Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.014 Alumbrado público Otro tipo de gestión (**) 541.590,10
2.014 Cementerio Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 102.196,77
2.014 Recogida de residuos Otro tipo de gestión (**) 1.328.761,01
2.014 Limpieza viaria Otro tipo de gestión (**) 1.363.797,97
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 1.444.862,56
2.014 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 36.341,95
2.014 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 155.170,20
2.014 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 155.170,20
2.014 Parque público Gestión directa por la entidad local 120.781,10
2.014 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 146.929,16
2.014 Tratamiento de residuos Otro tipo de gestión (**) 48.751,31
2.014 Protección civil Gestión directa por la entidad local 25.183,92
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local 1.067.987,94
2.014 Prevención y extinción de incendios Otro tipo de gestión (**) 2
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 135.916,80
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros Gestión indirecta por concierto 0
2.014 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 87.973,90
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Otro tipo de gestión (**) 457.273,70
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Gestión directa por la entidad local 15.530,81
2.015 Alumbrado público Otro tipo de gestión (**) 615.391,24
2.015 Cementerio Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 120.152,24
2.015 Recogida de residuos Otro tipo de gestión (**) 1.338.377,13
2.015 Limpieza viaria Otro tipo de gestión (**) 1.374.015,89
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura 55.949,75
2.015 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 65.944,10
2.015 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 84.285,68
2.015 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 1.624.424,57
2.015 Parque público Gestión directa por la entidad local 124.404,79
2.015 Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local 11.019,93
2.015 Tratamiento de residuos Otro tipo de gestión (**) 66.052,16
2.015 Protección civil Gestión directa por la entidad local 5.016,39
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local 1.615.702,57
2.015 Prevención y extinción de incendios Otro tipo de gestión (**) 90.396,10
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 10.000
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros Gestión indirecta por concierto 0
2.015 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 27.166,85
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Otro tipo de gestión (**) 560.821
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal 0
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Gestión directa por la entidad local 28.468,99