D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Vigilant 01-06-2016 Enllaç
Peó per realitzar tasques de bidell 18-11-2013 Enllaç
Educador de la llar d'infants 14-06-2011 Enllaç
Director de la llar d'infants municipal 02-05-2011 Enllaç
Cap de la brigada municipal d'obres i serveis 04-10-2010 Enllaç
Coordinador d'esports 03-08-2010 Enllaç
Borsa de treball de places d'Auxiliar administratiu per a l'oficina de turisme 17-05-2010 Enllaç
Dinamitzador cultural /turístic 02-09-2009 Enllaç