Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita vol fomentar la participació ciutadana. I ho vol fer, perquè ens volem governar millor. Saber què opina la ciutadania i quines són les seves inquietuds ens ajudarà a aconseguir-ho. Per això, sempre que sigui necessari, crearem les eines de participació per a que ens ajudeu. Actualment, tenim en marxa els següents ens de participació i treballem per oferir-ne més:

 

TAULA LOCAL PEL DRET A L'HABITATGE I ALS SERVEIS BÀSICS DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Data de constitució: 22/05/2016

Composició:

- Presidència
- Un/aTècnic/a de l'administració local que tingui assignades les funcions de coordinació dels Equips Municipals d'Atenció Social Bàsica.
- Un/a representant de la Plataforma d'afectats per la Hipoteca
- Un/a representant del grup local de l'entitat del tercer sector Càritas Diocesana
- Un/a representant del grup local de l'entitat del tercer sector Creu Roja
- Un/a representant del grup local de l’entitat del tercer sector Siloé
- Un/a membre en representació de les Entitats Financeres amb oficina ubicada al municipi.
- Un/a membre en representació del Col•legi d’Advocats de les Terres de l’Ebre
- Cinc membres en representació dels serveis bàsics i habitatge
- Sis representants dels diversos grups polítics en representació al plenari de l’Ajuntament (1 membre per cada partit polític)

Normativa: Coneix la normativa.

Objectius:

La Taula Local pel Dret a l'Habitatge i als Serveis Bàsics de Sant Carles de la Ràpita, és un instrument de participació local, per afavorir una acció cooparticipada entre Administracions, Institucions públiques, professionals de l'habitatge, els serveis socials, de mediació i d'inserció laboral, entitats del tercer sector i agents socials, en el municipi amb la intenció de garantir a la ciutadania el dret a l'habitatge i als serveis bàsics, i evitar l'exclusió residencial i social.

I per assolir-ho es volen complir els següents objectius:

a) Detectar de forma coparticipada situacions d’exclusió residencial i l’accés a serveis bàsics
a.1) Millorar els mecanismes de detecció precoç tant de les situacions d’exclusió manifesta com de les situacions de risc.
a.2) Detectar, de forma proactiva, les situacions d’exclusió residencial i manca d’accés a serveis bàsics.
a.3) Afavorir l'enregistrament de situacions residencials anòmales i/o pobresa energètica.
a.4) Assegurar la detecció ràpida de persones sense sostre.
a.5) Afavorir la detecció de persones amb sostre però sense llar
a.6) Detectar les situacions d’ocupació il•legal (sense habitatge propi), de sobreocupació i d’infrahabitatge (habitatge inadequat)
a.7) Detectar els casos de violència masclista que poden conduir a la pèrdua d'habitatge.

b) Incentivar el treball en xarxa i coparticipat en el municipi.
b.1) Implicar a tots/es els/les agents que estan en contacte estret amb la ciutadania per temes d'habitatge i prestació de serveis bàsics.
b.2) Afavorir l'eficiència dels recursos existents.
b.3) Afavorir la coordinació entre els Serveis Socials bàsics, institucions i agents socials
b.4) Afavorir la coordinació entre les diferents entitats del tercer sector.
b.5) Propiciar mecanismes de formació, intercanvi de bones pràctiques entre professionals, voluntaris i persones gestores d'entitats del tercer sector.

c) Atendre de forma coparticipada les problemàtiques d’exclusió residencial
c.1) Afavorir accions de contenció de l’exclusió residencial
c.2) Cercar solucions conjuntes per evitar les pèrdues d'habitatge i la manca d’accés a serveis bàsics.
c.3) Cercar solucions conjuntes de reallotjament en els casos en què no es pot evitar (o és preferible no evitar) la pèrdua de l’habitatge.
c.4) Afavorir la coordinació i el traspàs de coordinació de recursos transversals de contenció com són: la tramitació de les Rendes Mínimes d’Inserció, la tramitació de pensions no contributives, l'orientació per tramitar ajuts contributius lligats a la Seguretat Social, la tramitació d'ajuts complementaris: banc d’aliments, ajuts per al transport i el pagament de subministres, ajuts per al pagament de deutes, coordinació amb ajuts d'entitats socials la gestió i tramitació de prestacions de lloguer social just.
c.5) Afavorir la coordinació de recursos per a l'acompanyament en el procés de cerca de feina i requalificació professional
c.6) Diversificar i enfortir la xarxa social de les persones amb situacions d’exclusió residencial
c.7) Fomentar accions conjuntes d’educació econòmica de les llars i ajut en la planificació i priorització de les despeses (incentivant comportaments d’estalvi).
c.8) Afavorir l'enfortiment de les comunitats de veïns, sobretot d'aquelles afectades per problemes d'exclusió.

d) Treballar de forma conjunta per oferir solucions per mantenir l’habitatge i els serveis bàsics
d.1) Evitar que les persones amb habitatge insegur l’acabin perdent
d.2) Estimular l'ús de mecanismes de prevenció de pèrdua de l’habitatge, com la mediació.
d.3) Cercar de forma conjunta mecanismes de ‘xoc’ i urgència en la prevenció de desnonaments i execucions hipotecàries.
d.4) Afavorir de forma conjunta la informació i l'ús de Serveis d’intermediació hipotecària.
d.5) Afavorir la informació i l'ús de serveis de mediació en el lloguer, entre administracions i entitats del tercer sector.
d.5) Afavorir la informació i l'ús d'ajuts al lloguer just, ajuts per pagar aliments o subministraments

Actes:

Acta núm. 01. Acta de constitució. 22/05/2016.

 

MESA DE MOBILITAT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA

Data de constitució: pendent de constituir.

Composició:

‐ President: l’alcalde/essa, o bé el regidor/a en qui delegui.
‐ Un/a representant de cada un dels grups municipals representants en el consistori.
‐ Un/a membre de la Policia Local responsables de la mobilitat.
‐ El Cap de la Policia Local, o funcionari de la Policia Local en qui delegui.
‐ Un tècnic/a del Serveis Tècnics municipals.
‐ Un/a representant de Ports de la Generalitat.
‐ Un/a tècnic/a representant de la Unió de Comerç Rapitenc.
‐ Un/a representant dels Serveis Socials Municipals.
‐ Un/a representant del sector del Taxi de Sant Carles de la Ràpita.
‐ Un/a representant de l’Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita.
‐ Un/a representant de cadascuna de les entitats d’atenció als discapacitats/des amb domicili social al municipi.
‐ Un/a representant del Consell Escolar Municipal.
‐ Un/a representant dels Casals de Jubilats.

Normativa: Coneix la normativa.

Objectius: La Mesa de Mobilitat de Sant Carles de la Ràpita és un òrgan de consulta i participació ciutadana que es constitueix per assessorar a l’Ajuntament en el disseny de la seva política en mobilitat.

Les finalitats de la Mesa de Mobilitat venen donades pel propi marc desenvolupat en els seus objectius i funcions, com a òrgan de participació en àmbits d’actuació pública respecte el model de mobilitat més adient pel nostre municipi, i de manera especial:

a) Fomentar la participació, el debat i el diàleg de la nostra ciutadania en tots aquells àmbits o qüestions que tinguin relació amb la mobilitat i l’accessibilitat.
b) Canalitzar les inquietuds i preocupacions de la ciutadania, les entitats, les empreses i les diferents associacions pel que fa a la mobilitat, el trànsit i la seguretat viària.
c) Establir un marc de diàleg on es puguin plantejar les diferents visions i interessos que sobre la mobilitat es donen per part de la nostra societat.
d) Estimular la consciència social pel que fa a la consecució de models de mobilitat més sostenible.

 

També ens agradaria saber la teva opinió: digue'ns com ho veus.