En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Indicadors Infoparticipa.

 • Indicador 1: Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
 • Indicador 2: Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i / o currículum?
 • Indicador 3: Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
 • Indicador 4: Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?
 • Indicador 5: Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
 • Indicador 6: Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i / o currículum?
 • Indicador 7: Es publiquen les retribucions (mensuals i / o anuals) dels representants polítics?
 • Indicador 8: Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?
 • Indicador 9: Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?
 • Indicador 10: Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i / o twitter i / o facebook i / o pàgina web i / o telèfon ...)?
 • Indicador 11: Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició correu electrònic i / o twitter i / o facebook i / o pàgina web i / o telèfon ...)?
 • Indicador 12: Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i / o comissions informatives?
 • Indicador 13: Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?
 • Indicador 14: Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
 • Indicador 15: Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?
 • Indicador 16: Es publiquen les actes del Ple Municipal?
 • Indicador 17: Es publiquen els acords complets de la Junta de Govern i / o les actes íntegres, quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?
 • Indicador 18: Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), Pla d'Actuació Municipal (PAM) i / o Pla Estratègic?
 • Indicador 19: Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Pla General d'Ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística així com les seves modificacions puntuals?
 • Indicador 20: Es publiquen les ordenances municipals?
 • Indicador 21: Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en cas d'existir?
 • Indicador 22: Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?
 • Indicador 23: Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?
 • Indicador 24: Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i / o nivell d'endeutament?
 • Indicador 25: Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i / o el compte general?
 • Indicador 26: Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?
 • Indicador 27: Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?
 • Indicador 28: Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?
 • Indicador 29: Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?
 • Indicador 30: Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
 • Indicador 31: Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
 • Indicador 32: Es publiquen les actes de les meses de contractació?
 • Indicador 33: Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
 • Indicador 34: Es publica la relació completa de proveïdors, adjudicataris i / o contractistes i la quantia econòmica?
 • Indicador 35: Es publica el període mig de pagament als proveïdors?
 • Indicador 36: Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?
 • Indicador 37: Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que es derivin, si escau?
 • Indicador 38: Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional en els mitjans de comunicació?
 • Indicador 39: Es publiquen notícies, informacions i / o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
 • Indicador 40: Es publiquen notícies, informacions i / o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i / o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?
 • Indicador 41: Es pública informació sobre el desenvolupament del ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
 • Indicador 42: Es publica informació històrica sobre el municipi?
 • Indicador 43: Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?
 • Indicador 44: S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?
 • Indicador 45: Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i / o Comunicació de la Corporació?
 • Indicador 46: Es dóna informació al web sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?
 • Indicador 47: Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
 • Indicador 48: Es publiquen les actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?
 • Indicador 49: S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i / o el registre dels grups d'interès, si és el cas?
 • Indicador 50: S'ofereixen al web instruments de consultes i / o de participació sobre temes actuals d'interès local?
 • Indicador 51: S'ofereix al web la relació de serveis que es presten (Carta de Serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
 • Indicador 52: Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?