D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Personal d'oficis 03-03-2011 Enllaç
Administratiu medi ambient 20-12-2011 Enllaç
Administratiu caps de setmana oficina de turisme 03-03-2011 Enllaç
Agent cívic 03-03-2011 Enllaç
Conserge pavelló 03-03-2011 Enllaç
Coordinador alberg 03-03-2011 Enllaç
Coordinador emissora municipal 03-03-2011 Enllaç
Operari servei neteja alberg 03-03-2011 Enllaç
Personal d'oficis 03-03-2011 Enllaç
Vigilant alberg 03-03-2011 Enllaç
Auxiliar administratiu 03-03-2011 Enllaç
Agent de la policia local 03-03-2011 Enllaç
Administratiu àrea urbanisme 16-06-2008 Enllaç
Conserge pavelló municipal d'esports 02-06-2005 Enllaç
Paleta brigada municipal d'obres 02-06-2005 Enllaç
Pintor brigada municipal d'obres 02-06-2005 Enllaç
Locutor de ràdio 02-06-2005 Enllaç
Auxiliar de biblioteca 21-08-2003 Enllaç
Encarregat de la Brigada Municipal 24-02-2003 Enllaç