Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

0 Registres carregats

Gestió indirecta de serveis públics any 2014

Els serveis públics gestionats de forma indirecta presenten el següent detall:

Objecte Adjudicatari Obligacions 2014
Servei de mantenimnet de la Xarxa d'enllumenat SECE 156.177,31
Neteja dependències municipals Netbrill SL 176.359,67
Recollida d'escombraries CESPA 327.513,60
Casal d'Estiu Bruixola 17.268,59
Cursos de la Casa de Cultura La Unió Calaix de Cultura 24.796,41
Recollida selectiva Consell comarcal 7.113,81
Servei d'assistència domiciliària Consell comarcal 17.063,68
Recollida d'animals DANA 11.032,00
Activitats esportives SAFIS 58.910,78
Consergeria Poliesportiu SAFIS 25.389,29
Escola Bressol SUARA 235.205,00
Energia elèctrica ENDESA 223.755,90