Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 30-06-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 08-11-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 11-02-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 18-06-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 28-08-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 20-08-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 06-06-2011 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal 24-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 22-09-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 23-03-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa pel servei de llar d'infants 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis esportius a instal·lacions municipals 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats a la piscina municipal 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis i la realització d'activitats d'ensenyaments especials en establiments municipals 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d'ús públic local i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex XXI Preu públic per les peces de gual 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex XXIII Preu públic per prestació del servei de Ludoteca 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex VIII Preu públic per les activitats realitzades per part de l'Àrea de Joventut 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex XI Preu públic per utilització de les instal·lacions de la masia Mas Catarro, Castell de Penyafort i la Sala de Plens per activitats de caire protocol·lari 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics. Annex XII Preu públic per utilització de les instal·lacions i serveis municipals de les activitats concernent al Projecte Dona al Dia 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex XIV Preu públic per utilització del servei de teleassistència 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics. Annex XIX Preu públic per la prestació de publicacions de divulgació municipal 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de clavegueram 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex XVI Preu públic per la prestació de serveis de visites guiades al Molí del Foix, Refugi del Serral i Castell de Penyafort 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus públics. Annex XVII Preu públic pel tiquet de degustació Fira de pobles i regions 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics. Annex XVIII Preu públic per la prestació de serveis a la Biblioteca 18-07-2008 Enllaç
Ordenança General de Preus públics 18-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 33 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 18-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació del servei de cementiri municipal 18-02-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per l'ocupació de les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 29 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus sòlids urbans 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 35 reguladora de Contribucions especials 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'us públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa i de parades del mercat municipal 22-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per subministrament d'aigua 22-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 18-06-2007 Enllaç
Preu públic per utilització de les instal·lacions i serveis municipals de les activitats del projecte Dona al dia 18-06-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 02-08-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 19-08-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics. Annex XVI Preu públic per la utilització dels serveis del Jardí Botànic i el servei de guia turística 19-08-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics. Annex XXII Preu Públic pels títols dels nínxol del Cementiri Municipal 10-05-2005 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora del recàrrec local sobre la tarifa del servei d'abastament d'aigua potable 31-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 16-06-2004 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora dels Preus Públics. Annex XIX Preu públic per la festa de la gent gran 16-06-2004 Enllaç
Preu públic pel servei municipal de gossera municipal, en els termes que s'estableixen a l'ordenança sobre tinença d'animals 17-10-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'emissió de documents administratius corresponents a fotocòpies i pòlisses per certificats d'empadronament 31-12-2001 Enllaç