /subaltern 10-09-2010 Enllaç
Agent de la policia local 25-05-2009 Enllaç
Auxiliar administratiu 25-05-2009 Enllaç
Tècnic auxiliar de gestió urbanística 21-07-2007 Enllaç
Agent de la policia local 08-05-2007 Enllaç
Agent de la policia local 08-05-2007 Enllaç
Caporal 10-02-2007 Enllaç
Tècnic d'administració general 26-07-2006 Enllaç
Cap de la policia local (inspector) 27-05-2006 Enllaç
Agent de la policia local 10-02-2006 Enllaç
Inspector de la policia local 25-01-2005 Enllaç
Agent de la policia local 15-03-2004 Enllaç
Ordenança de biblioteca 10-09-2003 Enllaç
Conserge del pavelló triple poliesportiu PAV-3 d'Ulldecona 22-12-2009 Enllaç