Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.014 Tratamiento de residuos Gestión por convenio de colaboración interadministrativo 0
2.014 Protección civil No se presta el servicio 0
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local 2.464,21
2.014 Prevención y extinción de incendios Gestión directa por la entidad local 1.065,83
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 10.224,86
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 0
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 0
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión por convenio de colaboración interadministrativo 0
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0
2.015 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 56.706,39
2.015 Cementerio Gestión directa por la entidad local 76,01
2.014 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 60.348,69
2.014 Cementerio Gestión directa por la entidad local 2,03
2.014 Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 2
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local 74.477,39
2.014 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 2
2.014 Acceso a los núcleos de población Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 2
2.014 Parque público Gestión directa por la entidad local 15.138,23
2.014 Biblioteca pública No se presta el servicio 0
2.015 Recogida de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local 85.731,13
2.015 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 2
2.015 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 12.440,03
2.015 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 16.777,73
2.015 Parque público Gestión directa por la entidad local 157.446,35
2.015 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 641,50
2.015 Tratamiento de residuos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Protección civil Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Prevención y extinción de incendios Gestión directa por la entidad local 17.314,06
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 41.813,76
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 2.000
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión por convenio de colaboración interadministrativo 0
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas No se presta el servicio 0