Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

ÀREA SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS

DENOMINACIÓ DEL LLOC

RÈGIM JURÍDIC E DEDICACIÓ T.J Grup
Secretari/ària - Cap Àrea de Serveis Generals i econòmics FUNCIONARI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Interventor/a FUNCIONARI INTERI HE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Cap de la Unitat Administrativa de Serveis Generals FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Tresorer/a FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Auxiliar administratiu/va de regidoria i Alcaldia/SSTT LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar administratiu/va de recaptació LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar de gestió d'atenció ciutadana LABORAL INTERI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar de gestió de SS.GG FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C2
Tècnic/a mitjà/na RRHH LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Aux. Tècnic/a informàtica LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va Rendes i Exaccions FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va de Recaptació FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va d'intervenció FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Administratiu/va Jujtat Pau FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Aux. Adm. At. Ciut. I Jutjat de Pau FUNCIONARI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Aux. Adm. Suport Serveis Generals LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Aux. Adm. Suport intervenció LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA POLICIA LOCAL

Sots-Inspector/a de la Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N-LLD Grup C1
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI PRÀCTIQUES AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Agent Policia Local FUNCIONARI INTERI AE 37,5 h/setmanals T Grup C1 (equiparat)
Auxiliar de gestió Policia Local LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA SERVEIS TERRITORIALS

Arquitecte - Cap de l'àrea FUNCIONARI AE 37,5 h/setmanals N -LLD Grup A1
Arquitecte tècnic LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Delineant LABORAL - 22,5 h/setmanals I Grup C1
Cap de Brigada d'obres i serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Oficial 1a de supervisió de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Encarregat/da de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Oficial 2a conductor neteja viària LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Oficial 2a Conductor de serveis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Oficial 2a obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària de neteja i jardineria / Cementiri LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària d'obres i manteniment LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Operari/ària de neteja i jardineria LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Administratiu/va Serveis Territorials FUNCIONARI AG 37,5 h/setmanals N Grup C1
Encarregat/da d'obra LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2

ÀREA SERVEIS PERSONALS

Cap de la Unitat de Serveis Socials LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Treballador/a social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Tecnic/a esports - Director/a Poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Educador/a Social LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Tècnic/a de joventut LABORAL INTERI - 25 h/setmanals I Grup A2
Animador/a Socio cultural (dinamitzador cultura) LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Auxiliar recepcionista de poliesportiu LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Treballador/a familiar LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup C2
Conserge mantenidor / edificis LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Conserge mantenidor / edificis LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup AP
Aux. recepcionista suport cultura LABORAL INTERI - 11 h/setmanals N Grup AP
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Tècnic/a auxiliar de Biblioteca LABORAL INTERI - 37,5 h/setmanals N Grup C1
Aux. Administratiu/va Serveis Personals LABORAL - 32,5 h/setmanals I Grup C2
Tècnic/a de Cultura LABORAL - 37,5 h/setmanals N Grup A2
Dinamitzador/a de Joventut LABORAL INTERI - 21,41 h/setmanals I Grup C2