En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària del 2015 i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

Any Compliment objectius Import balanç no financer Remissió de la informació Data de la remissió
2.015 Compleix 4.868.341,83 13-04-2016

Documentació compliment objectius d'estabilitat pressupostària 2016

(documentació enviada minhap)

  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Informes avaluació:  Veure Veure Veure  
Deute viu:   
Compliment regla despesa:   
Classificació econòmica ajuntament Veure Veure Veure  
Classificació econòmica escola de música: Veure Veure Veure  
Classificació econòmica radio Veure Veure Veure  

 

Documentació compliment objectius d'estabilitat pressupostària 2015

(documentació enviada minhap)

  1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre
Informes avaluació:  Veure  Veure Veure Veure
Deute viu:  Veure  Veure Veure Veure
Compliment regla despesa :        Veure