Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 460007,76
2.016 D F 2 21 Pensions 0,00
2.016 D F 3 211 Pensions 0,00
2.016 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.016 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 422323,22
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 422323,22
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 37684,54
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 37684,54
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1933078,89
2.016 D F 2 31 Sanitat 11000,00
2.016 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 0,00
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 11000,00
2.016 D F 2 32 Educació 705603,52
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 134093,94
2.016 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.015 D F 3 135 Protecció civil 500,00
2.016 D F 1 0 Deute públic 650840,50
2.016 D F 2 1 Deute públic 650840,50
2.016 D F 3 11 Deute públic 650840,50
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4290025,34
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1464078,14
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 407286,09
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 970992,05
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 84500,00
2.016 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 1300,00
2.016 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 11000,00
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 0,00
2.016 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.016 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 11000,00
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 1000,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 10000,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 2193138,16
2.016 D F 3 160 Clavegueram 0,00
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 25084,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 924072,23
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 617751,04
2.016 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 306321,19
2.016 D F 3 163 Neteja viària 481947,31
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 33966,97
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 728067,65
2.016 D F 2 17 Medi ambient 621809,04
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 47989,81
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 248805,82
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 325013,41
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 325013,41
2.016 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 212690,72
2.016 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.016 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 358818,86
2.016 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.016 D F 2 33 Cultura 650105,63
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 39490,88
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 74294,37
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 74294,37
2.016 D F 4 3.322 Arxius 0,00
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 52017,04
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 144477,73
2.016 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 30835,61
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 308990,00
2.016 D F 2 34 Esport 566369,74
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 75328,41
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 180308,93
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 310732,40
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 765065,04
2.016 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.016 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.016 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.016 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.016 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.016 D F 3 422 Indústria 0,00
2.016 D F 3 423 Mineria 0,00
2.016 D F 3 425 Energia 0,00
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 530214,31
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 86281,94
2.016 D F 3 431 Comerç 33520,85
2.016 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 33520,85
2.016 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 351970,73
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 52440,79
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 6000,00
2.016 D F 2 44 Transport públic 0,00
2.016 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.016 D F 3 441 Transport de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.016 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.016 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.016 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 87000,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 50000,00
2.016 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.016 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 12000,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 25000,00
2.016 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.016 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.016 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 147850,73
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 147850,73
2.016 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.016 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 0,00
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 2947684,06
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 277881,59
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 277881,59
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1936843,70
2.016 D F 3 920 Administració general 1603119,61
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 42003,85
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 97303,40
2.016 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.016 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 145190,72
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 26449,03
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 22777,09
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 706520,86
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 247772,37
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 294192,78
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 41500,00
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 123055,71
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 26437,91
2.016 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.016 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.016 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 26437,91
2.016 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.015 D F 2 32 Educació 732695,22
2.014 D F 3 422 Indústria 0,00
2.013 D F 3 330 Administració general de cultura 270,00
2.013 D F 3 332 Biblioteques i arxius 638742,79
2.013 D F 3 333 Museus i arts plàstiques 13422,68
2.013 D F 3 334 Promoció cultural 84705,22
2.013 D F 3 335 Arts escèniques 760258,16
2.013 D F 3 336 Arqueologia i protecció patrim. historicoartístic 0,00
2.013 D F 3 337 Lleure i temps lliure 116760,44
2.013 D F 3 338 Festes populars i festejos 269149,60
2.013 D F 2 34 Esport 574582,20
2.013 D F 3 340 Administració general d'esports 73616,20
2.013 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 181593,10
2.013 D F 3 342 Instal·lacions esportives 319372,90
2.013 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 663278,28
2.013 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.013 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.013 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.013 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.013 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.015 D F 1 0 Deute públic 689694,54
2.015 D F 2 1 Deute públic 689694,54
2.015 D F 3 11 Deute públic 689694,54
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4389382,60
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1480244,41
2.015 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 400808,38
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 970542,87
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 108393,16
2.015 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.015 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 100000,00
2.015 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 0,00
2.015 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 0,00
2.015 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.015 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.015 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.015 D F 3 153 Vies públiques 100000,00
2.015 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.015 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 0,00
2.015 D