Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.015 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 11.310,71
2.014 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 149.001,24
2.014 Cementerio Gestión directa por la entidad local 6.227
2.014 Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 338.964
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 379.188
2.014 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 15.747,51
2.014 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 21.596
2.014 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 150.297
2.014 Parque público Gestión directa por la entidad local 46.695,34
2.014 Biblioteca pública No se presta el servicio 0
2.014 Tratamiento de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Protección civil No se presta el servicio 0
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) 34.986,32
2.014 Prevención y extinción de incendios No se presta el servicio 0
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 71.359
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 18.042
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 25.872
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión directa por la entidad local 15.639
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0
2.015 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 126.082,22
2.015 Cementerio Gestión directa por la entidad local 6.327
2.015 Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 54.450
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 390.890,51
2.015 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 20.211,16
2.015 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 303.113,39
2.015 Parque público Gestión directa por la entidad local 38.806,83
2.015 Biblioteca pública No se presta el servicio 0
2.015 Tratamiento de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Protección civil No se presta el servicio 0
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Prevención y extinción de incendios No se presta el servicio 0
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 88.018,17
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.015 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 17.409,02
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 31.243
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión por convenio de colaboración interadministrativo 16.971,81
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0