Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 22-08-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-05-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 18-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 15-06-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 19-09-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 12-07-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 17-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 08-08-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 20-07-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 04-08-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per llicència d'obertura d'establiments 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa de clavegueram 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada pública 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció i runes 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de la llar d'infants 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per barraques, casetes o atraccions en terrenys d'ús públic 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per a la instal·lació de quioscs a la via pública 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local mitjançant l'estacionament de vehicles de tracció mecànica 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 General reguladora dels Preus Públics 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost de vehicles de tracció mecànica 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per vigilància especial 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per a la utilització d'instal·lacions i equipaments municipals 29-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 29-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 04-09-2007 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 28-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament general 28-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per al subministrament d'aigua 28-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'impost de construccions, instal·lacions i obres 28-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 02-08-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 19-04-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública 27-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora d'obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic 27-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 27-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de Contribucions Especials 27-12-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega d mercaderies de qualsevol mena 06-11-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 27-02-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial de domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments que no afectin a la generalitat del veïnat 12-02-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels impostos i taxes per a l'any 2002 14-11-2001 Enllaç