Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
20 494.157 9 118.369 48 31-12-2017
23 305.764 6 292.436 45 30-09-2017
18 440.537 3 173.616 44 30-06-2017
26 404.006 -2 174.892 47 31-03-2017
20 513.691 6 212.441 46 31-12-2016
80 816.370 83 291.360 111 30-06-2015
26 331.423 -4 390.273 40 30-09-2016
71 529.834 10 186.958 85 30-06-2016
82 453.110 49 604.159 93 31-12-2015
106 364.079 70 694.775 112 31-03-2015
87 279.432 51 617.363 92 31-12-2014
78 180.167 66 390.672 100 30-09-2014