Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 31-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 31-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 27-02-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 25-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 31-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 31-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 31-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l' Impost sobre vehicles de tracció mecànica 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per recollida, tratament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor d'empreses explotadores de subministraments d'interès general 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per prestació de serveis en el cementiri local i altres serveis fúnebres de caràcter local 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de Contribucions especials 01-10-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 27-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per tinença de gossos 31-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2003 Enllaç