Aquí pot comprovar l'autenticitat dels documents emesos per l'ajuntament, fet servir el codi de verificació del mateix.

Comprovar autenticitat del document

Serveis, tràmits i gestions