Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.015 D F 1 0 Deute públic 696510,66
2.015 D F 2 1 Deute públic 696510,66
2.015 D F 3 11 Deute públic 696510,66
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3352695,33
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 598177,27
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 564124,57
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 21076,05
2.015 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 12976,65
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1413710,23
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 615122,28
2.015 D F 3 153 Vies públiques 798587,95
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 1173660,34
2.015 D F 3 160 Clavegueram 12535,33
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 490432,67
2.015 D F 3 163 Neteja viària 335785,30
2.015 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 1658,23
2.015 D F 3 165 Enllumenat públic 333248,81
2.015 D F 2 17 Medi ambient 167147,49
2.015 D F 3 171 Parcs i jardins 150083,02
2.015 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 17064,47
2.015 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 266262,25
2.015 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10750,89
2.015 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10750,89
2.015 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 251011,36
2.015 D F 3 231 Assistència social primària 251011,36
2.015 D F 2 24 Foment de l'ocupació 4500,00
2.015 D F 3 241 Foment de l'ocupació 4500,00
2.015 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1264116,33
2.015 D F 2 31 Sanitat 11840,19
2.015 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 11840,19
2.015 D F 2 32 Educació 418122,44
2.015 D F 3 320 Administració general d'educació 3960,00
2.015 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 393210,99
2.015 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 1920,00
2.015 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 19031,45
2.015 D F 2 33 Cultura 573087,46
2.015 D F 3 330 Administració general de cultura 46287,07
2.015 D F 3 332 Biblioteques i arxius 319289,76
2.015 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 74619,44
2.015 D F 3 334 Promoció cultural 600,00
2.015 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.015 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 60831,06
2.015 D F 3 338 Festes populars i festejos 71460,13
2.015 D F 2 34 Esport 261066,24
2.015 D F 3 340 Administració general d'esports 211012,54
2.015 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 18535,00
2.015 D F 3 342 Instal·lacions esportives 31518,70
2.015 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 254002,75
2.015 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 12767,24
2.015 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 4482,08
2.015 D F 3 431 Comerç 6364,73
2.015 D F 3 432 Informació i promoció turística 1920,43
2.015 D F 2 44 Transport públic 121364,63
2.015 D F 3 441 Transport de viatgers 121364,63
2.015 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 119870,88
2.015 D F 3 491 Societat de la informació 111449,40
2.015 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.015 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 8421,48
2.015 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1590418,10
2.015 D F 2 91 Òrgans de govern 130588,31
2.015 D F 3 912 Òrgans de govern 130588,31
2.015 D F 2 92 Serveis de caràcter general 588474,77
2.015 D F 3 920 Administració general 588474,77
2.015 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.015 D F 2 93 Administració financera i tributària 871355,02
2.015 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 151725,42
2.015 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 107741,45
2.015 D F 3 933 Gestió del patrimoni 506097,62
2.015 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 105790,53
2.014 D F 1 0 Deute públic 820089,48
2.014 D F 2 1 Deute públic 820089,48
2.014 D F 3 11 Deute públic 820089,48
2.014 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2700292,63
2.014 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 510577,11
2.014 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 510577,11
2.014 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1042234,92
2.014 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 156669,60
2.014 D F 3 155 Vies públiques 885565,32
2.014 D F 2 16 Benestar comunitari 993297,75
2.014 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 30141,10
2.014 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 488641,17
2.014 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 1917,85
2.014 D F 3 165 Enllumenat públic 472597,63
2.014 D F 2 17 Medi ambient 154182,85
2.014 D F 3 171 Parcs i jardins 129536,92
2.014 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 24645,93
2.014 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 289352,58
2.014 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 6881,22
2.014 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 6881,22
2.014 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 264471,80
2.014 D F 3 230 Administració general de serveis socials 251861,05
2.014 D F 3 231 Acció social 12610,75
2.014 D F 2 24 Foment de l'ocupació 17999,56
2.014 D F 3 241 Foment de l'ocupació 17999,56
2.014 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1135796,51
2.014 D F 2 31 Sanitat 11868,00
2.014 D F 3 313 Accions públiques relatives a la salut 11868,00
2.014 D F 2 32 Educació 391585,87
2.014 D F 3 320 Administració general d'educació 4400,00
2.014 D F 3 321 Educació preescolar i primària 362835,84
2.014 D F 3 322 Ensenyament secundari 2646,35
2.014 D F 3 323 Promoció educativa 21703,68
2.014 D F 2 33 Cultura 486076,35
2.014 D F 3 330 Administració general de cultura 79452,57
2.014 D F 3 332 Biblioteques i arxius 227414,29
2.014 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 2350,14
2.014 D F 3 334 Promoció cultural 32970,83
2.014 D F 3 337 Lleure i temps lliure 59889,40
2.014 D F 3 338 Festes populars i festejos 83999,12
2.014 D F 2 34 Esport 246266,29
2.014 D F 3 340 Administració general d'esports 211060,80
2.014 D F 3 342 Instal·lacions esportives 35205,49
2.014 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 250820,74
2.014 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 35303,54
2.014 D F 3 431 Comerç 33383,11
2.014 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 1920,43
2.014 D F 2 44 Transport públic 107883,57
2.014 D F 3 441 Promoció, manteniment i desenv. del transport 107883,57
2.014 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 107633,63
2.014 D F 3 491 Societat de la informació 24785,17
2.014 D F 3 492 Gestió del coneixement 82848,46
2.014 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1451536,84
2.014 D F 2 91 Òrgans de govern 116281,93
2.014 D F 3 912 Òrgans de govern 116281,93
2.014 D F 2 92 Serveis de caràcter general 944778,93
2.014 D F 3 920 Administració general 944778,93
2.014 D F 2 93 Administració financera i tributària 390475,98
2.014 D F 3 933 Gestió del patrimoni 362511,91
2.014 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 27964,07
2.013 D F 1 0 Deute públic 810305,64
2.013 D F 2 1 Deute públic 810305,64
2.013 D F 3 11 Deute públic 810305,64
2.013 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2761671,08
2.013 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 542545,35
2.013 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 542545,35
2.013 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1037202,05
2.013 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 192018,74
2.013 D F 3 155 Vies públiques 845183,31
2.013 D F 2 16 Benestar comunitari 981551,92
2.013 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 27506,16
2.013 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 444935,41
2.013 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 8009,28
2.013 D F 3 165 Enllumenat públic 501101,07
2.013 D F 2 17 Medi ambient 200371,76
2.013 D F 3 171 Parcs i jardins 177930,60
2.013 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 22441,16
2.013 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 281552,21
2.013 D