En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Els òrgans de govern de l'ajuntament de Torrelles de Foix i les seves funcions són:

Ple
Composició
Calendari
Competències
Convocatòries
Actes

Junta de Govern
Composició
Calendari
Competències
Actes

Comissions informatives
Composició
Calendari
Competències
Actes

Comissió Especial de Comptes
Composició
Calendari
Competències
Actes

 

 

Els òrgans de govern de l'ajuntament de Torrelles de Foix i les seves funcions són:

PLE

Funcions:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

JUNTA DE GOVERN

Funcions:

 • Exercir les accions administratives i judicials, així com la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesicitat dels actes de l'Ajuntament
 • Aquelles altres que li siguin delegades per l'Alcalde President.

JUNTA DE PORTAVEUS

Funcions:

 • L'assessorament a l'alcalde en qüestions relatives a la formació de l'ordre del dia de les sessions plenàties de caràcter ordinari i extratordinari, i, respecte a les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d'aquestes sessions.
 • El coneixement previ dels assumptes d'especial transcendència per a la corporació
 • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

COMISSIONS ESPECIALS

Comissió especial de comptes

Funcions:

 • L'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la coorporació
 • Els informes o consultes que els facin arribar l'Alcaldia o altres òrgans municipals.