En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Els òrgans de govern de l'ajuntament de Torrelles de Foix i les seves funcions són:

PLE

Funcions:

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

JUNTA DE GOVERN

Funcions:

 • Exercir les accions administratives i judicials, així com la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
 • La declaració de lesicitat dels actes de l'Ajuntament
 • Aquelles altres que li siguin delegades per l'Alcalde President.

JUNTA DE PORTAVEUS

Funcions:

 • L'assessorament a l'alcalde en qüestions relatives a la formació de l'ordre del dia de les sessions plenàties de caràcter ordinari i extratordinari, i, respecte a les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d'aquestes sessions.
 • El coneixement previ dels assumptes d'especial transcendència per a la corporació
 • L'estudi, informe o consulta dels assumptes que l'alcalde decideixi sotmetre a la seva consideració.

COMISSIONS ESPECIALS

Comissió especial de comptes

Funcions:

 • L'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la coorporació
 • Els informes o consultes que els facin arribar l'Alcaldia o altres òrgans municipals.