Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 26-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 22-08-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 16-06-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 02-09-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 27-11-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 22-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 23-08-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 16-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 03-08-2015 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 28-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 28-06-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 13-05-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 09-05-2008 Enllaç
Ordenança núm. 3 reguladora del Preu públic del Servei d'Escola Municipal de Música 09-05-2008 Enllaç
Preu públic núm. 6 per la prestació del servei de l'escola bressol 09-05-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost de béns immobles 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11.1 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11.2 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11.3 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a edificis o carrers particulars i reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis esportius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per prestació de serveis de caràcter sòcio-cultural 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa pel servei de clavegueram 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències administratives per a la tinença d'animals potencialment perillosos 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 annex 1. Preu públic per la residència d'avis casal de Sant Josep 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 annex 2. Preu públic regulador de la publicitat en els equipaments i instal·lacions municipals 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora dels Preus públics per prestació de serveis no subjectes a taxa 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per llicències, informes i actuacions urbanístiques i planejament 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 14-07-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 annex 4. Preu públic pel servei de préstec de mobiliari municipal 30-12-2006 Enllaç
Ordenança núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals 30-12-2006 Enllaç
Ordenança núm. 5 Bis reguladora de les Contribucions especials 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 25-09-2006 Enllaç
Ordenança núm. 1 reguladora del Preu públic per la prestació del servei d'ajuda a domicili i altres serveis assistencials 25-09-2006 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic núm. 5 per prevenció d'incendis forestals 14-06-2006 Enllaç
Ordenança núm. 2 reguladora del Preu públic de la publicitat en els equipaments i instal·lacions municipals 15-03-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la utilització de la deixalleria municipal 17-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 20-09-2005 Enllaç
Ordenança núm. 4 reguladora del Preu públic el servei de préstec de mobiliari municipal 31-12-2004 Enllaç