Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Preus públics per la prestació del servei de deixalleria no obligatori 19-11-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 28-07-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 16-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 26-09-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 22-11-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 25-11-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 08-05-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 26-06-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 19-08-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 29-05-2012 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic local 13-10-2011 Enllaç
Ordenança general dels preus públics municipals 19-11-2010 Enllaç
Preus públics dels servei d'accés a la xarxa inalàmbrica municipal 19-11-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 13-10-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 08-08-2008 Enllaç
Preus públics de l'escola bressol 08-08-2008 Enllaç
Tarifes referents als cursos de l'Escola d'Adults 08-08-2008 Enllaç
Preus públics per les activitats de lleure d'estiu i hivern 22-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa pel servei de cementiri municipal, serveis funeraris i autorització o concessió de sepultures 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del clavegueram 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa pel servei de sanitat preventiva i desinsectació 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per prestar els serveis de subministres d'interès general 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa pel suministrament d'aigua i la conservació de comptadors i escomeses 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats, estacionats incorrectament o abusivament a la via pública 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les Taxes per la tramitació i l'atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'administració ambiental 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per recollida i tractament d'escombraries 21-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials 21-12-2007 Enllaç
Preus públics de l'Escola Municipal de Música 21-12-2007 Enllaç
Preus públics de la venda de material a Can Quintana 21-12-2007 Enllaç
Preus públics de les activitats de Can Quintana 21-12-2007 Enllaç
Preus públics de les activitats esportives de l'Àrea d'Esports 21-12-2007 Enllaç
Preus públics del material a la venda a l'oficina de Turisme 21-12-2007 Enllaç
Preus públics per les festes i altres de l'Àrea de Cultura 21-12-2007 Enllaç
Preus públics per les propostes formatives de l'Àrea de Cultura 21-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 14-09-2007 Enllaç
Preus públics de l'Àrea de Medi Ambient 14-09-2007 Enllaç
Preus públics de l'Àrea de Turisme 14-09-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 20-09-2006 Enllaç
Categoria fiscal dels carrers del municipi 13-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 09-05-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per a la concessió de llicències temporals d'auto-taxi 09-05-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa pels serveis de prevenció i extinció d'incendis, de prevenció de runes, construccions i demolicions 08-02-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 10-09-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 31-12-2002 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 24-10-2002 Enllaç