Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 30-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 30-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 19-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 25-01-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 30-04-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 25-06-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 04-03-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 30-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de les taxes per la tramitació i atorgament de llicència d'activitats sotmeses al règim d'intervenció integral de l'Administració ambiental 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries o residus urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa de prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de la prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública, i per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en l'oficina municipal de turisme 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora del Preu públic de l'Escola municipal de Música 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 12-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de les contribucions especials 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de voreres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora dels Impostos directes 21-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora dels Impostos indirectes 21-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de les Taxes i Contribucions especials 21-11-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora dels Preus Públics 21-11-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 09-07-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per al gestió de runes i residus de la construcció 09-07-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 30-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals generals 21-01-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 21-01-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 annex A reguladora del Impost de béns immobles 21-01-2004 Enllaç