Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.014 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 551.152,59
2.014 Cementerio Gestión directa por la entidad local 3.644,64
2.014 Recogida de residuos Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 531.996,03
2.014 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 708.010,38
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 38.172,68
2.014 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 38.172,68
2.014 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 41.245,31
2.014 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 41.245,31
2.014 Parque público Gestión directa por la entidad local 158.289,79
2.014 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 268.513,99
2.014 Tratamiento de residuos Gestión consorciada 0
2.014 Protección civil No se presta el servicio 0
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local 45.978,52
2.014 Prevención y extinción de incendios Gestión directa por la entidad local 0
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 316.917,76
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 0
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 158.289,79
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0
2.015 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 355.365,75
2.015 Cementerio Gestión directa por la entidad local 2.709,76
2.015 Recogida de residuos Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 296.169,89
2.015 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 369.813,46
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 1,01
2.015 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 16.429,90
2.015 Acceso a los núcleos de población Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 1
2.015 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 790.357,02
2.015 Parque público Gestión directa por la entidad local 172.981,99
2.015 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 71.210,67
2.015 Tratamiento de residuos Gestión directa por la entidad local 114.981,46
2.015 Protección civil No se presta el servicio 0
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local 281.025,34
2.015 Prevención y extinción de incendios No se presta el servicio 0
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 0
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.015 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 172.981,99
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos No se presta el servicio 0
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0

Gestió indirecta de serveis públics any 2014

Els serveis públics gestionats de forma indirecta presenten el següent detall:

Objecte Adjudicatari Obligacions 2014
Servei de mantenimnet de la Xarxa d'enllumenat SECE 156.177,31
Neteja dependències municipals Netbrill SL 176.359,67
Recollida d'escombraries CESPA 327.513,60
Casal d'Estiu Bruixola 17.268,59
Cursos de la Casa de Cultura La Unió Calaix de Cultura 24.796,41
Recollida selectiva Consell comarcal 7.113,81
Servei d'assistència domiciliària Consell comarcal 17.063,68
Recollida d'animals DANA 11.032,00
Activitats esportives SAFIS 58.910,78
Consergeria Poliesportiu SAFIS 25.389,29
Escola Bressol SUARA 235.205,00
Energia elèctrica ENDESA 223.755,90