Quin ha estat el resultat de l'execució dels pressupostos relatius als anys anterior a l'any en curs? Aquí pots consultar les dades dels drets i obligacions reconegudes netes de la liquidació del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.016 D F 1 0 Deute públic 573993,86
2.016 D F 2 1 Deute públic 573993,86
2.016 D F 3 11 Deute públic 573993,86
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2867017,21
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 587029,96
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,00
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 559887,17
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 20441,38
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 6701,41
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 982500,09
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 219201,01
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 0,00
2.016 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 763299,08
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 763299,08
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 1028281,87
2.016 D F 3 160 Clavegueram 16732,84
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 21957,04
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 489827,07
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 298069,14
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 191757,93
2.016 D F 3 163 Neteja viària 242792,68
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 5475,91
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 251496,33
2.016 D F 2 17 Medi ambient 269205,29
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 0,00
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 190891,99
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 78313,30
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 301842,78
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 15754,28
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 15754,28
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 285688,50
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 285688,50
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 400,00
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 400,00
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1029699,34
2.016 D F 2 31 Sanitat 18766,17
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 18766,17
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.016 D F 2 32 Educació 225912,14
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 10724,95
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 164940,33
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 1920,00
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 48326,86
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.016 D F 2 33 Cultura 494028,14
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 71841,17
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 150005,04
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 71217,43
2.016 D F 4 3.322 Arxius 9000,03
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 77313,12
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 0,00
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 46302,40
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 52745,68
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 95820,73
2.016 D F 2 34 Esport 290992,89
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 211819,32
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 29106,75
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 50066,82
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 240372,11
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 20189,29
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 5349,21
2.016 D F 3 431 Comerç 12919,65
2.016 D F 4 4.311 Fires 12919,65
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 0,00
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 1920,43
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 0,00
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 116526,45
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 116526,45
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 0,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 0,00
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 103656,37
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 95815,57
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 7840,80
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1620979,25
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 160219,10
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 160219,10
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 580674,04
2.016 D F 3 920 Administració general 580674,04
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 0,00
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.016 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.016 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 880086,11
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 189448,44
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 77700,62
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 535761,08
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 77175,97
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 0,00
2.016 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.016 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.016 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 0,00
2.016 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.015 D F 1 0 Deute públic 696510,66
2.015 D F 2 1 Deute públic 696510,66
2.015 D F 3 11 Deute públic 696510,66
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3352695,33
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 598177,27
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 564124,57
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 21076,05
2.015 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 12976,65
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1413710,23
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 615122,28
2.015 D F 3 153 Vies públiques 798587,95
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 1173660,34
2.015 D F 3 160 Clavegueram 12535,33
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 490432,67
2.015 D F 3 163 Neteja viària 335785,30
2.015 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 1658,23
2.015 D F 3 165 Enllumenat públic 333248,81
2.015 D F 2 17 Medi ambient 167147,49
2.015 D F 3 171 Parcs i jardins 150083,02
2.015 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 17064,47
2.015 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 266262,25
2.015 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10750,89
2.015 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10750,89
2.015 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 251011,36
2.015 D F 3 231 Assistència social primària 251011,36
2.015 D F 2 24 Foment de l'ocupació 4500,00
2.015 D F 3 241 Foment de l'ocupació 4500,00
2.015 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1264116,33
2.015 D F 2 31 Sanitat 11840,19
2.015 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 11840,19
2.015 D F 2 32 Educació 418122,44
2.015 D F 3 320 Administració general d'educació 3960,00
2.015 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 393210,99
2.015 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 1920,00
2.015 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 19031,45
2.015 D F 2 33 Cultura 573087,46
2.015 D F 3 330 Administració general de cultura 46287,07
2.015 D F 3 332 Biblioteques i arxius 319289,76
2.015 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 74619,44
2.015 D F 3 334 Promoció cultural 600,00
2.015 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.015 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 60831,06
2.015 D F 3 338 Festes populars i festejos 71460,13
2.015 D F 2 34 Esport 261066,24
2.015 D F 3 340 Administració general d'esports 211012,54
2.015 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 18535,00
2.015 D F 3 342 Instal·lacions esportives 31518,70
2.015 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 254002,75
2.015 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 12767,24
2.015 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 4482,08
2.015 D F 3 431 Comerç 6364,73
2.015 D F 3 432 Informació i promoció turística 1920,43
2.015 D F 2 44 Transport públic 121364,63
2.015 D F 3 441 Transport de viatgers 121364,63
2.015 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 119870,88
2.015 D F 3 491 Societat de la informació 111449,40
2.015 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.015 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 8421,48
2.015 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1590418,10
2.015 D F 2 91 Òrgans de govern 130588,31
2.015 D F 3 912 Òrgans de govern 130588,31
2.015 D F 2 92 Serveis de caràcter general 588474,77
2.015 D F 3 920 Administració general 588474,77
2.015 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.015 D F 2 93 Administració financera i tributària 871355,02
2.015 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 151725,42
2.015 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 107741,45
2.015 D F 3 933 Gestió del patrimoni 506097,62
2.015 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 105790,53
2.014 D F 1 0 Deute públic 820089,48
2.014 D F 2 1 Deute públic 820089,48
2.014 D F 3 11 Deute públic 820089,48
2.014 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2700292,63
2.014 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 510577,11
2.014 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 510577,11
2.014 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1042234,92
2.014 D F 2 31 Sanitat 11868,00
2.014 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 156669,60
2.014 D F 3 155 Vies públiques 885565,32
2.014 D F 2 16 Benestar comunitari 993297,75
2.014 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 30141,10
2.014 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 488641,17
2.014 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 1917,85
2.014 D F 3 165 Enllumenat públic 472597,63
2.014 D F 2 17 Medi ambient 154182,85
2.014 D F 3 171 Parcs i jardins 129536,92
2.014 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 24645,93
2.014 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 289352,58
2.014 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 6881,22
2.014 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 6881,22
2.014 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 264471,80
2.014 D F 3 230 Administració general de serveis socials 251861,05
2.014 D F 3 231 Acció social 12610,75
2.014 D F 2 24 Foment de l'ocupació 17999,56
2.014 D F 3 241 Foment de l'ocupació 17999,56
2.014 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1135796,51
2.014 D F 3 313 Accions públiques relatives a la salut 11868,00
2.014 D F 2 32 Educació 391585,87
2.014 D F 3 320 Administració general d'educació 4400,00
2.014 D F 3 321 Educació preescolar i primària 362835,84
2.014 D F 3 322 Ensenyament secundari 2646,35
2.014 D F 3 323 Promoció educativa 21703,68
2.014 D F 2 33 Cultura 486076,35
2.014 D F 3 330 Administració general de cultura 79452,57
2.014 D F 3 332 Biblioteques i arxius 227414,29
2.014 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 2350,14
2.014 D F 3 334 Promoció cultural 32970,83
2.014 D F 3 337 Lleure i temps lliure 59889,40
2.014 D F 3 338 Festes populars i festejos 83999,12
2.014 D F 2 34 Esport 246266,29
2.014 D F 3 340 Administració general d'esports 211060,80
2.014 D F 3 342 Instal·lacions esportives 35205,49
2.014 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 250820,74
2.014 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 35303,54
2.014 D F 3 431 Comerç 33383,11
2.014 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 1920,43
2.014 D F 2 44 Transport públic 107883,57
2.014 D F 3 441 Promoció, manteniment i desenv. del transport 107883,57
2.014 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 107633,63
2.014 D F 3 491 Societat de la informació 24785,17
2.014 D F 3 492 Gestió del coneixement 82848,46
2.014 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1451536,84
2.014 D F 2 91 Òrgans de govern 116281,93
2.014 D F 3 912 Òrgans de govern 116281,93
2.014 D F 2 92 Serveis de caràcter general 944778,93
2.014 D F 3 920 Administració general 944778,93
2.014 D F 2 93 Administració financera i tributària 390475,98
2.014 D F 3 933 Gestió del patrimoni 362511,91
2.014 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 27964,07
2.013 D F 1 0 Deute públic 810305,64
2.013 D F 2 1 Deute públic 810305,64
2.013 D F 3 11 Deute públic 810305,64
2.013 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2761671,08
2.013 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 542545,35
2.013 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 542545,35
2.013 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1037202,05
2.013 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 192018,74
2.013 D F 3 155 Vies públiques 845183,31
2.013 D F 2 16 Benestar comunitari 981551,92
2.013 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 27506,16
2.013 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 444935,41
2.013 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 8009,28
2.013 D F 3 165 Enllumenat públic 501101,07
2.013 D F 2 17 Medi ambient 200371,76
2.013 D F 3 171 Parcs i jardins 177930,60
2.013 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 22441,16
2.013 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 281552,21
2.013 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10441,57
2.013 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 10441,57
2.013 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 262584,09
2.013 D F 3 230 Administració general de serveis socials 248876,19
2.013 D F 3 231 Acció social 13707,90
2.013 D F 2 24 Foment de l'ocupació 8526,55
2.013 D F 3 241 Foment de l'ocupació 8526,55
2.013 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1124148,73
2.013 D F 2 31 Sanitat 12415,02
2.013 D F 3 313 Accions públiques relatives a la salut 12415,02
2.013 D F 2 32 Educació 387668,58
2.013 D F 3 320 Administració general d'educació 4300,00
2.013 D F 3 321 Educació preescolar i primària 353345,83
2.013 D F 3 322 Ensenyament secundari 2856,05
2.013 D F 3 323 Promoció educativa 27166,70
2.013 D F 2 33 Cultura 425192,92
2.013 D F 3 330 Administració general de cultura 75010,80
2.013 D F 3 332 Biblioteques i arxius 169233,61
2.013 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 5486,13
2.013 D F 3 334 Promoció cultural 36793,29
2.013 D F 3 337 Lleure i temps lliure 52435,46
2.013 D F 3 338 Festes populars i festejos 86233,63
2.013 D F 2 34 Esport 298872,21
2.013 D F 3 340 Administració general d'esports 209594,06
2.013 D F 3 342 Instal·lacions esportives 89278,15
2.013 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 274983,46
2.013 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 38214,18
2.013 D F 3 431 Comerç 36385,20
2.013 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 1828,98
2.013 D F 2 44 Transport públic 124831,10
2.013 D F 3 441 Promoció, manteniment i desenv. del transport 124831,10
2.013 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 111938,18
2.013 D F 3 491 Societat de la informació 27350,22
2.013 D F 3 492 Gestió del coneixement 84587,96
2.013 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1435658,64
2.013 D F 2 91 Òrgans de govern 133741,10
2.013 D F 3 912 Òrgans de govern 133741,10
2.013 D F 2 92 Serveis de caràcter general 920176,93
2.013 D F 3 920 Administració general 920176,93
2.013 D F 2 93 Administració financera i tributària 381740,61
2.013 D F 3 933 Gestió del patrimoni 369812,39
2.013 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 11928,22
2.012 D F 1 0 Deute públic 864714,50
2.012 D F 2 1 Deute públic 864714,50
2.012 D F 3 11 Deute públic 864714,50
2.012 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2306488,38
2.012 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 507657,28
2.012 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 507657,28
2.012 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 834213,62
2.012 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 143210,36
2.012 D F 3 155 Vies públiques 691003,26
2.012 D F 2 16 Benestar comunitari 841095,53
2.012 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 10311,24
2.012 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 440789,63
2.012 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 0,00
2.012 D F 3 165 Enllumenat públic 389994,66
2.012 D F 2 17 Medi ambient 123521,95
2.012 D F 3 171 Parcs i jardins 109135,75
2.012 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 14386,20
2.012 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 296291,49
2.012 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 5625,06
2.012 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 5625,06
2.012 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 244648,99
2.012 D F 3 230 Administració general de serveis socials 225884,87
2.012 D F 3 231 Acció social 18764,12
2.012 D F 2 24 Foment de l'ocupació 46017,44
2.012 D F 3 241 Foment de l'ocupació 46017,44
2.012 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 934437,15
2.012 D F 2 31 Sanitat 13537,50
2.012 D F 3 313 Accions públiques relatives a la salut 13537,50
2.012 D F 2 32 Educació 387796,55
2.012 D F 3 320 Administració general d'educació 4400,00
2.012 D F 3 321 Educació preescolar i primària 351433,37
2.012 D F 3 322 Ensenyament secundari 2900,68
2.012 D F 3 323 Promoció educativa 29062,50
2.012 D F 2 33 Cultura 305720,29
2.012 D F 3 330 Administració general de cultura 91163,00
2.012 D F 3 332 Biblioteques i arxius 58035,09
2.012 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 881,40
2.012 D F 3 334 Promoció cultural 24844,73
2.012 D F 3 337 Lleure i temps lliure 47113,03
2.012 D F 3 338 Festes populars i festejos 83683,04
2.012 D F 2 34 Esport 227382,81
2.012 D F 3 340 Administració general d'esports 198492,97
2.012 D F 3 342 Instal·lacions esportives 28889,84
2.012 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 217459,81
2.012 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 12746,52
2.012 D F 3 431 Comerç 10917,54
2.012 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 1828,98
2.012 D F 2 44 Transport públic 101548,51
2.012 D F 3 441 Promoció, manteniment i desenv. del transport 101548,51
2.012 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 103164,78
2.012 D F 3 491 Societat de la informació 19160,76
2.012 D F 3 492 Gestió del coneixement 84004,02
2.012 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1546652,55
2.012 D F 2 91 Òrgans de govern 119054,15
2.012 D F 3 912 Òrgans de govern 119054,15
2.012 D F 2 92 Serveis de caràcter general 920168,18
2.012 D F 3 920 Administració general 920168,18
2.012 D F 2 93 Administració financera i tributària 507430,22
2.012 D F 3 933 Gestió del patrimoni 491832,17
2.012 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 15598,05
2.011 D F 1 0 Deute públic 654779,11
2.011 D F 2 1 Deute públic 654779,11
2.011 D F 3 11 Deute públic 654779,11
2.011 D F 1 1 Serveis públics bàsics 2705179,90
2.011 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 533192,31
2.011 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 533192,31
2.011 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1010550,94
2.011 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 250465,41
2.011 D F 3 155 Vies públiques 760085,53
2.011 D F 2 16 Benestar comunitari 959569,18
2.011 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 7228,44
2.011 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 507805,63
2.011 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 1489,45
2.011 D F 3 165 Enllumenat públic 443045,66
2.011 D F 2 17 Medi ambient 201867,47
2.011 D F 3 171 Parcs i jardins 154102,51
2.011 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 47764,96
2.011 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 373990,52
2.011 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3372,31
2.011 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3372,31
2.011 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 284539,23
2.011 D F 3 230 Administració general de serveis socials 270921,56
2.011 D F 3 231 Acció social 13617,67
2.011 D F 2 24 Foment de l'ocupació 86078,98
2.011 D F 3 241 Foment de l'ocupació 86078,98
2.011 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1002039,92
2.011 D F 2 31 Sanitat 37187,52
2.011 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 20565,22
2.011 D F 3 313 Accions públiques relatives a la salut 16622,30
2.011 D F 2 32 Educació 381037,31
2.011 D F 3 320 Administració general d'educació 28225,81
2.011 D F 3 321 Educació preescolar i primària 320503,48
2.011 D F 3 322 Ensenyament secundari 1037,52
2.011 D F 3 323 Promoció educativa 31270,50
2.011 D F 2 33 Cultura 341906,91
2.011 D F 3 330 Administració general de cultura 44140,11
2.011 D F 3 332 Biblioteques i arxius 56079,98
2.011 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 1389,50
2.011 D F 3 334 Promoció cultural 117135,97
2.011 D F 3 337 Lleure i temps lliure 54463,41
2.011 D F 3 338 Festes populars i festejos 68697,94
2.011 D F 2 34 Esport 241908,18
2.011 D F 3 340 Administració general d'esports 192562,47
2.011 D F 3 342 Instal·lacions esportives 49345,71
2.011 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 380680,59
2.011 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 38472,39
2.011 D F 3 431 Comerç 7377,26
2.011 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 31095,13
2.011 D F 2 44 Transport públic 184558,84
2.011 D F 3 441 Promoció, manteniment i desenv. del transport 184558,84
2.011 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 157649,36
2.011 D F 3 491 Societat de la informació 48412,28
2.011 D F 3 492 Gestió del coneixement 109237,08
2.011 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 1861696,06
2.011 D F 2 91 Òrgans de govern 125829,09
2.011 D F 3 912 Òrgans de govern 125829,09
2.011 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1302977,08
2.011 D F 3 920 Administració general 1302977,08
2.011 D F 2 93 Administració financera i tributària 432889,89
2.011 D F 3 933 Gestió del patrimoni 388796,41
2.011 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 44093,48
2.010 D F 1 1 Serveis públics bàsics 3295270,01
2.010 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 780558,67
2.010 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 1421304,30
2.010 D F 2 16 Benestar comunitari 945915,98
2.010 D F 2 17 Medi ambient 147491,06
2.010 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 389680,05
2.010 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 8444,09
2.010 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 341654,55
2.010 D F 2 24 Foment de l'ocupació 39581,41
2.010 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 964764,21
2.010 D F 2 31 Sanitat 35533,71
2.010 D F 2 32 Educació 253716,60
2.010 D F 2 33 Cultura 448629,42
2.010 D F 2 34 Esport 226884,48
2.010 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 348625,75
2.010 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 42805,41
2.010 D F 2 44 Transport públic 159116,39
2.010 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 146703,95
2.010 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 2023777,46
2.010 D F 2 91 Òrgans de govern 158012,53
2.010 D F 2 92 Serveis de caràcter general 971525,25
2.010 D F 2 93 Administració financera i tributària 894239,68