T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

El calendari de conservació fa referència a les prescripcions que recauen sobre cada tipus de documentació en funció del seu valor administratiu, comptable, informatiu, probatori, històric, estadístic o qualsevol altre que se li pugui atribuir. La determinació del valor dels diferents documents i en conseqüència les accions per a la seva conservació o eliminació és el procés anomenat avaluació documental, que és és un procés regulat per la Llei 10/2001, d'arxius i gestió de documents i supervisat per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd). Aquest organisme publica al DOGC les Taules d’Avaluació Documental (TAD), que poden prescriure la conservació permanent de determinada documentació o la seva eliminació parcial o total a partir d’un període de temps establert.

 

Pel que fa a l’accés, la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula en el seu Títol III els aspectes generals del règim d’accés a la documentació pública, tot i que altres lleis sectorials poden restringir l’accés a determinada documentació.

Adjuntem la primera versió del Calendari de conservació i règim d'accés documental de l'Ajuntament de Tortosa en dos formats: en pdf les sèries avaluades i codificades i en excel les sèries avaluades i codificades i el règim d'accés. Aquesta eina s'anirà necessàriament actualitzant per la mateixa dinàmica dels procediments administratius i per la regularitat en la publicació de noves taules d'avaluació.

Per formular la sol.licitud d’accés, podeu adreçar-vos a la seu electrònica de l’Ajuntament: https://www.seu.cat/tortosa/index