Ordenances fiscals Disponible a: Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 09-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 14-11-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 03-10-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 03-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 01-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 30-12-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 23-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 20-05-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 13-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 13-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 21-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 25-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 25-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 25-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals 25-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 25-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 25-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per inspeccions de calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres eines o instal·lacions anàlogues d'establiments industrials i comercials 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per ocupacions de subsòl, sòl i volada pública 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 Taxa de subministrament d'aigua 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa de llicències urbanístiques 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de les Contribucions especials 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa d'expedició de documents administratius 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per llicència d'autotaxi 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 02-04-2007 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 02-04-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 13-01-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora del Preu públic pel subministrament d'aigua 13-01-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 13-04-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa de manteniment del Registre d'animals de companyia 20-01-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 20-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per col·locació de canonades, fils conductors i cables en pals o en galeries de servei 20-12-2003 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2003 21-02-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del Preu públic del Servei Municipal d'Aigües 19-12-2002 Enllaç