Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

L’Administració té l’obligació de pagar com a màxim a 60 dies a partir del registre de la factura.

En aquest apartat trobareu informació, per trimestres vençuts, del termini mitjà de pagament als proveïdors des de la data de registre d’entrada de la factura fins el seu pagament efectiu. La font d’informació és el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). Cal aclarir que el MINHAP utilitza un concepte diferent, el Període Mig de Pagament (PMP) segons la definició del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, que desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. El PMP es calcula a partir del 30è dia de la data del registre d’entrada i, per tant, no és el termini real de pagament als proveïdors.

Rati d'operacions pagades Import de pagaments realitzats Rati d'operacions pendents de pagament Import de pagaments pendents Dies Data de tancament
12 640.190 17 594.101 44 31-12-2017
10 543.757 50 243.585 52 30-09-2017
11 610.693 36 208.739 47 30-06-2017
12 837.839 36 217.414 47 31-03-2017
17 1.020.118 26 677.308 51 31-12-2016
13 436.124 43 573.367 60 30-09-2016
11 639.898 17 371.789 43 30-06-2016
38 644.048 7 485.677 55 31-03-2016
44 734.184 11 662.656 58 31-12-2015
40 482.269 47 743.614 75 30-06-2015
53 815.651 15 553.318 67 31-03-2015
60 877.108 26 766.362 74 31-12-2014
82 731.518 43 822.421 91 30-09-2014