Aquí podràs consultar la informació dels costos i rendiments dels serveis de l'ens. És a dir, podràs saber quin és el cost que suporta la ciutadania per cada servei públic.

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, corresponent a l’exercici immediatament anterior.

El càlcul del cost efectiu dels serveis ha de tenir en compte els costos reals directes i indirectes dels serveis d’acord amb les dades d’execució de despeses que esmenta l’apartat anterior, i comunicar el cost efectiu de cadascun dels serveis al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) per a la seva publicació.

La font de les dades mostrada és la publicació oficial del MINHAP (únicament en castellà).

Any Descripció servei Tipus gestió Cost efectiu
2.014 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 323.571,58
2.014 Cementerio Gestión directa por la entidad local 27.593,53
2.014 Recogida de residuos Gestión directa por la entidad local 302.830,83
2.014 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 175.696,05
2.014 Abastecimiento domiciliario de agua potable Otro tipo de gestión (**) 175.494,45
2.014 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 35.741,60
2.014 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 2
2.014 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 512.008,26
2.014 Parque público Gestión directa por la entidad local 294.739,10
2.014 Biblioteca pública Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) 130.109,07
2.014 Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) 195.794,71
2.014 Protección civil Gestión directa por la entidad local 5.820,29
2.014 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Otro tipo de gestión (**) 486.022,14
2.014 Prevención y extinción de incendios Gestión directa por la entidad local 8.703,99
2.014 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 435.233,65
2.014 Transporte colectivo urbano de viajeros Otro tipo de gestión (**) 194.713,65
2.014 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 12.674,41
2.014 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 2
2.014 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) 2.130,38
2.014 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Alumbrado público Gestión directa por la entidad local 276.564,54
2.015 Cementerio Otro tipo de gestión (**) 23.591,57
2.015 Recogida de residuos Gestión directa por la entidad local 270.666,51
2.015 Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local 185.102,97
2.015 Abastecimiento domiciliario de agua potable Otro tipo de gestión (**) 654.478,87
2.015 Alcantarillado Gestión directa por la entidad local 28.256,84
2.015 Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local 482.926,59
2.015 Parque público Gestión directa por la entidad local 316.376,62
2.015 Biblioteca pública Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) 110.895,85
2.015 Tratamiento de residuos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) 281.787,22
2.015 Protección civil Gestión directa por la entidad local 7.339,75
2.015 Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión por convenio de colaboración interadministrativo 510.350,42
2.015 Prevención y extinción de incendios Gestión directa por la entidad local 46.648,25
2.015 Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local 221.486,49
2.015 Transporte colectivo urbano de viajeros Otro tipo de gestión (**) 199.768,97
2.015 Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local 14.408,15
2.015 Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local 0
2.015 Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión consorciada + otra forma de gestión (*) 30.773,73
2.015 Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas Gestión directa por la entidad local 0