Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.012 D F 3 431 Comerç 78073,83
2.014 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 456742,67
2.014 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 2400,00
2.014 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 2400,00
2.014 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.014 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 0,00
2.014 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.013 D F 3 152 Habitatge 46530,20
2.013 D F 3 153 Accés a l'habitatge 0,00
2.013 D F 3 154 Foment de l'edificació protegida 0,00
2.013 D F 3 155 Vies públiques 1322312,53
2.013 D F 2 16 Benestar comunitari 2468607,91
2.013 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 179305,13
2.016 D F 1 0 Deute públic 863673,81
2.016 D F 2 1 Deute públic 863673,81
2.016 D F 3 11 Deute públic 863673,81
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 8628789,91
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 2349333,05
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,00
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 2120570,44
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 205375,90
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 23386,71
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 2766110,92
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 361219,97
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 1356669,08
2.016 D F 3 152 Habitatge 35000,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 1013221,87
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 30998,35
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 614343,35
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 2435961,02
2.016 D F 3 160 Clavegueram 153094,61
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 1017174,70
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 965023,44
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 52151,26
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 0,00
2.016 D F 3 163 Neteja viària 603488,68
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 0,00
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 662203,03
2.016 D F 2 17 Medi ambient 1077384,92
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 199235,49
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 847649,43
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 30500,00
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 2167844,09
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 1677356,22
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 1677356,22
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 490487,87
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 490487,87
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 4150152,72
2.016 D F 2 31 Sanitat 204790,84
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 204790,84
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.016 D F 2 32 Educació 1683727,55
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 135812,14
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 1451871,41
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 43000,00
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 53044,00
2.016 D F 2 33 Cultura 1775755,90
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 85399,21
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 326171,68
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 86462,43
2.016 D F 4 3.322 Arxius 8100,00
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 387393,81
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 139844,57
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 13414,82
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 611954,39
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 211577,42
2.016 D F 2 34 Esport 485878,43
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 2000,00
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 181548,87
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 302329,56
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 920870,93
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 233609,80
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 25951,50
2.016 D F 3 431 Comerç 183465,93
2.016 D F 4 4.311 Fires 18168,89
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 100979,84
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 500,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 0,00
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 24192,37
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 0,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 314187,84
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 200,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 313987,84
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 0,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 0,00
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 373073,29
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 372073,29
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 1000,00
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 5288031,12
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 641728,46
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 641728,46
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 2484606,73
2.016 D F 3 920 Administració general 1303601,30
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 222884,62
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.016 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.016 D F 3 924 Participació ciutadana 28608,00
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 290597,71
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 638915,10
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 877695,93
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 413622,18
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 0,00
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 464073,75
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 1284000,00
2.016 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.016 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.016 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 1284000,00
2.016 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.015 D F 1 0 Deute públic 867275,88
2.015 D F 2 1 Deute públic 867275,88
2.015 D F 3 11 Deute públic 867275,88
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 11315095,27
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 2287948,45
2.015 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 0,00
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 2049607,08
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 214799,38
2.015 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.015 D F 3 135 Protecció civil 23541,99
2.015 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 5421495,40
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 341558,85
2.015 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 3311580,79
2.015 D F 3 152 Habitatge 83300,00
2.015 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.015 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.015 D F 3 153 Vies públiques 1685055,76
2.015 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.015 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 1160485,59
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 2514705,45
2.015 D F 3 160 Clavegueram 165167,66
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 924574,07
2.015 D F 4 1.621 Recollida de residus 876538,19
2.015 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 48035,88
2.015 D F 4 1.623 Tractament dels residus 0,00
2.015