Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.016 D F 1 0 Deute públic 650840,50
2.016 D F 2 1 Deute públic 650840,50
2.016 D F 3 11 Deute públic 650840,50
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4290025,34
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1464078,14
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 407286,09
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 970992,05
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 84500,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 1300,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 11000,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 11000,00
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 1000,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 10000,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 2193138,16
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 25084,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 924072,23
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 617751,04
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 306321,19
2.016 D F 3 163 Neteja viària 481947,31
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 33966,97
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 728067,65
2.016 D F 2 17 Medi ambient 621809,04
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 47989,81
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 248805,82
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 325013,41
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 325013,41
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 460007,76
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 422323,22
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 422323,22
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 37684,54
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 37684,54
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1933078,89
2.016 D F 2 31 Sanitat 11000,00
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 11000,00
2.016 D F 2 32 Educació 705603,52
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 134093,94
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 212690,72
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 358818,86
2.016 D F 2 33 Cultura 650105,63
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 39490,88
2.016 D F 3 332 Biblioteques i arxius 74294,37
2.016 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 74294,37
2.016 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 52017,04
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 144477,73
2.016 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 30835,61
2.016 D F 3 338 Festes populars i festejos 308990,00
2.016 D F 2 34 Esport 566369,74
2.016 D F 3 340 Administració general d'esports 75328,41
2.016 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 180308,93
2.016 D F 3 342 Instal·lacions esportives 310732,40
2.016 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 765065,04
2.016 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 530214,31
2.016 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 86281,94
2.016 D F 3 431 Comerç 33520,85
2.016 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 33520,85
2.016 D F 3 432 Informació i promoció turística 351970,73
2.016 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 52440,79
2.016 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 6000,00
2.016 D F 2 45 Infraestructures 87000,00
2.016 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 50000,00
2.016 D F 3 454 Camins veïnals 12000,00
2.016 D F 3 459 Altres infraestructures 25000,00
2.016 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 147850,73
2.016 D F 3 491 Societat de la informació 147850,73
2.016 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 2947684,06
2.016 D F 2 91 Òrgans de govern 277881,59
2.016 D F 3 912 Òrgans de govern 277881,59
2.016 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1936843,70
2.016 D F 3 920 Administració general 1603119,61
2.016 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 42003,85
2.016 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 97303,40
2.016 D F 3 925 Atenció als ciutadans 145190,72
2.016 D F 3 926 Comunicacions internes 26449,03
2.016 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 22777,09
2.016 D F 2 93 Administració financera i tributària 706520,86
2.016 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 247772,37
2.016 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 294192,78
2.016 D F 3 933 Gestió del patrimoni 41500,00
2.016 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 123055,71
2.016 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 26437,91
2.016 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 26437,91
2.015 D F 1 0 Deute públic 689694,54
2.015 D F 2 1 Deute públic 689694,54
2.015 D F 3 11 Deute públic 689694,54
2.015 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4389382,60
2.015 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1480244,41
2.015 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 400808,38
2.015 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 970542,87
2.015 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 108393,16
2.015 D F 3 135 Protecció civil 500,00
2.015 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 100000,00
2.015 D F 3 153 Vies públiques 100000,00
2.015 D F 2 16 Benestar comunitari 2243917,54
2.015 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 68504,00
2.015 D F 3 162 Recollida,gestió i tractament de residus 903773,82
2.015 D F 4 1.621 Recollida de residus 586088,25
2.015 D F 4 1.623 Tractament dels residus 317685,57
2.015 D F 3 163 Neteja viària 476326,70
2.015 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 29928,08
2.015 D F 3 165 Enllumenat públic 765384,94
2.015 D F 2 17 Medi ambient 565220,65
2.015 D F 3 170 Administració general del medi ambient 46477,78
2.015 D F 3 171 Parcs i jardins 252558,70
2.015 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 266184,17
2.015 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 440271,84
2.015 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 417099,36
2.015 D F 3 231 Assistència social primària 417099,36
2.015 D F 2 24 Foment de l'ocupació 23172,48
2.015 D F 3 241 Foment de l'ocupació 23172,48
2.015 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1911134,75
2.015 D F 2 31 Sanitat 15000,00
2.015 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 15000,00
2.015 D F 2 32 Educació 732695,22
2.015 D F 3 320 Administració general d'educació 132039,87
2.015 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 243660,12
2.015 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 356995,23
2.015 D F 2 33 Cultura 608549,02
2.015 D F 3 330 Administració general de cultura 39101,36
2.015 D F 3 332 Biblioteques i arxius 69408,41
2.015 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 44534,92
2.015 D F 3 334 Promoció cultural 128327,46
2.015 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 28898,87
2.015 D F 3 338 Festes populars i festejos 298278,00
2.015 D F 2 34 Esport 554890,51
2.015 D F 3 340 Administració general d'esports 74582,58
2.015 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 179197,96
2.015 D F 3 342 Instal·lacions esportives 301109,97
2.015 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 875672,81
2.015 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 491818,68
2.015 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 28350,00
2.015 D F 3 431 Comerç 89150,60
2.015 D F 4 4.311 Fires 52931,94
2.015 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 31218,66
2.015 D F 3 432 Informació i promoció turística 314225,99
2.015 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 54092,09
2.015 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 6000,00
2.015 D F 2 45 Infraestructures 228000,00
2.015 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 200000,00
2.015 D F 3 454 Camins veïnals 28000,00
2.015 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 155854,13
2.015 D F 3 491 Societat de la informació 155854,13
2.015 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 2978843,06
2.015 D F 2 91 Òrgans de govern 227124,00
2.015 D F 3 912 Òrgans de govern 227124,00
2.015 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1984321,59
2.015 D F 3 920 Administració general 1656201,96
2.015 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 41445,99
2.015 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 96341,22
2.015 D F 3 925 Atenció als ciutadans 141202,90
2.015 D F 3 926 Comunicacions internes 26362,73
2.015 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 22766,79
2.015 D F 2 93 Administració financera i tributària 680860,71
2.015 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 240789,21
2.015 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 291443,55
2.015 D F 3 933 Gestió del patrimoni 30000,00
2.015 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 118627,95
2.015 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 86536,76
2.015 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 20326,58
2.015 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 66210,18
2.014 D F 1 0 Deute públic 221201,95
2.014 D F 2 1 Deute públic 221201,95
2.014 D F 3 11 Deute públic 221201,95
2.014 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4582608,96
2.014 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1556045,26
2.014 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 413546,68
2.014 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 994504,98
2.014 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 146193,60
2.014 D F 3 134 Protecció civil 1800,00
2.014 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 85000,00
2.014 D F 3 151 Urbanisme 40000,00
2.014 D F 3 155 Vies públiques 45000,00
2.014 D F 2 16 Benestar comunitari 2333886,78
2.014 D F 3 161 Sanejament, abastament i distribució d'aigües 12942,52
2.014 D F 3 162 Recollida, eliminació i tractament de residus 1091642,01
2.014 D