La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

ÀREA SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

DENOMINACIÓ DEL LLOC

RÈGIM JURÍDIC E DEDICACIÓ T.J Grup
Secretari/ària - Cap Àrea de Serveis Generals i econòmics FUNCIONARI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Interventor/a FUNCIONARI INTERI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Cap de la Unitat Administrativa de Serveis Generals FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Tresorer/a FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Auxiliar administratiu/va de regidoria i Alcaldia/SSTT LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar administratiu/va de recaptació LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar de gestió d'atenció ciutadana LABORAL INTERI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar de gestió de SS.GG FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2
Tècnic/a mitjà/na RRHH LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Aux. Tècnic/a informàtica LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va Rendes i Exaccions FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va de Recaptació FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va d'intervenció FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va Jujtat Pau FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Aux. Adm. At. Ciut. I Jutjat de Pau FUNCIONARI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Aux. Adm. Suport Serveis Generals LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Aux. Adm. Suport intervenció LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA POLICIA LOCAL

Sots-Inspector/a de la Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N-LLD Grup C1
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI INTERI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Auxiliar de gestió Policia Local LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

Arquitecte - Cap de l'àrea FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Arquitecte tècnic LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Delineant LABORAL - 22,5 h/setmanals I Grup C1
Cap de Brigada d'obres i serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Oficial 1a de supervisió de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Encarregat/da de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Oficial 2a conductor neteja viària LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Oficial 2a Conductor de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Oficial 2a obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària de neteja i jardineria / Cementiri LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Administratiu/va Serveis Territorials FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Encarregat/da d'obra LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA SERVEIS PERSONALS

Cap de la Unitat de Serveis Socials LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Treballador/a social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Tecnic/a esports - Director/a Poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Educador/a Social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Tècnic/a de joventut LABORAL INTERI - 25 h/setmanals I Grup A2
Animador/a Socio cultural (dinamitzador cultura) LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Treballador/a familiar LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Conserge mantenidor / edificis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Conserge mantenidor / edificis LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Aux. recepcionista suport cultura LABORAL INTERI - 11 h/setmanals N Grup AP
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Aux. Administratiu/va Serveis Personals LABORAL - 32,5 h/setmanals I Grup C2
Tècnic/a de Cultura LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Dinamitzador/a de Joventut LABORAL INTERI - 21,41 h/setmanals I Grup C2

 

  Habilitació estatal: HE Normal: N
  Admnistració General: AG Inferior a la Normal: I
  Admnistració Especial: AE Règim de torns: T
    Flexible: N
    Lliure Disponibilitat: LLD