En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

L’Ajuntament tramet trimestralment al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la informació de l'execució pressupostària, en compliment de les obligacions previstes en l'Ordre HAP / 2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Podeu consultar la situació de la la liquidació pressupostària trimestral d'ingressos i de despeses per capítols:

Liquidació pressupostària d'ingressos del 1r Trimestre 2016
Liquidació pressupostària de despeses del 1r Trimestre 2016