No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple de la Corporació 7/2018

Data d'inici de la sessió 19-09-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries dels dies 4 de juliol  i 18 de juliol de 2018.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 8/2018.

3.- Aprovar l’increment addicional de massa salarial de l’ Ajuntament de Subirats.

4.- Declarar la utilitat pública i la necessitat d'ocupació i la relació de béns i drets a expropiar per a sistemes urbanístics a Lavern.

5.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Subirats canvi classificació terrenys entorn Masia Can Ràfols.

6.- Aprovar inicialment el reglament del cos de vigilants municipals de Subirats.

7.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 358/2018 fins al núm. 467/2018 ambdós inclosos.

8.- Precs i preguntes.

Ple de la Corporació 6/2018

Data d'inici de la sessió 18-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1.- Modificació pressupostària 7 del 2018.

2.- Aprovar provisionalment el document de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats en l’àmbit del PAU-12 SUD-EST de Lavern

3.- Aprovar provisionalment el document de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats en l’àmbit del PMU-11 Masia Can Parellada.

4.- Aprovar provisionalment el text refós del document de “Modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal de Subirats a l’àmbit del PAU-8 “Casablanca Sud”.

5.- Aprovació inicial Projecte executiu de la Plaça Nova de Lavern i vials adjacents.

6.- Proposta d’acord relativa a les mancances del servei de bombers en alguns Municipis de la Comarca.

7.- Proposta d’acord de la moció presentada per APS-CUP de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la justícia Espanyola i per la creació d’un ordenament jurídic en el marc republicà amb per la creació d’un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb perspectiva feminista.

8.- Proposta d’acord de moció presentada per alternativa per Subirats-CUP en suport als penedesencs encausats per una manifestació contra la presència de PXC a Vilafranca del Penedès.

9.- Proposta d’acord de la moció presentada per APS-CUP contra l’explotació laboral i agressions sexuals a les treballadores.

Ple de la Corporació 5/2018

Data d'inici de la sessió 04-07-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar l’ acta de la sessió plenària del dia 16 de maig de 2018.

2.- Aprovar el Compte general de la Corporació municipal corresponent a l'exercici 2017.

3.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació actualitzat a 31 de desembre de 2017.

4.- Aprovar la modificació pressupostària 6-2018.

5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 263/2018 fins al núm. 357/2018, ambdós inclosos.

6.- Precs i preguntes.

 

 

 

 

 

Ple de la Corporació 4/2018

Data d'inici de la sessió 16-05-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovar les actes de les sessions plenàries dels dies 7 de març  i 11 d’abril de 2018.

2.- Aprovar la proposta de modificació pressupostària 5/2018.

3.- Resoldre les al·legacions presentades a l’aprovació inicial i aprovar provisionalment el nou text del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable PE-SNU-25 “Taller Valldeperes.

4.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM Subirats a l’àmbit del PAU12 SUD-EST de Lavern.

5.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit del PMU11 “Masia Can Parellada” de Subirats.

6.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM Subirats. Supressió d’uns camins situats prop del nucli de Can Batista.

7.- Aprovar inicialment el Reglament de funcionament de l’equipament juvenil en règim de cessió d’espai, del servei de joventut de Subirats.

8.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 1. Objecte, del Reglament de règim intern – servei jove de Subirats “Subijove”, d’Ordal.

9.- Aprovar la convocatòria als 5ns Premis Castell de Subirats.

10.- Aprovar el calendari de festes locals per a l'any 2019.

11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, concretament des del núm. 97/2018 fins el núm. 263/2018, ambdós inclosos.

12.- Precs i preguntes.

 

Ple de la Corporació 3/2018

Data d'inici de la sessió 11-04-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

1.- Acordar mantenir la tarifa de preus del servei domiciliari de distribució d’aigua aprovada per l’any 2018.

2.- Modificació pressupostària 2 del 2018.

3.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

4.- Proposta de modificació i ampliació delegació funcions ORGT.

5.- Aprovar l’Acord de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Subirats.

6.- Aprovar l'establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional públic de Subirats, sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el de reglament del servei.

7.- Donar compte del decret d’Alcaldia de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Subirats.

Ple de la Corporació 2/2018

Data d'inici de la sessió 07-03-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

1.- Aprovar l’ acta de la sessió plenària del dia 31 de gener de 2018.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 1/2018 de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar l’esmena de l’error de superfícies detectat en el conveni formalitzat el 26 d’octubre de 2016, per l’adquisició d’un terreny, entre l’ajuntament de Subirats, el senyor Joan Roman José i la Senyora Maria Teresa Saumell Aymerich.

4.- Adhesió al servei de compostatge i transferència de residus que presta la Mancomunitat Penedès Garraf.

5.- Modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Subirats.

6.- Donar compte del canvi de representant del grup d’ERC en la comissió informativa d’Urbanisme. 

7.- Moció  presentada pel grup APS-CUP en suport i adhesió ala vaga feminista convocada pel 8 de març de 2018.

8.- Moció presentada pel grup PDeCAT per a la llibertat de les preses i presos polítics.

9.- Moció presentada pel grup PDeCAT en defensa de l’escola catalana i el model d’immersió lingüística.

10.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 36/2018 fins al núm. 95/2018, ambdós inclosos.

11.- Precs i preguntes.

Ple de la Corporació 1/2018

Data d'inici de la sessió 31-01-2018

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovar les actes de la sessions plenàries dels dies 15 de novembre, 23 de novembre i 18 de desembre de 2018.

2.- Declarar desert el procediment obert de licitació de les obres d’instal·lació de gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol de Can Cartró, tot acordant tanmateix l’inici de l’expedient de licitació d’aquestes mateixes obres per procediment negociat.

3.- Donar compte de l’aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic PPU-3 “Eixemple Lavern” per part de la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 24 de gener de 2018.

4.- Donar compte de l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana PMU-12 “CIATSA”

5.-  Moció  presentada pel grup Socialista per a instar a la Generalitat a l’abonament del deute pendent de les escoles bressol.

6.- Moció presentada pel grup PDeCAT en defensa de les institucions de Catalunya i els seus representants electes.

7.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 469/2017 fins al núm36/2018, ambdós inclosos.

8.- Precs i preguntes.

 

 

Ple de la Corporació 12/2017

Data d'inici de la sessió 18-12-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

           

1.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Subirats, les bases d’execució del Pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 9/2017 del pressupost general del 2017.

3.- Resoldre les al·legacions presentades a l’aprovació inicial i aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del PAU-8 “Casablanca SUD” de Subirats.

4.- Nomenar representants de la Corporació en els òrgans col·legiats de diverses entitats i organismes en els que participa l’Ajuntament.

5.- Reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitat privada al treballador municipal Amadeu Solé Gonzàlez.

6.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants del municipi de Subirats a data 1 de gener de 2017.

7.- Moció presentada pel grup municipal ERC de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT per refermar el suport a l’Escola Catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

Ple de la Corporació 11/2017

Data d'inici de la sessió 24-11-2017

Hora d'inici de la sessió 8:15

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre de  2017.

Ple de la Corporació 10/2017

Data d'inici de la sessió 15-11-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Surbirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

ORDRE DEL DIA

 

1.-Aprovar les actes de la sessions plenàries dels dies 2 d’octubre, 4 d’octubre, 18 d’octubre i 25 d’octubre de 2017.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 8/2017 de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar la valoració dels terrenys afectats per les obres de la separata del projecte d'urbanització La Muntanya Rodona.

4.- Aprovar el protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.

5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària ordinària, des del núm. 423 fins al núm. 468, ambdós inclosos.

6.- Precs i preguntes.

Ple de la Corporació 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-10-2017

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 25 d’octubre de 2017.

2.- Aprovar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

Ple de la Corporació 8/2017

Data d'inici de la sessió 18-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018.

2.- Aprovar el Conveni de Cooperació interadministrativa per a la prestació conjunta del servei de taxi a l’Alt Penedès. 

3.- Donar compte de l’aprovació inicial del  plec de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques que han de regir la licitació de la concessió administrativa de l’ús privatiu del dominin públic, per a la explotació del nou equipament turístic municipal d’acolliment del cicloturisme al Penedès i Hub de bicicletes.

Ple de la Corporació 7/2017

Data d'inici de la sessió 04-10-2017

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 5 de juliol de 2017.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 7/2017.

3.- Aprovar l’increment global de l’1 % de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Subirats.

4.- Aprovar les Contribucions Especials corresponents a les obres d’urbanització del carrer Hostalets de Cantallops.

5.- Aprovar l’expedient de contractació de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de Can Cartró.

6.- Aprovar la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres del Projecte d’adaptació dels espais per a possibilitar el gir d’un bus de 12 m a l’extrem del camí d’accés a Can Batista des de la carretera C-243a.

7.- Aprovar inicialment el nou text del Pla especial en sòl no urbanitzable PE-snu 25 “Taller Valldeperas”.

8.- Aprovar el calendari de festes locals per a l'any 2018.

9.- Moció per a garantir l’accés de persones amb mobilitat adaptada a transports públics.

10 .- Moció de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils.

11.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària, des del núm. 289 fins al núm. 422, ambdós inclosos.

12.- Precs i preguntes.

           

Ple de la Corporació 6/2017

Data d'inici de la sessió 02-10-2017

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Ajuntament Subirats

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 2 d’octubre de 2017.

2.- Lectura del manifest de l’AMI i l’ACM.

3- Condemnar el rebuig  i donant el màxim a les víctimes de la democràcia.

Ple de la Corporació 5/2017

Data d'inici de la sessió 05-07-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2017.

2.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària i urgent del dia 19 de juny de 2017.

3.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme de Subirats, corresponents a l’exercici pressupostari 2016.

4.- Aprovar inicialment la proposta de modificació pressupostària número 6/2017 en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.

5.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració a formalitzar entre l’ajuntament d’Avinyonet del Penedès i l’ajuntament de Subirats, en relació al finançament i repartiment de les despeses de construcció d’una nova estació depuradora d’aigües residuals al nucli de Cantallops.

6.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal de Subirats i el terme municipal de Vallirana, signada en data 20 de juny de 2017.

7.- Aprovar la nova relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres de la separata del projecte d’urbanització de la Muntanya Rodona.

8.- Elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de Subirats.

9.- Aprovar inicialment el Reglament del Mercat del préssec d’Ordal, del municipi de Subirats.

10.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

11.- Precs i preguntes.

           

Ple de la Corporació 4/2017

Data d'inici de la sessió 19-06-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajutament de Subirats

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració d’urgència de la sessió del Ple Extraordinari del dia 19 de juny de 2017.

2.- Moció que presenta l’Equip de Govern en relació a instar al Ministeri de Foment a prendre mesures per millorar els encreuaments de la N-340 al seu pas per Subirats.

Ple de la Corporació 3/2017

Data d'inici de la sessió 10-05-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de març de 2017.

2.- Aprovar la modificació pressupostària 4/2017 de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació actualitzat a 31 de desembre de 2016.

4.- Aprovar provisionalment el Text refós del pla especial en sòl no urbanitzable PE-SNU 1 Cal Sallent.

5.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Subirats.

6.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús de la instal·lació skatepark.

7.- Elecció del Jutge de Pau titular del municipi de Subirats.

8.- Elecció del Jutge de Pau substitut del municipi de Subirats.

9.- Prendre coneixement del canvi de denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió.

10.- Aprovar la 4rta. convocatòria dels Premis Castell de Subirats.

11.- Aprovar la moció per a uns Serveis Funeraris públics Comarcals, presentada per APS-CUP.

12.- Aprovar la moció per a declarar la capitalitat compartida a la Vegueria del Penedès, presentada per CIU.

13.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

14.- Precs i preguntes.

Ple de la Corporació 2/2017

Data d'inici de la sessió 08-03-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2017.

2.-  Aprovar inicialment l’ expedient de Modificació de Crèdits núm. 2 del Pressupost 2017 de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM a l’àmbit del PAU-8 “Casablanca Sud” de Subirats.

4.- Aprovar l’acta de delimitació de termes municipals Sant Sadurní/Subirats.

 

5.- Aprovar el conveni marc de patrocini  pels 1.100 anys del Castell de Subirats.

6.- Aprovar el manifest presentat per l’equip de govern – Casa nostra és casa vostra.

7.-  Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 8 de març – Dia Internacional de les Dones.

8.- Aprovar l’adhesió al pacte Nacional pel referèndum.

9.- Donar compte dels decrets d’alcaldia d’aprovació de les liquidacions dels pressupostos de l’exercici 2016 de l’Ajuntament de Subirats i del Patronat de Turisme.

10.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

11.- Precs i preguntes

Ple de la Corporació 1/2017

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l’acta de la sessió extraordinària del dia 19 de desembre de 2016 i la sessió extraordinària i urgent del dia  29 de desembre 2016.

2.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora municipal Yolanda Olivella Sarrión.

3.- Modificar el cartipàs municipal, pel que fa al regim de sessions del ple de la Corporació.

4.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants a data 1 de gener de 2016.

5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.  

6.- Precs i preguntes

Ple de la Corporació 11/2016

Data d'inici de la sessió 29-12-2016

Hora d'inici de la sessió 21:10

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de la urgència de la sessió.

2.- Aprovació, si s’escau, del conveni transaccional per raó d’execució de sentència 507/2015 del tribunal superior de Justícia de Catalunya.

Ple de la Corporació 10/2016

Data d'inici de la sessió 19-12-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del dia 21 de novembre de 2016.

2.-Aprovar inicialment el Pressupost General de l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar inicialment l’ expedient de Modificació de Crèdits núm. 8  del Pressupost 2016 de l’Ajuntament de Subirats.

4.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 2  del Pressupost 2016 del Patronat de Turisme de Subirats. 

5.- Aprovar la depuració de saldos deutors i creditors dels exercicis tancats.

6.- Aprovar les Contribucions Especials de les obres de Torre-Ramona.

7.- Aprovar definitivament les Ordenances Fiscals del 2017

8.- Resolució de les al·legacions presentades en l’aprovació del Pla Especial urbanístic PE- SNU-1 Cal Sallent.

9.- Aprovar el Pla director del conjunt monumental del Castell de Subirats.

10.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de POUM, “Escoles antigues d’Ordal i límits de sol urbà.”

11.- Aprovar el conveni per a la cessió gratuïta d’uns terrenys al Barri de la Guardia.

12.- Aprovació dels convenis per a l’ocupació d’uns terrenys a Cantallops per la depuradora.

13.- Aprovar inicialment el reglament del Consell de Turisme de Subirats

Ple de la Corporació 9/2016

Data d'inici de la sessió 21-11-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovar l’ acta de la sessió extraordinària del dia 24 d’octubre de 2016.

2.- Moció que presenta pels grup municipal de CIU en suport al referèndum i al procés constituent.

3.- Moció que presenta pel grup d’ERC en suport a la democràcia i la Sobirania local.

4.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.  

4.- Precs i preguntes

Ple de la Corporació 8/2016

Data d'inici de la sessió 24-10-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovar l’ acta de la sessió ordinària del ple de la corporació del dia 19 de setembre de 2016.

2.- Aprovació inicial de l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 7  del Pressupost 2016 de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar inicialment la dissolució del Patronat de Turisme de Subirats.

4.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals del 2017.

Ple de la Corporació 7/2016

Data d'inici de la sessió 19-09-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar les actes de la sessions ordinàries dels dies 2 de maig de 2016 i 18 de juliol de 2016.

2.- Aprovar definitivament projecte urbanització Muntanya Rodona.

3.- Aprovar inicialment l’estudi d’alineacions del PAU-12 de Lavern.

4.- Aprovar la valoració dels terrenys afectats per la separata del projecte de la Urbanització Muntanya Rodona.

5.- Donar a conèixer les actuacions portades a terme en la delimitació de terme entre Subirats i Sant Sadurní .

6.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.  

7.- Precs i preguntes

 

Ple de la Corporació 6/2016

Data d'inici de la sessió 18-07-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l’acta de la extraordinària del 30 de maig de 2016.

2.-Aprovar el Compte General del Pressupost exercici 2015 de l´Ajuntament i Patronat de Turisme.

3.- Aprovar l’ Inventari  de bens de l’Ajuntament de Subirats  i del Patronat de Turisme de l’any 2015.

4.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 5  del Pressupost 2016 de l’Ajuntament de Subirats.

5.- Expedient de Modificació de Crèdits núm. 1  del Pressupost 2016 del Patronat de Turisme de Subirats. 

6.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials per les obres del barri de La Guàrdia i establir la quarta i última quota

7.- Aprovar el calendari oficial de festes laborals a Subirats per a l’any 2017.

8.- Aprovar inicialment del document de “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Escoles antigues d’Ordal i límits de sòl urbà”.

9.- Aprovar l’acta de delimitació entre Subirats i Gelida

10.-Proposta presentada pels grups municipals de CIU i PSC de rebuig als atacs del govern espanyol contra la llei de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

11.- Moció que presenta pels grups municipals per la eradicació de la violència masclista.

12.- Moció que presenta pels grups municipals de CIU i PSC en suport al banc d’ADN per les identificacions dels desapareguts a la guerra civil.

13.- Moció presentada pels grups municipals de CIU i PSC donant suport al Manifest “Ara Rodalies”

14.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

15.- Precs i preguntes

Ple de la corporació 5/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 8:45

Lloc Ajuntament de Sbuirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Sorteig públic dels membres de les meses electorals de les eleccions Generals del 26 de juny de  2016.

Ple de la Corporació 4/2016

Data d'inici de la sessió 02-05-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar les actes de les sessions dels dies 25 de gener, 7 de març i 4 d’abril de 2016.

2.- Aprovar la convocatòria pels 3rs Premis Castell Subirats.

3.- Reconèixer la compatibilitat a la treballadora municipal Maria Cinta Tabueña.

4.- Aprovar el text refós del document “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Subirats. Correcció de dades i definició de paràmetres”.

5.- Moció que presenta l’equip de govern “El món local en contra de l’acord entre la unió europea i l’estat de Turquia”.

6.- Moció que presenta l’equip de govern per demanar que la Minurso (Missió de les Nacions Unides pel referèndum al Sàhara occidental)  assumeixi competències en drets humans

7.- Moció que presenta l’APS-CUP, “Fem un pas més cap a la independència, sense por”.

8.- Moció que presenta ERC, “Procediment de regularització cadastral”

9.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

10.- Precs i preguntes

Ple de la corporació 3/2016

Data d'inici de la sessió 04-04-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Ajuntament de Subirats

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovar la modificació de crèdit número 2 de l’any 2016 de l’Ajuntament de Subirats.

2.- Abonar als treballadors municipals la part proporcional del 49,33 % de la paga extraordinària de desembre de 2012.

3.- Donar compte de la liquidació del pressupost del 2015 de l’Ajuntament i del Patronat de Turisme de Subirats.

4.- Donar compte del Decret d’alcaldia 106/2016, pel qual s’incorporen al pressupost vigent els romanents de crèdit de l’exercici anterior.

Ple de la Corporació 2/2016

Data d'inici de la sessió 06-03-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 25 de gener de 2016.

2.- Aprovar la sol·licitud d’informe previ a la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona referent a la modificació puntual del POUM de Subirats.

3.- Aprovar la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Subirats.

4.- Aprovar la proposta de l’Ajuntament de l’Arboç de sol·licitar oficialment l’atorgament de la creu de Sant Jordi a l’Elenc Artístic Arbonenc.

5.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

6.- Precs i preguntes

Ple de la Corporació 1/2016

Data d'inici de la sessió 22-01-2016

Hora d'inici de la sessió 21:00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2015 i les sessions extraordinàries del 23 de novembre i 21 de desembre de 2015.

2.- Aprovar l’acceptació de la donació econòmica realitzada per l’Associació de Veïns del Barri de la Guardia a favor de l’Ajuntament de Subirats.

3.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i l’Ajuntament de Subirats per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses.

4.- Aprovar inicialment la mutació demanial dels tres edificis municipals que conformen les antigues Escoles d’Ordal.

5.- Aprovar la modificació del la numeració al carrerer municipal, C/ Forn del Vidre d’Ordal.

6.- Resoldre les al·legacions presentades al pla especial urbanístic – PE SNU 25 – Taller Valldeperas.

7.- Donar compte al Ple dels decrets dictats per l’alcalde des de la darrera sessió plenària.

8.- Donar compte de les xifres del padró d’habitants a data 1 de gener de 2015

9.- Donar compte de l’augment de l’1% de les retribucions del personal d’aquesta Corporació Local d’acord amb la llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2016.

10.- Precs i preguntes