Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.016 D F 4 3.322 Arxius 9000,03
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 77313,12
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 0,00
2.011 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 47764,96
2.011 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 373990,52
2.011 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3372,31
2.011 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3372,31
2.011 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 284539,23
2.011 D F 3 230 Administració general de serveis socials 270921,56
2.011 D F 3 231 Acció social 13617,67
2.011 D F 2 24 Foment de l'ocupació 86078,98
2.011 D F 3 241 Foment de l'ocupació 86078,98
2.011 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1002039,92
2.011 D F 2 31 Sanitat 37187,52
2.011 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 20565,22
2.011 D F 3 313 Accions públiques relatives a la salut 16622,30
2.011 D F 2 32 Educació 381037,31
2.011 D F 3 320 Administració general d'educació 28225,81
2.011 D F 3 321 Educació preescolar i primària 320503,48
2.011 D F 3 322 Ensenyament secundari 1037,52
2.011 D F 3 323 Promoció educativa 31270,50
2.016 D F 1 0 Deute públic 573993,86
2.016 D F 2 1 Deute públic 573993,86
2.016 D F 3 11 Deute públic 573993,86
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2867017,21
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 587029,96
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,00
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 559887,17
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 20441,38
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 6701,41
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 982500,09
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 219201,01
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 0,00
2.016 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 763299,08
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 763299,08
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 1028281,87
2.016 D F 3 160 Clavegueram 16732,84
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 21957,04
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 489827,07
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 298069,14
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.016 D F 3 431 Comerç 12919,65
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 191757,93
2.016 D F 3 163 Neteja viària 242792,68
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 5475,91
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 251496,33
2.016 D F 2 17 Medi ambient 269205,29
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 0,00
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 190891,99
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 78313,30
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 301842,78
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 15754,28
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 15754,28
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 285688,50
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 285688,50
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 400,00
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 400,00
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1029699,34
2.016 D F 2 31 Sanitat 18766,17
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 18766,17
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.016 D F 2 32 Educació 225912,14
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 10724,95
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 164940,33
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 1920,00
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 48326,86
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.016 D F 2 33 Cultura 494028,14
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 71841,17
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 150005,04
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 71217,43
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 46302,40
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 52745,68
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 95820,73
2.016 D F 2 34 Esport 290992,89
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 211819,32
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 29106,75
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 50066,82
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 240372,11
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 20189,29
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 5349,21
2.016 D F 4 4.311 Fires 12919,65
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 0,00
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 1920,43
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 0,00
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 116526,45
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 116526,45
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 0,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 0,00
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 103656,37
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 95815,57
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 7840,80
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1620979,25
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 160219,10
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 160219,10
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 580674,04
2.016 D F 3 920 Administració general 580674,04
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 0,00
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.016 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.016 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 880086,11
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 189448,44
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 77700,62
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 535761,08
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 77175,97
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques