En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgans de govern i funcions

 

A continuació detallem els òrgans de govern de l’Ajuntament de Sant Martí de Tous, quines competències tenen i qui en forma part:

 

PLE

El Ple és l’òrgan suprem municipal format per tots els regidors agrupats en grups municipals i sota la presidència de l’Alcalde.

És la reunió de tots els regidors convocats per l’Alcalde i presidit per aquest mateix, per tal de discutir i aprovar afers de la seva competència. Al Ple hi assisteixen tots el regidors, i la secretària-interventora de l’Ajuntament.

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, que es convocaran amb caràcter bimensual d’acord amb la normativa vigent, tindran lloc el segon dijous, no festiu, de cada dos mesos, a les 20.00 hores, a la sala de Plens, a comptar des de la data de la primera que es celebri.

Aquestes són públiques i hi poden assistir veïns del municipi.

 

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori que està presidit per l’Alcalde i integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de regidors nomenats i separats lliurement per ell donant-ne compte posteriorment al Ple.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, presidida per l’Alcalde, està integrada pels tres regidors següents: Pau Mir Molina, M. Dolors Moreno Rodríguez i  Montse Figueras Costa. El regidor Sr. Pere Enrich Rodríguez, hi assisteix com a membre convidat amb veu però sense vot.

Aquesta celebrarà sessió ordinària a la Casa de la Vila el segon dijous de cada mes a les 19.00 hores.

La competència bàsica de la Junta de Govern Local és la d'ssistència a l'Alcaldia en l'exercici de les seves competències.

La Junta de Govern Local exerceix les competències que li delega l'Alcalde i el Ple de la Corporació.

  

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Aquesta comissió té com a funcions examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple. La seva existència és obligatòria en tots els municipis i està constituïda per tots els representants dels grups municipals i regidors, per a l’exercici de les competències que per Llei té atribuïdes, i amb l’organització i el funcionament previstos pels articles 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim local 58, 60 i 101 la Municipal i de Règim Local de Catalunya, a més a més de la resta de disposicions concordants.

 

Així doncs, el passat 7 de juliol de 2015 es va nomenar president de la Comissió Especial de Comptes, a l’Alcalde de la Corporació Sr. David Alquézar Claramunt, i com a vocals els següents regidors:

 

  • Pel grup municipal d’ERC-AM: Sr. Pau Mir Molina i Sra. M. Dolors Moreno Rodríguez.

  • Pel Grup Municipal de CIU: Sr. Josep Anton Jiménez Chinarro.

 

  • Pel Grup Municipal del PSC-CP: Sr. Jorge Gamero Parra.