T'agradaria conèixer els terminis de conservació de la documentació?

El calendari de conservació i règim d'accés de la documentació és una eina fonamental que permet gestionar adequadament els documents. El calendari és fruit d'un procediment que s'inicia amb l'avaluació dels documents i continua amb la decisió sobre la seva disposició. A més a més, també incorpora el seu règim general d’accés.

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

 

Totes les persones tenen dret a accedir als documents de les administracions públiques i el seu accés només pot ser limitat per motius previstos a les lleis. La llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern és la norma que, amb caràcter general, regula el dret d'accés als documents, especialment en el seu Títol III De la informació pública. La llei estableix que l'accés a la informació és, per defecte, lliure i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o divulgació de la informació pot perjudicar aspectes com, entre d'altres, la seguretat pública, la investigació o sanció d'infraccions penals, administratives o disciplinàries; la intimitat i altres drets privats legítims de les persones, etc.

En aquest context normatiu, la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental té, en relació a l'accés a la documentació i d'acord amb el que estableix l'article 19 de la Llei 10/2001, de 10 de juliol, d'arxius i gestió de documents, la funció de proposar al Conseller de Cultura les Taules d'accés i avaluació documental (TAAD). Aquestes són disposicions normatives, ja que les aprova el Conseller com a Ordre, i informen sobre el dret general d'accés a una sèrie concreta. Les TAAD són, a més, una referència a l'hora de motivar i resoldre els casos concrets de peticions d'acés a la documentació i un instrument útil pels arxius a l'hora de dissenyar i implementar les seves polítiques d'accés a la documentació. El procés de determinar el règim d'accés es realitza en el marc del procés d'avaluació documental.

 

Més informació: http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxius_i_gestio_documental/cnaatd