Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 03-05-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 03-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 23-06-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 17-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 25-07-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 03-06-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 02-10-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 29-11-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 23-09-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 30-09-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 07-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora del Preu públic per a la prestació del servei de Casals Municipals 07-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escola bressol 07-10-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 03-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per a la realització d'activitats jurídico-administratives de competència local 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per la llicència d'autotaxi 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per ocupació de subsòl, sòl i la volada de la via pública 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terreny d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de les instal·lacions del Pavelló Polisportiu Municipal 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 50 reguladora del Preu públic per servei d'atenció a domicili 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 54 reguladora del Preu públic per la prestació d'activitats de Cultura 27-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 04-10-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora del Preu públic per a la venda de llibres, CD, DVD i altres 19-07-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 25-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 15-08-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 04 reguladora del Preu públic per a la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals 04-05-2006 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 23-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 02-08-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 10-09-2004 Enllaç
Ordenança general dels Preus públics 19-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 28-03-2003 Enllaç
Resum Data publicació Enllaç
Llistat d'ordenances fiscals al web de Teià 17-01-2017 http://www.teia.cat/ajuntament/ordenances-municipals