Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.014 Biblioteca pública Otro tipo de gestión (**) 277.826,21
2.014 Alumbrado público Otro tipo de gestión (**) 864.901,22
2.014 Cementerio Otro tipo de gestión (**) 179.796,59
2.014 Recogida de residuos Otro tipo de gestión (**) 2.860.006,21
2.014 Limpieza viaria Otro tipo de gestión (**) 1.585.164,12
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Otro tipo de gestión (**) 21.603,44
2.014 Alcantarillado Otro tipo de gestión (**) 118.538,28
2.014 Acceso a los núcleos de población Otro tipo de gestión (**) 6.762,75
2.014 Pavimentación de las vías públicas Otro tipo de gestión (**) 609.768,04
2.014 Parque público Otro tipo de gestión (**) 661.015,56
2.014 Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) 545.241,82
2.014 Protección civil Otro tipo de gestión (**) 119.198,89
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Otro tipo de gestión (**) 711.213,18
2.014 Prevención y extinción de incendios Otro tipo de gestión (**) 16.832,68
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Otro tipo de gestión (**) 405.205,28
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.014 Medio ambiente urbano Otro tipo de gestión (**) 248.174,02
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Otro tipo de gestión (**) 10
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Otro tipo de gestión (**) 55.826,92
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Otro tipo de gestión (**) 5.459,80
2.015 Alumbrado público Otro tipo de gestión (**) 846.720,81
2.015 Cementerio Otro tipo de gestión (**) 179.776,42
2.015 Recogida de residuos Otro tipo de gestión (**) 2.704.293,72
2.015 Limpieza viaria Otro tipo de gestión (**) 1.477.183,61
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Otro tipo de gestión (**) 21.590,52
2.015 Alcantarillado Otro tipo de gestión (**) 141.605,56
2.015 Acceso a los núcleos de población Otro tipo de gestión (**) 12.571,18
2.015 Pavimentación de las vías públicas Otro tipo de gestión (**) 512.249
2.015 Parque público Otro tipo de gestión (**) 593.503,12
2.015 Biblioteca pública Otro tipo de gestión (**) 276.972,20
2.015 Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) 509.376,65
2.015 Protección civil Otro tipo de gestión (**) 83.164,74
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Otro tipo de gestión (**) 851.852,24
2.015 Prevención y extinción de incendios Otro tipo de gestión (**) 21.584,26
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Otro tipo de gestión (**) 341.292,39
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros No se presta el servicio 0
2.015 Medio ambiente urbano Otro tipo de gestión (**) 230.245,34
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Otro tipo de gestión (**) 10
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Otro tipo de gestión (**) 2.187,58
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Otro tipo de gestión (**) 5.940,85