Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 12-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 06-07-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 02-08-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 19-08-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 20-11-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 17-12-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 08-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 03-10-2011 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 11-11-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 13-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 21-07-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 06-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 66 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals del casal de joves i dels bucs d'assaig musical 06-09-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 53 reguladora del Preu públic per la prestació del servei de l'escola bressol municipal 26-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 57 reguladora del Preu públic per la prestació del servei de cursos i activitats de formació i foment cultural i artístic 26-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 64 reguladora de la Taxa per la prestació del servei d'escoles esportives municipals 26-06-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns Immobles 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'us públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius i tècnics 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per a la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre la vehicles de tracció mecànica 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 50 reguladora de la Taxa per la utilització del domini públic amb finalitats publicitàries, mitjançant columnes, cartells i altres instal·lacions 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 51 reguladora de la Taxa per la utilització especial de la via pública 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 54 reguladora de la Taxa per la concessió de les parades al mercat municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 55, reguladora de la taxa per la connexió d'alarmes privades al centre de recepció de la Policia Local 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 56 reguladora del Preu públic per a la prestació del servei de proximitat 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 58 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals dels centres cívics municipals 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 59 reguladora de la Taxa per la utilització del camp d'esports i les pistes poliesportives 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 60 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals de l'Ateneu 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 61 reguladora del Preu públic per la prestació del servei de publicitat a Radio Desvern 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 62 reguladora del Preu públic per la prestació dels serveis de sonorització i il·luminació a la Sala municipal de l'Ateneu 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 63 reguladora del Preu públic per la publicació d'anuncis al Butlletí Municipal 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 68 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis relacionats amb la tinença d'animals de companyia 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 69 reguladora del Preu públic per la prestació de serveis al complex esportiu municipal de la Bonaigua 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 70 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals de Can Ginestar 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 71 reguladora de la Taxa per la concessió de plaques, taulers, patents i altres distintius anàlegs i pel subministrament de dispositius 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 73 reguladora de la Taxa per la realització de l'activitat administrativa d'homologació d'empreses privades per a la recollida de residus 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 74 reguladora del Preu públic per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a l'aparcament municipal del Parc del Mil·lenari 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 75 reguladora de la Taxa per la utilització de la sala de sessions de l'Ajuntament 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 76 reguladora del Preu públic pel subministrament i muntatge de tarimes i tanques 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 77 reguladora del Preu públic de les publicacions editades per l'Ajuntament, litografies i visites comentades 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 78 reguladora del Preu públic de l'equipament centre social per a la gent gran El Mil·lenari, lloguer de sales i servei de menjador 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 80 reguladora dels Preus públics per la prestació de diversos serveis de l'equipament centre cultural i de lleure La Vagoneta 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 81 reguladora del Preu públic per la prestació de serveis a l'equipament Centre Cívic Joan Maragall 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 82 reguladora del preu públic per a la prestació de serveis als ocupants dels habitatges amb serveis per a la gent gran situats al carrer Àngel Guiomerà, 1-3 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 84 reguladora del Preu Públic per l'organització de sortides culturals 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 85 reguladora del Preu Públic per l'assistència a espectacles organitzats per l'Ajuntament 31-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal número 72 reguladora de la Taxa per prestació de serveis de recollida i gestió de residus comercials 31-12-2007 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2007 Enllaç
Ordenança núm. 79 reguladora del Preu públic per la prestació de diversos serveis de la Biblioteca Can Ginestar 31-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 27-09-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 53 reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de l'escola bressol municipal 11-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 83 reguladora del Preu públic pel servei de promoció del sector comercial i industrial i dels moviments associatius de la població a través de la mostra Firadesvern 30-03-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 67 reguladora del Preu públic per la prestació del servei de teleassistència domiciliària 15-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 04-10-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 52 reguladora dels Preus Públics 20-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 65 reguladora del Preu públic pel servei de taxi-bus i pel servei de transport adaptat 20-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 67 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de teleassistència domiciliària 20-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 09-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9937 reguladora del Preu públic per la prestació del servei del taller de plàstica Carrau Blau 12-03-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9950 reguladora del Preu públic per l'entrada a espectacles de teatre i dansa a l'Ateneu 12-03-2005 Enllaç
Preu públic de l'equipament cultural i de lleure La Vagoneta 24-02-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9932 reguladora de la Taxa per la utilització de les instal·lacions municipals del centre cívic Salvador Espriu 23-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 12-08-2004 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic per la utilització de les instal·lacions municipals de l'antiga capella de les monges dominiques 12-08-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de les Contribucions especials 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa municipal per la prestació del servei de retirada, recollida i custodia de vehicles de la via pública 11-11-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la retirada d'animals de les vies públiques i la seva custodia 26-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització especial de la via pública mitjançant el dipòsit de vehicles de pupil·latge a les vies urbanes 26-12-2002 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis tècnics 26-12-2002 Enllaç
Ordenança reguladora del Preu públic per a la venda de publicacions 08-11-2002 Enllaç