Estàs interessat en conèixer l’agrupació de la documentació? El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne  la seva recuperació.

El Quadre de classificació de la documentació de l’Ajuntament de Tortosa s’estructura en sèries documentals, identificades en lletra rodona amb un codi alfanumèric de cinc caràcters, i procediments, que depenen de cada sèrie, identificats en lletra cursiva i amb tres caràcters addicionals separats per un guió. A la dreta trobem la unitat que s’encarrega de la tramitació de cada sèrie i/o procediment. El primer caràcter de cada sèrie és una lletra, que identifica una funció general de l’organització, i els dos primers números corresponen a subapartats en què es pot dividir cada funció. Cada sèrie hereta aquests primers caràcters i es diferencia pels dos caràcters numèrics següents. Aquesta estructura és la que genera alhora la base de la numeració dels expedients que es tramiten a l’ajuntament, sota l’esquema següent: any-acrònim d’unitat-sèrie-número d’expedient (per exemple, l’expedient 2015-GOV-N0101-000001 és la primera llicència d’ocupació d’espais públics del 2015, tramitada per la unitat de Governació).

 

El quadre s’acompanya d’una llista de les unitats administratives afectades.