Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 04-09-2018 Assistència i Cooperació als Municipis BOPG núm. 107 de 4 de juny de 2018 BOPG núm. 80 de 25 d'abril de 2018 4164.95 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona, per la retirada de neu per part d'empreses externes i adquisició de potassa.
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 16-10-2018 Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació; Participació Ciutadana 2018 BOPG núm. 40 de 26 de febrer de 2018 3591.06
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Dipsalut 15-05-2018 Transformant l'Energia: Promoció de la salut jove i la qualitat de vida a Santa Pau BOPG núm. 53, de 29/01/2018 BOPG núm. 53, de 16/03/2018 1337.13
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 18-07-2017 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient, Del Pla a l'Acció 2017, Línia 3 BOPG núm. 27, de 08/02/2017 BOPG núm. 8, de 12/01/2017 4723.24
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient 2018-2019, Del Pla a l'Acció 2018-2019, Línia 5 BOPG núm. 36, de 20/02/2018 BOPG núm. 4, de 05/01/2018 13675.22
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient 2018-2019, Del Pla a l'Acció 2018-2019, Línia 3 BOPG núm. 36, de 20/02/2018 BOPG núm. 4, de 05/01/2018 11788.66
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Departament de Presidència 27-04-2018 Compensacions econòmiques càrrecs electes 2018 DOGC núm. 7596, d'11/04/2018 Decret 69/2008, 1 abril 17505.72
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat-Medi Ambient 2018-2019, Del Pla a l'Acció 2018-2019, Línia 2 BOPG núm. 36, de 20/02/2018 BOPG núm. 4, de 05/01/2018 4150.97
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 07-08-2018 Àrea de Territori i Sostenibilitat - Medi Ambient, 2018-2019 20/08/2018 05/01/2018 1332.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Dipsalut 10-08-2018 Lluita i Control plagues urbanes- PT10 BOPG núm. 20 de març de 2018 BOPG núm. 13 de febrer de 2018 2185.27
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 23-07-2018 Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda 06/03/2018 30/01/2018 1500.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 19-06-2018 Àrea de Cooperació Municipal-Habitatge 06/03/2018 07/02/2018 7000.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel concepte per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge a l'Ajuntament de Santa Pau, per redacció del projecte d'urbanització Sud-06 del municipi de Santa Pau.
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Dipsalut-organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona 10-04-2018 ubvencions per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari de consultori local. 29/01/2018 03/03/2017 1739.05
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 29-05-2018 Cooperació Esportiva-Promoció Activitat Fisicoesportiva (A1) 20/02/2018 05/01/2018 2000.0
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 29-05-2018 Cooperació Esportiva, Subprograma A3 20/02/2018 05/01/2018 6880.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona, per al finançament de l'acció i promoció i foment de l'activitat física i de l'esport a l'Ajuntament de Santa Pau, Subprograma A3, pel concepte de redacció de la memòria valorada per la millora de la seguretat del camp de futbol, manteniment del paviment de les instal·lacions esportives.
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Actuacions en camins municipals BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 1400.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel concepte per a actuacions en camins municipals; treballs de conservació, manteniment, camins i sega de marges. 
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Accés a les noves tecnologies BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 1179.01 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel concepte per a accés la informació, noves tecnologies.
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses culturals BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 9039.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel concepte per a despeses culturals; cooperació cultural. 
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses d'inversió BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 14218.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel concepte de despeses en inversions; adequació i reparació de camins.
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 27-04-2018 Escape Santa Pau i altres activitats 4000.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona per a projectes i accions de promoció econòmica, membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 05-04-2018 Promoció Econòmica - Diplab/015 5341.29 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona per al projecte Santa Pau, destí senderista.
P1719600G Ajuntament de Santa Pau Diputació de Girona 03-05-2018 Fons de Cooperació Econòmica i Cultural - Despeses corrents BOPG núm. 4, de 5 de gener de 2018 37000.0 Atorgament de subvenció de la Diputació de Girona pel concepte de despeses corrents en serveis obligatoris; enllumenat públic del municipi de Santa Pau