Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
PnT-04: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari dels drets de participació en processos de selecció de personal de GESAT, S.A. 25-04-2019 Fitxa
PnT-05: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari dels drets de participació en processos de selecció de personal de Tortosa Salut, SL 25-04-2019 Fitxa
PnT-00: PRESTACIONS PATRIMONIALS PÚBLIQUES NO TRIBUTÀRIES
PnT-01: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària dels serveis esportius municipals 13-06-2019 Fitxa
I-05: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 19-12-2016 Fitxa
I-04: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 19-12-2016 Fitxa
I-03: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 05-12-2018 Fitxa
I-02: Impost sobre Activitats Econòmiques 05-12-2018 Fitxa
I-01: Impost sobre Béns Immobles 05-12-2018 Fitxa
I-00: IMPOSTOS
PP-18: Preus públics del servei de viver d'empreses de Tortosa 22-10-2015 Fitxa
PP-19: Preu públic d'entrada als espectacles del Teatre A. F. Pedrell 12-07-2018 Fitxa
PP-16: Preu públic per a les diferents activitats destinades al jovent: Cicle de Formació Alternativa i Activitats a la Natura 18-07-2012 Fitxa
PP-14: Preu públic per a les diferents prestacions socials de l'Ajuntament de Tortosa 10-01-2018 Fitxa
PP-08: Preu públic per la venda de llibres, publicacions i altres 26-10-2013 Fitxa
PP-07: Preu públic per la realització de cursos 18-12-2006 Fitxa
PP-06: Preus públics per la prestació de serveis del servei municipal de Telecentre 18-12-2006 Fitxa
PP-05: Preus públics Festa del Renaixement 27-04-2018 Fitxa
PP-04: Preu públic de l'Escola Municipal de Música de Tortosa 14-10-2016 Fitxa
PP-03: Preu públic per la prestació del servei amb el Camió cisterna 22-12-2008 Fitxa
PPIM-08: Preu públic de l'Escola Municipal de Teatre 22-10-2015 Fitxa
PPFI-04: Preus públics de la Fira Festast 10-04-2015 Fitxa
PPFI-03: Preus públics per a la Fira Ebreokasió 01-10-2009 Fitxa
PPFI-02: Preu públic per a la prestació de serveis en el marc de la Fira Expoebre-Ebreambient 23-04-2014 Fitxa
PPCO-01: Preu públic per la publicitat a l'Emissora Municipal de Tortosa 13-12-2007 Fitxa
PP-00: PREUS PÚBLICS
T-20: Taxa d'ocupació del domini públic de l´aula didàctica del Museu de Tortosa 12-11-2013 Fitxa
T-19: Taxa per lloguer de taules i cadires en recintes de ball per festes patronals 26-08-2013 Fitxa
T-18: Taxa per les visites a equipaments culturals i turístics 15-12-2017 Fitxa
T-17: Taxa d´ocupació del domini públic del Centre de Formació Ocupacional 22-12-2008 Fitxa
T-15: Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament 12-05-2014 Fitxa
T-14: Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals (zona blava) 05-12-2018 Fitxa
T-13: Taxa per entrada de vehicles a traves de les voreres i reserva de via pública per aparcament, carrega i descarrega de mercaderies 14-12-2015 Fitxa
T-12: Taxa d´utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 05-12-2018 Fitxa
T-10: Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 13-12-2014 Fitxa
T-09: Taxa de serveis especials per a espectacles o transports 19-12-2016 Fitxa
T-08: Taxa per la tramitació de l´autorització ambiental o sustantiva prevista per la Llei 20/2009, de 4 de desembre 14-12-2013 Fitxa
T-07: Tasa por la licencia de autotaxis y demás vehículos de alquiler 14-12-2013 Fitxa
T-06: Taxa sobre llicències ambientals, llicències d´activitats incloses a la Llei 11/2009, llicències municipals d´obertura o d´instal·lacions i règim de comunicació d´obertura d´activitats 05-12-2018 Fitxa
T-05: Taxa per llicències urbanístiques 14-12-2015 Fitxa
T-04: Taxa per serveis prestats als mercats 14-12-2013 Fitxa
T-03: Taxa de serveis del cementiri municipal 05-12-2018 Fitxa
T-02: Taxa per recollida d´escombraries 05-12-2018 Fitxa
T-01: Taxa per expedició de documents administratius 05-12-2018 Fitxa
T-00: TAXES
T-01-IM: Taxa d´ocupació del domini públic del Teatre Auditori Felip Pedrell 29-07-2013 Fitxa
TF-00: TARIFES
PnT-02: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari dels serveis municipals d’aigua i de clavegueram 21-02-2019 Fitxa
PnT-03: Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei del transport col·lectiu urbà 21-02-2019 Fitxa
TF-05: Tarifes del servei d´autotaxi 16-01-2017 Fitxa
TF-08: Tarifa per servei de piscina a les pedanies 21-12-2009 Fitxa
TF-11: Tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la plaça d'Alfons XII 21-05-2018 Fitxa
TF-12: Tarifes d'aparcament al pàrquing municipal de la plaça del Carrilet 16-01-2017 Fitxa