Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.017 D F 1 0 Deute públic 353000,00
2.017 D F 2 1 Deute públic 353000,00
2.017 D F 3 11 Deute públic 353000,00
2.017 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4303764,14
2.017 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1616066,79
2.017 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 1511466,79
2.017 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 103300,00
2.017 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 1300,00
2.017 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.017 D F 3 135 Protecció civil 0,00
2.017 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 0,00
2.017 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 401264,98
2.017 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 390264,98
2.017 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 0,00
2.017 D F 3 152 Habitatge 0,00
2.017 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.017 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 0,00
2.017 D F 3 153 Vies públiques 11000,00
2.017 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 1000,00
2.017 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 10000,00
2.017 D F 2 16 Benestar comunitari 1695931,35
2.017 D F 3 160 Clavegueram 0,00
2.017 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.017 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 864400,00
2.017 D F 4 1.621 Recollida de residus 589600,00
2.017 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 22000,00
2.017 D F 4 1.623 Tractament dels residus 252800,00
2.017 D F 3 163 Neteja viària 490150,24
2.017 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 31770,01
2.017 D F 3 165 Enllumenat públic 309611,10
2.017 D F 2 17 Medi ambient 590501,02
2.017 D F 3 170 Administració general del medi ambient 332685,15
2.017 D F 3 171 Parcs i jardins 257815,87
2.017 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 0,00
2.017 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 0,00
2.017 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 532175,45
2.017 D F 2 21 Pensions 0,00
2.017 D F 3 211 Pensions 0,00
2.017 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.017 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,00
2.017 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 458035,40
2.017 D F 3 231 Assistència social primària 458035,40
2.017 D F 2 24 Foment de l'ocupació 74140,05
2.017 D F 3 241 Foment de l'ocupació 74140,05
2.017 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 2233618,62
2.017 D F 2 31 Sanitat 73583,51
2.017 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 64583,51
2.017 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 9000,00
2.017 D F 2 32 Educació 772085,91
2.017 D F 3 320 Administració general d'educació 0,00
2.017 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.017 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.017 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 329984,92
2.017 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.017 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.017 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 442100,99
2.017 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 0,00
2.017 D F 2 33 Cultura 808200,24
2.017 D F 3 330 Administració general de cultura 0,00
2.017 D F 3 332 Biblioteques i arxius 128291,69
2.017 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 82268,89
2.017 D F 4 3.322 Arxius 46022,80
2.017 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 47092,00
2.017 D F 3 334 Promoció cultural 135117,00
2.017 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.017 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 203869,20
2.017 D F 3 338 Festes populars i festejos 293830,35
2.017 D F 2 34 Esport 579748,96
2.017 D F 3 340 Administració general d'esports 79310,10
2.017 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 263874,67
2.017 D F 3 342 Instal·lacions esportives 236564,19
2.017 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 1451687,06
2.017 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 6000,00
2.017 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.017 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.017 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 6000,00
2.017 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 422 Indústria 0,00
2.017 D F 3 423 Mineria 0,00
2.017 D F 3 425 Energia 0,00
2.017 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 488231,92
2.017 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 44187,25
2.017 D F 3 431 Comerç 32855,49
2.017 D F 4 4.311 Fires 0,00
2.017 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 32855,49
2.017 D F 4 4.313 Comerç ambulant 0,00
2.017 D F 3 432 Informació i promoció turística 357989,18
2.017 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 20200,00
2.017 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 33000,00
2.017 D F 2 44 Transport públic 2524,00
2.017 D F 3 440 Administració general del transport 2524,00
2.017 D F 3 441 Transport de viatgers 0,00
2.017 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 0,00
2.017 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.017 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.017 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.017 D F 2 45 Infraestructures 685183,85
2.017 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 680183,85
2.017 D F 3 452 Recursos hidràulics 0,00
2.017 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.017 D F 3 454 Camins veïnals 5000,00
2.017 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.017 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 0,00
2.017 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 0,00
2.017 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.017 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 269747,29
2.017 D F 3 491 Societat de la informació 269747,29
2.017 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.017 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 0,00
2.017 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 2275754,73
2.017 D F 2 91 Òrgans de govern 287624,46
2.017 D F 3 912 Òrgans de govern 287624,46
2.017 D F 2 92 Serveis de caràcter general 1174938,47
2.017 D F 3 920 Administració general 1087438,47
2.017 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 0,00
2.017 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.017 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.017 D F 3 924 Participació ciutadana 0,00
2.017 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.017 D F 3 926 Comunicacions internes 87500,00
2.017 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 0,00
2.017 D F 2 93 Administració financera i tributària 793616,80
2.017 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 249808,65
2.017 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 290381,86
2.017 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.017 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 253426,29
2.017 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 19575,00
2.017 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 0,00
2.017 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.017 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 19575,00
2.017 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.016 D F 1 0 Deute públic 650840,50
2.016 D F 2 1 Deute públic 650840,50
2.016 D F 3 11 Deute públic 650840,50
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 4290025,34
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 1464078,14
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 407286,09
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 970992,05
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 84500,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 1300,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 11000,00
2.016 D F 3 153 Vies públiques 11000,00
2.016 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 1000,00
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 10000,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 2193138,16
2.016 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 25084,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 924072,23
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 617751,04
2.016 D F 4 1.623 Tractament dels residus 306321,19
2.016 D F 3 163 Neteja viària 481947,31
2.016 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 33966,97
2.016 D F 3 165 Enllumenat públic 728067,65
2.016 D F 2 17 Medi ambient 621809,04
2.016 D F 3 170 Administració general del medi ambient 47989,81
2.016 D F 3 171 Parcs i jardins 248805,82
2.016 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 325013,41
2.016 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 325013,41
2.016 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 460007,76
2.016 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 422323,22
2.016 D F 3 231 Assistència social primària 422323,22
2.016 D F 2 24 Foment de l'ocupació 37684,54
2.016 D F 3 241 Foment de l'ocupació 37684,54
2.016 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 1933078,89
2.016 D F 2 31 Sanitat 11000,00
2.016 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 11000,00
2.016 D F 2 32 Educació 705603,52
2.016 D F 3 320 Administració general d'educació 134093,94
2.016 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 212690,72
2.016 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 358818,86
2.016 D F 2 33 Cultura 650105,63
2.016 D F 3 330 Administració general de cultura 39490,88
2.016 D