Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 13-02-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 22-12-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 31-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 30-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 23-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 28-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 24-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 29-12-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 09-12-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de Taxa pel subministrament d'aigua 18-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombriaires i altres residus sòlids urbans 18-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 07-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 07-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 07-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 07-12-2006 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 07-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 08-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de Taxa per llicència d'obertura d'establiments 08-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 08-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de Taxa per la prestació de serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 08-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de Impost sobre Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 08-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 21-07-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 30-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de contribucions especials 31-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de Taxa per prestació de serveis en cementiris locals 31-12-2001 Enllaç