Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple municipal sessió 22 de juliol de 2019 11/2019

Data d'inici de la sessió 22-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

PRIMER.- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 22 de juliol de 2019 a les 19:00 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- FIXACIÓ FESTES LOCALS 2020. (EXP. X2019002257).

 

3.- APROVACIÓ XIFRES PADRÓ A 01/01/2019. (EXP. X2019000933).

 

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DUPROCIM. (EXP. X2017000072).

 

5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PEL CENTRE CULTURAL RECREATIU CAL RUBIÓ, DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES PER LES OBRES DE REFORMA DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL LOCAL. (EXP. X2019001626).

 

6.- GESTIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS. (EXP. X2019002302).

 

7.- DONACIÓ DE COMPTES I APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS ANY 2018. (EXP. X2019000296)

 

8.- DONACIÓ DE COMPTES I APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS ANY 2019. (EXP. X2019002218).

 

10.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. (EXP. X2019002373).

 

11.- DONACIÓ DE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA

 

12.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM, PER A LA RECUPERACIÓ DE LA DENOMINACIÓ TRADICIONAL DE L'EDIFICI DELS BALLS POPULARS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

14.- MOCIÓ D'ÈTICA RETRIBUTIVA DE LES REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU – CUP

 

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU – CUP DAVANT L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER DEROGAR LA LLEI ARAGONÈS.

 

16.- MOCIÓ PER MILLORAR LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU – CUP.

 

17.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Ple municipal sessió 1 de juliol de 2019 10/2019

Data d'inici de la sessió 01-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

En ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que estableix l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, es convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre sobre l’organització municipal de l’Ajuntament.

En virtut de l’exposat,

 

RESOLC

PRIMER.- Convocar sessió de Ple extraordinari de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que tindrà lloc el proper dia 1  de juliol de 2019, a les 19:00 hores, al Saló de Plens, conformement al següent:

 

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ DE DATA 15 DE JUNY DE 2019.

2.- DONAR CONEIXEMENT DEL CARTIPÀS MUNICIPAL, NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE, MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN I DELEGACIÓ  DE COMPETÈNCIES D’ALCALDIA.

  • Decret núm. 78/2019, de 18 de juny: Delegació de funcions de l’Alcaldia a regidors de la corporació.
  • Decret d’Alcaldia núm. 77/2019, de 18 de juny: Nomenaments membres de la Junta de Govern Local, nomenament Tinents d’Alcalde i delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
  • Decret d’Alcaldia núm. 79/2019, de 18 de juny: Nomenament regidors/es amb dedicació exclusiva i parcial.  

3.- DONACIÓ DE COMPTES DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

4.- ACORDS D’ORGANITZACIÓ D’INICI DE MANDAT, PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES I NOMENAMENTS DE CÀRRECS DEPENDENTS DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.

5.- COMPOSICIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL

6.- MEMBRES COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

7.- RÈGIM RETRIBUTIU DELS CÀRRECS ELECTES. ESTABLIMENT DEL REGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS, DIETES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES CORPORATIUS

8.- DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL

9.- COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE CONFORMITAT AMB LA LLEI 9/2018 DE 8 DE NOVEMBRE DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 

 

SEGON.- Que per Secretaria es procedeixi a la notificació de la present resolució als/les Srs./Sres. Regidors, als efectes de la seva convocatòria i citació.

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

 

 

L’Alcaldessa                                                                                                 La Secretària

Imma Ferret Raventós                                                                       Alba Estévez López

Ple municipal sessió constitutiva Ajuntament 09/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:30 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

 

En ús de les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que estableix l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i l'article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

 

 

 

RESOLC

 

PRIMER.- Convocar la sessió constitutiva de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, que tindrà lloc el proper dia 15 de juny de 2019, a les 12:30 hores, al Saló de Plens, conformement al següent:

 

 

ORDRE DEL DIA

1.- Formació de la Mesa d'Edat

2.- Constitució de l'Ajuntament

3.- Elecció de l'Alcaldia

4.- Presa de possessió de l'Alcaldia

 

 

SEGON.- Que per Secretaria es procedeixi a la notificació de la present resolució als/les Srs./Sres. Regidors, als efectes de la seva convocatòria i citació.

 

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

 

 

 

 

 

L’Alcaldessa                                                                                                 La Secretària

Imma Ferret Raventós                                                                       Alba Estévez López

Ple municipal sessió 12 de juny de 2019 08/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 19 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALACALDIA


De conformitat amb l’article 36 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, “el tercer dia anterior a l'assenyalat per la legislació electoral per a la sessió constitutiva dels ajuntaments, els regidors cessants, tant del Ple com, si és el cas, de la Comissió de Govern, es reuniran en sessió convocada a l'únic efecte d'aprovar l'acta de l'última sessió celebrada.”

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

RESOLC:

 

PRIMER.- Convocar sessió plenària extraordinària el proper dia 12 de juny de 2019 a les 19:00h a la Sala de sessions de l’Ajuntament.

 

SEGON.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.-     Aprovar acta sessió anterior

 

 

TERCER.- Notificar als Regidors de la Corporació els anteriors acords de forma personal, i publicar el present Decret al tauler d’Anuncis de la Corporació.

 

A Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura

Ple municipal sessió 6 de maig de 2019 07/2019

Data d'inici de la sessió 06-05-2019

Hora d'inici de la sessió 19 hores

Lloc sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 6 de maig de 2019 a les 19:00 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 1 D’ABRIL DE 2019.

 

2.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 D’ABRIL DE 2019.

 

3.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2019.

 

4.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2019.

 

5.- APROVACIÓ PLECS I INICI DE LICITACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT AUTORITZACIONS DE VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL  DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2019000229).

 

6.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014. (PRIMER TRIMESTRE 2019).

 

7.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (PRIMER TRIMESTRE 2019).

 

8.- DONACIÓ DE COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PRIMER TRIMESTRE DEL 2019.

 

9.- DONACIÓ DE COMPTE JUSTIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. (EXP. X2019000296)

 

10.- DONACIÓ DE COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA.

11.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple municipal sessió 29 d'abril de 2019 06/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tal de poder efectuar el sorteig per designar els membres de les meses electorals, amb motiu de les properes eleccions Locals i al Parlament Europeu.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió plenària extraordinària pel proper dia 29 d’abril de l’any 2019, a les 13,00 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

 

Tercer.- Notificar als Regidors de la Corporació els anteriors acords de forma personal, i publicar el present Decret al tauler d’Anuncis de la Corporació.

 

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura electrònica.

 

 

L’alcaldessa,

Imma Ferret Raventós.                    

 

Ple municipal sessió 15 d'abril de 2019 05/2019

Data d'inici de la sessió 15-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18:15

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

D’acord amb els articles 46 2.b. de la Llei de Bases de Règim Local, el article 95 b) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i els articles 79 i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- CONVOCAR sessió Plenària extraordinària i urgent el 15 d’abril de l’any 2019, a les 18,15 hores, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.-  PRONUNCIAMENT SOBRE L’URGÈNCIA.-

2.- EXP.- 2240-000019-2019 (X2019000806) SOL·LICITUD SUBVENCIÓ FEDER 2019.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Signat electrònicament.

Ple Municipal sessió 1 d'abril de 2019 4/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 1 d´abril de 2019 a les 18:45 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2018001332).

 

3.- ADJUDICACIO CONTRACTACIO SERVEI PUBLIC DE NETEJA VIARIA (EXP X2018001892).

 

4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02-2019, MODALITAT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT (EXP.X2019000930)

 

5.- PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. (EXP. X2019000865)

 

6.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ I DE MULTIFUNCIÓ EN LES MODALITATS DE COMPRA I ARRENDAMENT AMB O SENSE OPCIÓ A COMPRA A DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA. (EXP. X2019000866).

 

7.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PELS AJUTS PER ARRANJAMENTS A LES LLARS I AJUDES TÈCNIQUES, DESTINATS A GENT GRAN I PERSONES DISCAPACITADES (EXP. X2019000817).

 

8.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES. LES CIUTATS I POBLES DAVANT EL REPTE DE L'AGENDA 2030. (EXP. X2019000881).

9.- ADHESIO A LA CANDIDATURA CREU DE SANT JORDI A LA SOCIETAT CORAL EL RAIM DE SANT CUGAT DE SESGARRIGUES AMB MOTIU DELS 100 ANYS DE LA SEVA CREACIO. (EXP. X2019000870).

 

10.- RATIFICAR ELS DECRETS D'ALCALDIA

 

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM D’ESQUERRA REPUBLICANA-AM PER INSTAR EL MINISTERI DE FOMENT A DESENVOLUPAR AMB URGÈNCIA LA PLATAFORMA FERROVIÀRIA PER MERCADERIES DES DEL CAMP DE TARRAGONA A CASTELLBISBAL.

 

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU-CUP PER A QUE ELS REGIDORS I REGIDORES AMB PERMISOS DE PATERNITAT O MATERNITAT PUGUIN VOTAR AL PLE MITJANÇANT LA DELEGACIÓ DEL VOT.

 

13.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Signat electrònicament.

Ple Municipal sessió 1 d'abril de 2019 3/2019

Data d'inici de la sessió 01-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Per tal de poder efectuar el sorteig per designar els membres de les meses electorals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió plenària extraordinària pel proper dia 1 d’abril de l’any 2019, a les 13,00 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

 

Tercer.- Notificar als Regidors de la Corporació els anteriors acords de forma personal, i publicar el present Decret al tauler d’Anuncis de la Corporació.

 

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura electrònica.

 

 

L’alcaldessa,

Imma Ferret Raventós.                    

Ple Municipal sessió 25 de febrer de 2019 02/2019

Data d'inici de la sessió 25-02-2019

Hora d'inici de la sessió 18:45 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 25 de febrer de 2019 a les 18:45 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2019000373).

 

3.- MILLOR OFERTA QUALITAT PREU CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (X2018001892)

 

4.- MANIFEST DE COMPROMÍS DELS MUNICIPIS AMB LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE AL GARRAF, OLÈRDOLA I FOIX. (EXP. X2019000408).

 

5.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014 (QUART TRIMESTRE 2018). (EXP. X2019000385).

 

6.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (QUART TRIMESTRE 2018). (EXP. X2019000383).

 

7.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 4ART. TRIMESTRE DE 2018 (EXP.2019000384).

 

8.- DONACIÓ DE COMPTE DECRETS DE L’ALCALDIA.

 

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER A GARANTIR EL SERVEI DE PEDIATRIA ALS CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

 

10.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple Municipal sessió 28 de gener de 2019 01/2019

Data d'inici de la sessió 28-01-2019

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 28 de gener de 2019 a les 18:45 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ PLE 26 DE NOVEMBRE DE 2018

 

2.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DEL DIA 17 DE DESEMBRE DE 2018.

 

3.- CESSIÓ D’UN TERRENY PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA AL NUCLI DELS MONJOS (CESSIÓ DE FINQUES DESTINADES A EQUIPAMENTS SANITARIS) (EXP. X2018001306).

 

4.- BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.  (EXP. X2019000079).

 

5.- APROVACIÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS MUNICIPALS DE: LLIBRES ESCOLARS, ORDINADORS PER ÚS ESCOLAR, COLÒNIES , LLAR D’INFANTS, MENJADOR LLAR D’INFANTS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,  CURS ESCOLAR 2019  2020. (EXP. X2019000082).

 

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2019000063).

 

7.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (BOP 8/11/2017) (EXP. X2019000161).

 

8.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT TÈCNICA MITJANA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME (EXP. X2019000211).

 

9.- DONACIÓ DE COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA.

 

10.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER INSTAR A LA REVISIÓ DEL DECRET DE TRANSPORT ESCOLAR AMB CRITERIS D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS.

 

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS DE SUPORT A LES MESURES DEL PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 

12.- TORN OBERT DE PARAULA

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple Municipal sessió 17 de desembre de 2018 09/2018

Data d'inici de la sessió 17-12-2018

Hora d'inici de la sessió 19 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

D’acord amb els articles 46 2.b. de la Llei de Bases de Règim Local, el article 95 b) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i els articles 79 i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- CONVOCAR sessió Plenària extraordinària i urgent el 17 de desembre de l’any 2018, a les 19 hores, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- PRONUNCIAMENT SOBRE L’URGÈNCIA.-

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA ECONÒMIC FINANCER DE LA CORPORACIÓ. (EXP. X2018002400).

3.- MODIFICACIÓ ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT  INTERMUNICIPAL PENEDÈS GARRAF . (EXP. X2018001975).

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Ple Municipal sessió 26 de novembre de 2018 8/2018

Data d'inici de la sessió 26-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 26 de novembre de 2018 a les 19:00 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I INICI DE LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT ORDINARI SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (Exp. X2018001892)

 

3.- PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE NETEJA VIÀRIA. (EXP. X2018002227).

 

4.- DESAFECTACIÓ BÉ DEMANIAL FINCA SITUADA AL CARRER CADÍ, 1. (EXP. X2018001871).

 

5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS. (EXP. X2018002013).

 

6.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES DE LA SUBVENCIÓ PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIÓ EN LA RUA DE CARNAVAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2019. (EXP. X2018002128).

 

7.- MODIFICACIÓ COMPLEMENTS ESPECÍFICS I REGULARITZACIÓ COMPLEMENTS DE DESTÍ. (EXP. X2018002213).

 

8.-  MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREUS PÚBLICS DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2019.  (EXP. X2018002222).

 

9.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 5/2018. (EXP. X2018002178).

 

10.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2019. (EXP. X2018002146)

 

11.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (TERCER TRIMESTRE 2018). (EXP. X2018002276).

 

12.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014 (TERCER TRIMESTRE 2018). (EXP. X2018002278).

 

13.- DONACIÓ DE COMPTES  DECRETS D'ALCALDIA.

 

14.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER INSTAR AL DEPARTAMENT DE SALUT A RECONÈIXER L'ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC.

 

15.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Ple Municipal sessió 29 d'octubre de 2018 7/2018

Data d'inici de la sessió 29-10-2018

Hora d'inici de la sessió 18,45

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 29 d´octubre de 2018 a les 18:45 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.

 

2.-  RECTIFICACIÓ  INVENTARI MUNICIPAL A 31/12/2017.  (EXP. X2018001954).

 

3.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT ARQUITECTE MUNICIPAL. (EXP. X2018001846).

 

4.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS  PER A L’ANY 2019. (EXP. X2018001872).

 

5.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOBILIARI  D’ESTABLIMENTS COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ (EXP. X2017000064).

 

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2018. (EXP. X2018001956).

 

7.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES I INICI DE LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT ORDINARI SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS (EXP. X2018001892).

 

8.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS DE L’ALCALDIA.

 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), PER LA DEFENSA DE LES INSTITUCIONS CATALANES I LES LLIBERTATS FONAMENTALS.

 

10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER ACCEDIR ALS HABITATGES AMB PREUS DE LLOGUER JUSTOS I ESTABLES.

 

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU - CUP PER EXIGIR L’ALLIBERAMENT IMMEDIAT DELS PRESOS POLÍTICS JORDI CUIXART I JORDI SÀNCHEZ.

 

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU-CUP PER UN DEBAT SINCER AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA SOBRE UN NOU MARC REGULATIU INTEGRAL DE L'ESPAI DEL MIGDIA ALS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT PÚBLICA.

 

13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP POBLE ACTIU-CUP PER FOMENTAR L’ÚS DE COTXE COMPARTIT ENTRE VEÏNES I VEÏNS DEL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

14.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple Municipal sessió 24 de setembre de 2018 6/2018

Data d'inici de la sessió 24-09-2018

Hora d'inici de la sessió 18,45

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió de Ple de l’Ajuntament, el 24 de setembre de 2018 a les 18:45 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- DONACIÓ DE COMPTES LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2017. (EXP. X2018001519).

 

3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2017. (EXP. X201801493).

 

4.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT AGENT DE LA POLICIA LOCAL. (EXP. X2017000512)

 

5.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT OFICIAL 3A. MANTENIMENT. (EXP. X2018001780).

 

6.- ADHESIÓ PER A L'ADQUISIÓ DELS APARELLS DESFRIBILADORS, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I FORMACIÓ A TRAVÉS DE L'ACORD MARC DE L'ACM. (EXP. X2018001771)

 

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER EUGENI D'ORS, 7-9, DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA RAMPA D’ACCÉS A L'HABITATGE. (EXP. X2018001739).

 

8.- DONACIÓ DE COMPTES DE LES LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2019. (EXP. X2018001806).

 

9.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (SEGON TRIMESTRE 2018) (EXP. X2018001773).

 

10.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014 (SEGON TRIMESTRE 2018). (EXP. X2018001774).

 

11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

 

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), PER LA MILLORA DE LES INTERCONEXIONS FERROVIÀRIES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

13.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU - CUP PER ADOPTAR MESURES QUE FOMENTIN L'OCI NOCTURN I LA MOBILITAT AL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

14.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple Municipal sessió 10 de juliol de 2018 5/2018

Data d'inici de la sessió 10-07-2018

Hora d'inici de la sessió 19 hores

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 10 de juliol de 2018 a les 19:00 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ XIFRES PADRÓ A 01/01/2018. (EXP. X2018000692).

 

3.- APROVACIÓ BASES REGULADORES DELS AJUTS PER ARRANJAMENTS A LES LLARS I AJUDES TÈCNIQUES, DESTINATS A GENT GRAN I PERSONES DISCAPACITADES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2018001029).

 

4.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2018. (EXP. X2018001304).

 

5.- ACORD DE NO EXERCICI CARTA DE GRÀCIA SOBRE VIVENDA AL CARRER MONTMELL, 5-7 ESCALA A 2 2 APARCAMENT 16 PROPIETAT DE FRANCISCO JESUS MATEILLA CORRIPIO. (EXP. X2018001278).

 

6.- CONEIXEMENT RESULTAT VOTACIONS DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

 

7.- DONACIÓ DE COMPTES DELS DECRETS D'ALCALDIA

 

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE REBUIG A LA DECISSIÓ JUDICIAL D’ALLIBERAR “LA MANADA” I PER EXIGIR QUE ES CONTINUÏ DESENVOLUPANT EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 

9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI DE VIABILITAT DEL TRANSPORT PÚBLIC ENTRE LES ZONES RESIDENCIALS I ELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, VILAFRANCA DEL PENEDÈS I OLÈRDOLA.

 

10.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple Municipal sessió 4 de juny de 2018. 4-2018

Data d'inici de la sessió 04-06-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 4 de juny de 2018 a les 19:00 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT COMISSIÓ DE SEGUIMENT SEGONS CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI A LA COMARCA DE L'ALT PENEDÈS. (EXP. X2017000880)

 

3.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA FUNDACIONAL I  ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ  CAMÍ RAMADER DE MARINA. (EXP. X2018001030)

 

4.- FIXACIÓ FESTES LOCALS 2019. (EXP. X2018000875)

 

5.- DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LA COMPETÈNCIA SANCIONADORA PER LA COMISSIÓ D'INFRACCIONS DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. X2018001042)

 

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2018. (EXP. X2018001004)

 

7.- BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ PER A LA SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE LLIBRES ESCOLARS I MATERIAL DIDACTIC PER AL CURS 2018-2019 . 885/2018. (EXP. X2018000885).

 

8.- APROVACIÓ BASES REGULADORES DELS AJUTS PER ARRANJAMENTS A LES LLARS I AJUDES TÈCNIQUES, DESTINATS A GENT GRAN I PERSONES DISCAPACITADES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2018001029).

 

9.- APROVACIÓ D’UN ANNEX A LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST VIGENT PER DETERMINAR ELS EXTREMS A COMPROVAR EN LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA LIMITADA. (EXP. X2018001043)

 

10.- JUSTIFICACIÓ DE LES ASSIGNACIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. (EXP. X2018001062)

 

11.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (PRIMER TRIMESTRE 2018) (EXP. X2018001106)

 

12.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014 (PRIMER TRIMESTRE 2018). (EXP. X2018001107)

 

13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

 

14.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I LA UNIVERSALITZACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA.

 

15.- MOCIÓ EN SUPORT AL PROFESSORAT DEL IES PALAU DE SANT ANDREU DE LA BARCA QUE PRESENTA L’ASSEMBLEA DE POBLE ACTIU – CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)

 

16.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICPAL DE POBLE ACTIU - CUP DE DENÚNCIA AL CARÀCTER PATRIARCAL I DE CLASSE DE LA JUSTÍCIA ESPANYOLA I PER LA CREACIÓ D’UN ORDENAMENT JURÍDIC PROPI EN EL MARC REPUBLICÀ AMB PERSPECTIVA FEMINISTA

 

17.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

Ple Municipal sessió 16 d'abril de 2018 3/2018

Data d'inici de la sessió 16-04-2018

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 16 d’abril de 2018, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.

 

2.- APROVACIÓ PROVISIONAL POUM. (EXP. X2017000949)

 

3. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS I DE SUBMINISTRAMENT D’ELEMENTS SUBSTITIUS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2015.02). (EXP. X2018000651).

 

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PER SARA AYOSO ROMERO, DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER INSTAL·LAR UN ASCENSOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR A LA VIVENDA SITUADA AL C/. BARCELONA, 55, SEGONS LLICÈNCIA  D’OBRES 180036. (EXP. X2018000585)

 

5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA L’EXERCICI 2017. (EXP. X20180000654)

 

6.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2018. (EXP. X2018000674).

 

7. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.  (EXP. X2018000655)

 

8. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PENEDÈS PER A L'EXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE L'ÀREA DE PERNOCTA D'AUTOCARAVANES DE L'ALT PENEDÈS. (EXP. X2018000710

 

9. DECLARACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS

 

10.- DONACIÓ COMPTES DECRETS DE L’ALCALDIA.

11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PA-CUP PER L’ACOSTAMENT DELS PRESOS POLÍTICS

 

12.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Signat electrònicament.

Ple Municipal 5 de març 2018 2/2018

Data d'inici de la sessió 05-03-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 5 de març de 2018, a les 19:00 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PER SARA AYOSO ROMERO, DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER REHABILITACIÓ HABITATGE PER SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AL CARRER BARCELONA, 55, SEGONS LLICÈNCIA  D’OBRES 180015. (EXP. X2018000288)

 

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PER ANTONIO CASAS RIBERA, DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER LES OBRES ADAPTAR EL BANY, A L'IMMOBLE SITUAT AL C/. SANT JOSEP, 23, SEGONS LLICÈNCIA  D’OBRES 170135. (EXP. X2017001384)

4.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME  DE GESTIÓ TRIBUTARIA, EXERCICI 2017. (EXP. X2018000405)

5.- COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ DE CONFORMITAT AMB LA LLEI 9/2018 DE 8 DE NOVEMBRE DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.  (EXP. X2018000425)

6.- ACORD RELATIU AL FUNCIONAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018 DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2018000401)

 

7.- CONEIXEMENT CONVENIS.

 

7.1.- CONEIXEMENT APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS, EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER A L'EXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ ENOTURÍSTICA DE L'ALT PENEDÈS, INCLOSA EN EL PLA DE SENYALITZACIÓ TERRITORIAL I TEMÀTICA (T&T) ENOTURÍSTICA DELS NUCLIS DE LA DO PENEDÈS. (EXP. X2018000159)

7.2.- CONEIXEMENT APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, PER PORTAR A TERME EL PROJECTE SUPORT MUNICIPIS INCLÓS PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ EN EL MARC DE LA RESOLUCIÓ TSF/2162/2017, D'1 DE SETEMBRE. (EXP. X2018000188)

 

7.3.- CONEIXEMENT APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT 2018. (EXP. X2018000268)

 

8.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS DE L'ALCALDIA.

 

9.- MOCIONS

9.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER RECUPERAR EL PODER ADQUISITIU DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS.

9.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

9.3- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS.

9.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER NOMINAR A UN ESPAI PÚBLIC DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS AMB EL NOM DE "REFERÉNDUM DE L'1 D'OCTUBRE DE 2017".

 

9.5 PROPOSTA DE MOCIÓ QUE PRESENTEN LA CANDIDATURA POBLE ACTIU-CUP I EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA- PSC EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018

10.- MANIFEST DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. 8 DE MARÇ DE 2018.

11.- TORN OBERT DE PARAULA.

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Imma Ferret Raventós

L'Alcaldessa 

Ple Municipal 29 de gener de 2018 1/2018

Data d'inici de la sessió 29-01-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 29 de gener de 2018, a les 19:00 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

 

2.- BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.  (EXP. X2018000097)

 

3.- APROVACIÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS MUNICIPALS DE: LLIBRES ESCOLARS, ORDINADORS PER ÚS ESCOLAR, COLÒNIES , LLAR D’INFANTS, MENJADOR LLAR D’INFANTS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,  CURS ESCOLAR 2018  2019. (EXP. X2018000112)

 

4.- PRÒRROGA 1R. PLA D'EQUITAT DE GÈNERE PER A LA CIUTADANIA A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. (EXP. X2018000113)

 

5.- CONEIXEMENT RENÚNCIA PA-CUP CONSELL DE COMUNICACIÓ. (EXP. X2018000114)

 

6.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014 (QUART TRIMESTRE 2017). (EXP. X2018000165)

 

7.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (QUART TRIMESTRE 2017) (EXP. X2018000179)

 

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES ESCOLES BRESSOL.

 

10.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

L'ALCALDESSA

 

 

Ple Municipal 27 de novembre 9/2017

Data d'inici de la sessió 27-11-2017

Hora d'inici de la sessió 18:45h

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 27 de novembre de 2017, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT INTERVENTOR MUNICIPAL. (EXP. X2017001598)

3.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2018. (EXP. X2017001631)

4.- ADHESIÓ AL MANIFEST UNITARI DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.

5.- CONEIXEMENT APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI A LA COMARCA DE L'ALT PENEDÈS. (EXP. X2017000880)

6.- CONEIXEMENT APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I  L’ASSOCIACIÓ DE BROCANTERS I ARTESANS DEL PENEDÈS I EL GARRAF. (EXP. X2017001627).

7.- DONACIÓ DE COMPTE INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL (TERCER TRIMESTRE 2017) (EXP. X2017001662)

8.- DONACIÓ DE COMPTE DEL PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014 TERCER TRIMESTRE 2017. (EXP. X2017001663)

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

10.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA

11.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA PER L'APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER LA PARTICIPACIÓ A LA RUA DE CARNAVAL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 2018

12.- TORN OBERT DE PARAULA

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

Signat electrònicament.

Ple Municipal 30 d'octubre 8/2017

Data d'inici de la sessió 30-10-2017

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 30 d’octubre de 2017, a les 18,45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR I PLE EXTRAORDINARI

 

2.- RECTIFICACIÓ  INVENTARI MUNICIPAL A 31/12/2016.  (EXP. X2017001420)

 

3.- APROVACIÓ MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2018. (EXP. X2017001446).

 

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PER MONTSERRAT ROVIRA RIBAS, DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL•LACIONS I OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CAIXA D’OBRA PER INSTAL.LACIÓ D’UN ASCENSOR EN EDIFICI BIFAMILIAR A L’AV. CATALUNYA, 88, SEGONS LLICÈNCIA  D’OBRES 170086. (EXP. X2017001368)

 

5.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE  LA PLANTILLA DE PERSONAL PER INCORPORACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL PER PROCEDIR A CONTRACTACIONS URGENTS I INAJORNABLES PER COBRIR SERVEIS NECESSARIS DE LA CORPORACIÓ (EXP. X2017001454)

 

 

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

 

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER FER DE L'EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SOCIETAT PLENAMENT DEMOCRÀTICA, SOCIALMENT COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA.

 

8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA.

 

9.- TORN OBERT DE PARAULA

 

 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar aquesta resolució en el tauler d’edictes de l'Ajuntament.

 

                                      

L'Alcaldessa                                                                         La Secretària

Imma Ferret Raventós                                                                 Alba Estévez López

 

Ple Municipal 16 d'octubre de 2017 7/2017

Data d'inici de la sessió 16-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00 h

Lloc Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

RESOLC:

 

Primer.- Convocar sessió plenària extraordinària el proper dia 16 d’octubre de 2017 a les 13:00h a la Sala de sessions de l’Ajuntament.

 

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.-     MOCIÓ PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA DE L’1 D’OCTUBRE.

 

Tercer.- Notificar als Regidors de la Corporació els anteriors acords de forma personal, i publicar el present Decret al tauler d’Anuncis de la Corporació.

 

A Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura

 

 

 

 

Imma Ferret Raventós                                                          Alba Estévez López

L’Alcaldessa                                                                         La Secretària              

Ple Municipal 25 de setembre 2017 6/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Saló de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 25 de setembre de 2017, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

2.- FIXACIÓ FESTES LOCALS 2018. (EXP. 2017001211).

3.- MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL -  LLOC DE TREBALL DE CONSERGE DE LA MASIA MAS CATARRO. (EXP. X2017000823)

4.- MODIFICACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC MONITOR ESPORTS. (EXP. X2017001000).

5.- MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS MUNICIPALS PER LLIBRES ESCOLARS (INCLÒS CONTINGUTS DIGITALS), ORDINADORS (PER 1er ESO I NOUVINGUTS), COLÒNIES ESCOLARS, LLAR INFANTS, MENJADOR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2017/2018. (EXP. X2017000230).

6.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2016.

7.- DONACIÓ DE COMPTES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2018.

8.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014,. (SEGON TRIMESTRE 2017).

9.-  DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. (SEGON TRIMESTRE 2017)

10.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 8/2017.

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN FAVOR DE LA MILLORA DE LA CONDICIÓ PROFESSIONAL PELS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DEL MÓN DE LA CULTURA I LES ARTS.

12.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

13.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

L'ALCALDESSA

 

Ple municipal de 10 de juliol de 2017 5/2017

Data d'inici de la sessió 10-07-2017

Hora d'inici de la sessió 18.45 h

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET D’ALCALDIA

 

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

 

Primer.- CONVOCAR sessió   de Ple de l’Ajuntament, el 10 de juliol de 2017 a les 18:45 hores a la Sala de Plens  per tractar els assumptes que s'indiquen a continuació, i si per causa justificada us fos impossible d'assistir, comuniqueu-ho a aquesta alcaldia amb l'antelació necessària.

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ A 01/01/2017. (251/17).

 

3.- ACORD DE NO EXERCICI CARTA DE GRÀCIA SOBRE VIVENDA AL CARRER MONTMELL, 5-7 ESCALA B 1R 4a, APARCAMENT 15 PROPIETAT D’ALBERT POCH GRIMA I ISABEL TORRES GUZMAN. 1615-000001-2017 (X2017000723)

 

4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, PER PROMOURE, IMPULSAR I DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL A  L’IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS, DE SANT SADURNÍ D’ANOIA.

 

5.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ GO03-000864 “PENEDÈS 360º” COFINANÇAT AMB FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020).

 

6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB  SERCOM SL-Penedès TV

 

7.- DONACIÓ DE COMPTES LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2016.

 

8.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS NÚM. 6/2017.

 

9.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 7/2017

 

10.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS. SERVEI DE MENJADOR.

11.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PROJECTE “NO PUC ESPERAR”.

 

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE ASSIGNACIÓ ALS PRESSUPOSTS GENERALS DE L’ESTAT DE L’ASSIGNACIÓ DESTINADA A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

 

13.- MOCIÓ PRESENTADA PER BOSC VERD I 16 VEÏNS DEL PENEDÈS AMB LA FINALITAT DE RESTAURAR LA LEGALITAT EN LA SOL.LICITUD D'INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS I FANGS DE DEPURADORA A LA CIMENTERA UNILAND DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

14.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC EN RELACIÓ A L'ENTORN DE LES ESCOMBRARIES I A LA UBICACIÓ DELS CONTENIDORS

 

15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA

 

16.- TORN OBERT DE PARAULA

Ple municipal del 3 de juny de 2017 3/2017

Data d'inici de la sessió 05-06-2017

Hora d'inici de la sessió 18.45 h

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA  33/17

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 5 de juny de 2017, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR .

2.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTATÒRIA DE MULTES DE CIRCULACIÓ REALITZADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA EXERCICI 2016.

3.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT ARQUITECTE MUNICIPAL

4.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT AGENT DE LA POLICIA LOCAL

 

5.- AUTORITZACIÓ COMPATIBILITAT AUXILIAR ADMINISTRATIVA OAC.

 

6.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2017.

6.1.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL.

6.2.- ORDENANÇA FISCAL 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS COS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES.

 

7.  APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER LA REDACCIÓ DEL DOCUMENT UNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)

 

8. APROVACIÓ CODI DE CONDUCTA D’ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

9.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 2  DEL POUM, EN RELACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NUM. 8 “AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS” EN COMPLIMENT DE SENTÈNCIA DEL TSJC NUM 751 / 2015. EXP 72/2017.

 

10. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC DE LA BIBLIOTECA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

11. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇMUNICIPAL REGULADORA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENRIA DEL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.

 

12. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL “POBLE ACTIU - CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DEMANANT AL GOVERN MUNICIPAL QUE INSTI A LA SECRETÀRIA MªVICTÒRIA RIPOLLÈS A RETORNAR ELS DINERS EMPRATS EN LA SEVA DEFENSA A LES ARQUES MUNICIPALS.

 

13. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL “POBLE ACTIU- CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS D'ESTAT 2017.

14.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA.

15.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

L’alcaldessa,                                                             

Imma Ferret Raventós.         

Ple municipal de 24 d'abril de 2017 3/2017

Data d'inici de la sessió 24-04-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA  19/17

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 24 d’abril de 2017, a les 19:00 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR .

2.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME  DE GESTIÓ TRIBUTARIA, EXERCICI 2016.  (X2017000146)

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DEL CELLER DEL CASTELL DE PENYAFORT COM A SALA D’ÚS POLIVALENT I NOU EDIFICI DE SERVEIS HIGIÈNCIS D’ÚS PÚBLIC. (X2017000138)

 

4.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS per a l’any 2017    PREUS SERVEI TELEASSISTÈNCIA . 92/17. (X2017000251)

 

5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER ANOMENAR “PARC DE LA REPÚBLICA” AL PARC DE L’AVINGUDA DE CAL RUBIÓ . (X2017000218)

 

6.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE TARRAGONA. Per un turisme sostenible i compartit . (X2017000246)

 

7.- MOCIONS

7.1.A PROPOSTA DEL GRUP ERC PEL CONTROL I MILLORA DE LES AIGÜES DE LA CONCA DEL RIU FOIX. (X2017000239)

7.2 A PROPOSTA DEL GRUP PA-CUP PER UNS SERVEIS FUNERARIS PÚLBLICS COMARCALS  (X2017000267)

8.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA.

9.- TORN OBERT DE PARAULA.

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

L’alcaldessa,                         

Imma Ferret Raventós.    

 
 

 

 

Ple municipal de 13 de març de 2017 2/2017

Data d'inici de la sessió 13-03-2017

Hora d'inici de la sessió 18.45 h

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA  7/17

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 13 de març de 2017, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR .

2.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 20/02/17  D’APROVACIÓ CONVENI SEVEIS SOCIALS BÀSICS. 139/2017

3.- BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE LA SOCIALITZACIÓ DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC QUE S’UTILITZARAN DURANT EL CURS 2017-2018   .166/17

 

4.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS per a l’any 2017         PREUS SERVEI TELEASSISTÈNCIA . 92/17.

5.- DONACIÓ DE COMPTES ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST QUART TRIMESTRE 2016. 86/2017.

6.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. ( QUART TRIMESTRE 2016. 87/2017.

7.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014,. QUART TRIMESTRE 2016  ) 287/2017.

8.- MOCIONS

8.1 A PROPOSTA DEL GRUP PSC PER UNS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT QUE FACIN VIABLES FINANCERAMENT I COMPETENCIALMENT ELS AJUNTAMENTS CATALANS

8.2 A PROPOSTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS CAMPS DE CONCENTRACIÓ I BATALLONS DISCIPLINARIS DE TREBALLADORS A CATALUNYA.

8.3 - A PROPOSTA DE L’ACM I AMI  D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

 

8.4.- A PROPOSTRA DEL GRUP PA-CUP PER FER CUMPLIR LES RESOLUCIONS  DE LES NACIONS UNIDES SOBRE EL CONFLICTE DEL SÀHARA OCCIDENTAL, I GARANTIR LA REALITZACIÓ D’ÚN REFERÈNDUM D’AUTODETERMINACIÓ EN QUÈ LA  POBLACIÓ SAHARAUÍ PUGUI DECICIR LLIUREMENT I AMB TOTES GANRANTIES EL SEU FUTUR.

 

9.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA.

10.- TORN OBERT DE PARAULA.

Santa Margarida i els Monjos, a la data de la signatura.

 

L’alcaldessa,                                                             

Imma Ferret Raventós.                                            

 

Ple municipal de 30 de gener de 2017 1/2017

Data d'inici de la sessió 30-01-2017

Hora d'inici de la sessió 18.45 h

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA  3/17

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 30 de gener de 2017, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- APROVACIÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS MUNICIPALS DE: LLIBRES ESCOLARS, ORDINADORS, COLÒNIES , LLAR D’INFANTS, MENJADOR LLAR D’INFANTS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS,  CURS ESCOLAR 2017  2018 3/2017

3.- APROVACIÓ BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL.  40/2017

4.- APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIÓ ALS PARADISTES DEL MERCAT MUNICIPAL PEL 25È  ANIVERSARI DEL MERCAT MUNICIPAL. 6/2017.

 

5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. 240/2016

6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 1/2017 SUBVENCIONS. Exp.8/17

7.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA REALITZACIÓ D’UNA VORADA I LA RECOLLIDA D’AIGÜES AL CAMÍ DE CAL SALINES DEL NUCLI DELS MONJOS.- 357/16

 

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROJECTE PISTA POLIESPORTIVA. 363/16

9.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 2  DEL POUM, EN RELACIÓ POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA NUM. 8 “AVINGUDA DELS PAÏSOS CATALANS” EN COMPLIMENT DE SENTÈNCIA DEL TSJC NUM 751 / 2015. EXP 72/2017

 

10.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D EL COL·LEGI OFICIAL DE VETERINARIS I EL CONSELL DE COL·LEGIS DE VETERINARIS DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA . 48/2017

11.- RECTIFICACIÓ ERRORS TEXT CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, EL COS D’AGENTS RURALS (CAR) I LA SRA. MONTSERRAT MATEU PER A LA CONSERVACIÓ D’UNS NIU D’ORENETES, AIXÍ COM PER A L’ÚS D’AQUESTS EN LES ACTIVITATS EDUCATIVES QUE DES DEL CAR ES REALITZEN AMB L’ALUMNAT DE L’ESCOLA SANT DOMÈNEC DE LA RÀPITA 291/2016

12.- APROVACIÓ  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA. 83/2017

 

13.- MOCIONS

13.1 A PROPOSTA DEL GRUP PSC L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA VOSTRA.

 

13.2 A PROPOSTA DE DE LA FMC DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIETAT DIGITAL A CATALUNYA .

 

13.3 A PROPOSTA DEL GRUP ERC  MOCIÓ REFERENT ALS BENEFICIS FISCALS EN L’IBI DE LES AUTOPISTES DE PEATGE.

 

13.4 A PROPOSTA DEL GRUP ERC MOCIÓ REFERENT A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARGARIDA.

 

13.5 A PROPOSTA DEL GRUP PA CUP PER A LA SOBIRANIA  I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

 

14.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA.

15.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

Santa Margarida i els Monjos, 25 de gener de 2017.

L’alcaldessa,                                                             

Imma Ferret Raventós.                                            

 

 

Ple municipal de 12 de desembre de 2016 10/2016

Data d'inici de la sessió 12-12-2016

Hora d'inici de la sessió 18.45 h

Lloc Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA de 02/12/16

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 12 De DESEMBRE de 2016, a les 18:45 hores.

 

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA MODIFICACIÓ  FONS SOCIAL 2017. 112/16

3.- APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2017. 237/16

4.- APROVACIÓ CONVENI AMB CONSELL COMARCAL  ESCOLA DE MÚSICA COMARCAL 133/2016

5.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, EL COS D’AGENTS RURALS (CAR) I LA SRA. MONTSERRAT MATEU PER A LA CONSERVACIÓ D’UNS NIU D’ORENETES, AIXÍ COM PER A L’ÚS D’AQUESTS EN LES ACTIVITATS EDUCATIVES QUE DES DEL CAR ES REALITZEN AMB L’ALUMNAT DE L’ESCOLA SANT DOMÈNEC DE LA RÀPITA

6.- DONACIÓ DE COMPTES TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 216/16

7.- DONACIÓ DE COMPTES PMP 217/16

8.- DONACIÓ DE COMPTES ESTAT EXECUCIÓ PRESSUPOST 3T 2016 218/16

9.- NOMENAMENT MEMBRE CONSELL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICPAL PA-CUP. 236/2015

10.- MOCIONS

10.1 MOCIÓ A PROPOSTA  DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I PA-CUP DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT.

10.2 MOCIÓ A PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC AMB MOTIU DEL POSSIBLE TANCAMENT DE 29 JUTJATS DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA .

10.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER A LA CATALANITZACIÓ DEL TOPÒNIM PENAFEL

11.- DONACIÓ COMPTES DECRETS ALCALDIA.

12.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

ASSUMPTES FORA DE L’ORDREE DEL DIA

APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. 327/16

Ple municipal de 24 d'octubre de 2016 9/2016

Data d'inici de la sessió 24-10-2016

Hora d'inici de la sessió 18.45 h

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-


D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.


HE RESOLT


Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 24 d’OCTUBRE de 2016, a les 18:45 hores.


Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:


1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.


2.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS per a l’any 2017. 238/16

3.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS PER LA PRESTACIÓ DE SUPORT EN MATÈRIA DE JOVENTUT 2017.


4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ANUALITATS IMPUTACIÓ DESPESA OBRA , PLEC DE CLÀUSULES I L’INICI DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU CONSTRUCCIÓ DE BLOC DE NÍNXOLS I ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL,MITJANÇANT CONCURS - PROCEDIMENT OBERT EN EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA 295/2016.

5.- DONACIÓ COMPTES DECRETS ALCALDIA.

6.- TORN OBERT DE PARAULA.


Santa Margarida i els Monjos, 19 d’octubre de 2016.
 

Ple municipal de 10 d'octubre de 2016 8/2016

Data d'inici de la sessió 10-10-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Tipus Urgent

Documents PLE EXTRAORDINARI URGENT

Ple Municipal 26 de setembre de 2016 7/2016

Data d'inici de la sessió 26-09-2016

Hora d'inici de la sessió 18:30

Lloc SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 26 de setembre de 2016, a les 18:30 hores.

 

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2.- FIXACIÓ FESTES LOCALS 2017. 206/16

3.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.  161/16

4.- DECLARACIÓ ACTIVITAT EXEMPTA RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS. JORDINA  CAMPS GONZALEZ. 259/16

5.- APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ . 101/16

6.- SOL.LICITUD D'ADHESIÓ AL CONVENI MARC D'ADHESIÓ, COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ AMB ENTITATS LOCALS, EN RELACIÓ AMB ACTUACIONS DELS SEUS SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL DESTINADES A LA CANCEL·LACIÓ DE DEUTES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS D'AIGUA, LLUM I GAS DE PERSONES FÍSIQUES I UNITATS FAMILIARS EN SITUACIÓ DE POBRESA ENERGÈTICA .232/16

7.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25/07/16 D’APROVACIÓ CONVENI DE CARDIOPROTECCIO PUBLICA DEL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS ESTABLERT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I LA FUNDACIO BRUGADA. 134/2016

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL.LICITUD PRESENTADA PER ISACIO GONZALEZ MARTÍNEZ DE BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A   INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL A C/. TORRES PICORNELL, 24-26, SEGONS LLICÈNCIA  D’OBRES 160083.  250/16

9.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST  12/2016 D‘ASSIGNACIÓ NOMINATIVA DE  SUBVENCIONS AL FONS CATALÀ PER AL DESENVOLUPAMENT  I  DE SUPLEMENTS DE CRÈDIT PER  APLICACIO CAPACITAT DE FINANÇAMENT AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRESTECS. 265/16

10.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST  13/2016. INVERSIÓ SOSTENIBLE . 281/16.

11.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I L’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS PER L’ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE LA BLEDA. 266/16.

12.- LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2017 . 237/16

13.- DONACIÓ COMPTES AIGUA 2015. 125/16

14.- DONACIÓ COMPTES DECRETS ALCALDIA.

15.- ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

15.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU-CUP EN SUPORT ALS SOM27 I  MÉS.

15.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSC A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS CONTRA EXPRESSIONS I AGRESSIONS SEXISTES.

15.3 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I ERC A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER EXIGIR LA MILLORA DEL SERVEI DE SALUT AL MUNICIPI.

 

16.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

Ple Municipal 11 de juliol de 2016 5/2016

Data d'inici de la sessió 11-07-2016

Hora d'inici de la sessió 18.45

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 11 de juliol de 2016, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONACIÓ DE COMPTES LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2015. 44/2016

3.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 8/16 ACORD CANVI  SISTEMA DE FINANÇAMENT INVERSIONS 2016 EN CUMPLIMENT ART 32 Llei Orgànica 2/2012 SEGONS LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2015 ( 176/2016)

4.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 9/2016. Exp. 178/2016

5.- RECONEIXEMENT COMPLEMENT CAP DE TORN POLICIA ANYS 2011 A 2013 ESTENSIÓ EFECTES ACORD PLE DE 27/04/2015.  97/2015

6.- PROPOSTA D’ACORD RECTIFICACIÓ  INVENTARI MUNICIPAL A 31/12/2015.  42/2016

7.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL  DE 15/06/2016  D’APROVACIÓ CONVENI TIPUS D’ADHESIÓ AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE”, ORGANITZAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN COL.LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS, PER ALS CURSOS 2016-17, 2017-18, 2018-19 I 2019-20 A LES COMARQUES DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA, EL BAGES, EL BERGUEDÀ, EL GARRAF, EL MARESME, EL MOIANÈS I OSONA. 146/2016.

8.- APROVACIÓ LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. 148/2016

 

9.-  APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL PROJECTE EL FIL DE QUART, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI

10.- APROVACIÓ PLA DIRECTOR DEL CASTEL DE PENYAFORT.

 

11.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ  a proposta de grups municipals:

 

11.1 DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU  CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR SOBRE ELS TEMPS D’INTERVENCIÓ DELS GRUPS I ELS ASSISTENTS AL PLE.

11.2 DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU CANDIDATURA UNITAT POPULAR PER L’ADEQUACIÓ I MILLORA DEL CONSULTORI MÈDIC DE LA RÀPITA I SERVEI DE RECEPTES A CAL RUBIÓ.

11.3 28PR/ERC/16 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER L’ESTUDI DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’AJUNTAMENT VELL.

11.4 29PR/ERC/16 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER LA MILLORA DEL PLA DE REURBANITZACIÓ DE L’AVINGUDA DEL PENEDÈS.

11.5 30PR/ERC/16 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER LA RACIONALITZACIÓ DE LES CONTRACTACIONS DE LES ASSEGURANCES DE L’AJUNTAMENT.

12.- MOCIONS

12.1 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU - CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MEDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT

 

12.2 29M/ERC/16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER UN NOU PAÍS LLIURE DE CORRUPCIÓ D’ESTAT

12.3 31M/ERC/16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)  DE RECOLZAMENT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE REPARACIÓ JURÍDICA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME

 

13.- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 

14.- TORN OBERT DE PARAULA.

 

 

ASSUMPTES FORA DE L’ORDRE DEL DIA

 

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 10/16 PER APLICICACIÓ CAPACITAT DE FINANÇAMENT A INVERSIÓ SOSTENIBLE

 

 

Santa Margarida i els Monjos, 6 de juliol de 2016.

L’alcaldessa,                                                              Davant meu,

Imma Ferret Raventós.                                             La Secretària-Interventora

Ple Municipal 25 d'abril de 2016 3/2016

Data d'inici de la sessió 25-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

HE RESOLT

 

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 25 d’abril de 2016, a les 19:00 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

1.-  PRESSA DE POSSESSIÓ NOVA REGIDORA SRA. MONTSERRAT MONTFORT MORENO. 62/2016.

2.-   APROVACIÓ  ACTA SESSIÓ PLE.

3.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. 43/2016 .

4.- APROVACIÓ PROTOCOL D’ACCÉS A PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT.43/2016  B

5.-APROVACIÓ INICIAL  BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A EMPRESES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL. 73/2016

6.- APROVACIÓ MARCS PRESSUPOSTARIS 2017 A 2019. 66/2016

7.- APROVACIÓ PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT. 329/2015

8.- ESTIMACIÓ, SI S‘ESCAU, DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER PERE ROVIRA GALIANO BONIFICACIÓ DEL 95% DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER SUBSTITUCIÓ DE LA TANCA PERIMETRAL I ARRANJAMENT D’ALGUENS PARETS AL MAS PETIT, SEGONS LLICÈNCIA  D’OBRES 160044.

9.- APROVACIO INICIAL  CATÀLEG  DE CAMINS  120/2016.

10.- NOMENAMENT MEMBRES CONSELL DE COMUNICACIÓ MUNICIPAL. 236/2015

11.- APROVACIÓ UNIFICACIÓ QUANTIES FONS SOCIAL PERSONAL LABORAL I  PERSONAL FUNCIONARI.112/2016

12.- NOMENAMENTS REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ALS ORGANS CORPORATIUS  O A ALTRES ENTITATS EN REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT .  113/2016

13.- MOCIONS

13.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUPS MUNICIPALS DEL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA I POBLE ACTIU CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS EN RELACIÓ A L’ACORD  SUBSCRIT PELS CAPS D’ESTAT I DE GOVERN DE LA UE AMB TURQUIA.

13.2 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES  DE  CATALUNYA I POBLE ACTIU CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PER A LA RETIRADA DE L’ORDRE DE COPAGAMENT CONFISCATORI PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

13.3 MOCIÓ QUE PRESENTA  EL GRUP DE POBLE  ACTIU- CUP PER DONAR SUPORT ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIENCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR

13.4 MOCIÓ EN SUPORT PRESENTADA PER PSC I CUP-POBLE ACTIU, A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

14.- DONACIO DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

15.- TORN OBERT DE PARAULA

ASSUMPTE FORA DE L’ORDE DEL DIA

APROVACIÓ PROCÉS PARTICIPATIU PER DETERMINAR EL NOM DE LA PLAÇA SITUADA DAVANT LA RECTORIA DELS MONJOS. 237/16

 

Santa Margarida i els Monjos, 21 d’abril de 2016.

L’alcaldessa,                                                              Davant meu,

Imma Ferret Raventós.                                             La Secretària-Interventora, 

Ple Municipal 1 de febrer de 2016 1/2016

Data d'inici de la sessió 01-02-2016

Hora d'inici de la sessió 18.45

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

HE RESOLT

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 1 de febrer de 2016, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZADA PER L’ORGANISME  DE GESTIÓ TRIBUTARIA, EXERCICI 2015. 19/16

 

 

3.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL CONSELL DE COMUNICACIÓ  DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS. 236/2015

 

4.- APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ACOLLIMENTS CIVILS.17/2015

 

5.- APROVACIO CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT DE STA. MARGARIDA I ELS MONJOS I L’ENTITAT CULTURAL CASA DE ANDALUCIA DE L’ALT PENEDÈS PER A LA UTILITZACIÓ DE DETERMINADES DEPENDÈNCIES DE LA SALA ALGUER, ESPAI CULTURAL.18/2015

 

6.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 

6.1 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER A LA RECERCA DIGNIFICACIÓ I TRASLLAT SI S’ESCAU DE LES RESTES DE JOSEP JANÉS I PAULINA JAQUETTI, SEBOLLITS AL CEMENTIRI MUNICIPAL.

 

6.2 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER UNA POLÍTICA ACTIVA ENVERS ELS HABITATGES DESOCUPATS DEL MUNICIPI

 

6.3  PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE POBLE ACTIU-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR, PER FER EL MANTENIMENT  DELS PARCS I JARDINS, EN QUE NO SIUGI NECESSÀRIA LA UTILITZACIÓ D’HERBICIDES  COM EL GLIFOSAT.

 

7.- MOCIONS

 

7.1  EL  GRUP MUNICIPAL  DEL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA  A L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS PRESENTA AL PLE LA MOCIÓ DE REBUIG AL PLA HIDROLÓGIC DE L'EBRE APROVAT PEL GOVERN EN FUNCIONS I PER A LA CREACIÓ D'UN FRONT INSTITUCIONAL PER A LA DEFENSA DEL TERRITORI.

 

7.2 MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM SOBRE EL 3+2 QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POBLE ACTIU-CUP

 

8- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 

9.- TORN OBERT DE PARAULA

 

Santa Margarida i els Monjos, 28 de gener de 2016.

L’alcaldessa,                                                                       Davant meu,

Imma Ferret Raventós.                                          La Secretària-Interventora,

 

Ple Municipal 14 de maig de 2016 2/2016

Data d'inici de la sessió 14-03-2016

Hora d'inici de la sessió 18.45

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

 

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 14 de març de 2016, a les 18:45 hores.

 

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 

2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AV. CATALUNYA  SI S‘ESCAU BONIFICACIÓ DEL 95% DEL  L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A CONSTRUIR UNA RAMPA I REBAIXAR L'ESGLAÓ D'ENTRADA A L'EDIFICI, SEGONS LLICÈNCIA  DOBRES 160022.

 

3-  APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER SILVALAC,S.A. D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER  FINALITZAR LES OBRES PREVISTES A L’ESCRIPTURA DE PERMUTA DE 30/12/2014.

 

4.- RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE G0VERN LOCAL DE DATA 22/02/2016 D’APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LA PLANTA BAIXA DE LA CASA DEL POLÍGON.- 65/2016

 

5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, PER PROMOURE, IMPULSAR I DESENVOLUPAR, EN RÈGIM D’ALTERNANÇA I AMB FORMACIÓ DUAL, EL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR D’EDUCACIÓ INFANTIL A  L’IES ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS, DE SANT SADURNÍ D’ANOIA. 20/2016.

 

6.- APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE MULTES EXERCICI 2015.

 

7.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A  DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA . RENOVEM EL COMPROMÍS LOCAL DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC  CAP EL 2030.

 

8.CANDIDATURES CREU DE SANT JORDI 2016

 

8.1 - ADHESIÓ A LA CANDIDATURA  DE LA CREU DE SANT JORDI 2016 A L’ELENC ARTÍSTIC  ARBOCENC (1916-2016), PROMOGUDA PER L’AJUNTMENT DE L’ARBOÇ

 

8.2 SUPORT A LA CONCESSIÓ  DE LA CREU DE SANT JORDI 2016 A L’ACADÈMIA TASTAVINS DEL PENEDÈS

 

9.- MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 2/2016. 71/2016

 

10.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

 

10.1 18/ERC/16 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER LA CONSTRUCCIÓ DE BARBACOES I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI DE L’ANTIGA FONT DE LA “MACIANA”.

 

11.- MOCIONS

 

11.1 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT ALS TREBALLADORS /RES PROCESSATS I PER LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL.

 
11.2 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL  PARTIT  DELS  SOCIALISTES  DE  CATALUNYA A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS    PER DEMANAR QUE LA MINURSO (MISSIÓ DE LES NACIONS UNIDES PEL REFERÈNDUM AL SÀHARA OCCIDENTAL)  ASSUMEIXI COMPETÈNCIES EN DRETS HUMANS

 

11.3 20/ERC/16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) DE SUPORT AL SR. MARCEL SURIÀ, EXALCALDE DE SANTA FE DEL PENEDÈS

 

11.4 MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT  ELS GRUPS MUNICIPALS  PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  (PSC), ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) I CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) PER TAL DE DECLARAR EL MUNICIPI DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS MUNICIPI REPUBLICÀ.

 

12.- DONACIÓ DE COMPTES SENTÈNCIES

 

12. 1.- CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA 42/2016 DE 27/01/2016  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DE LA SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA, SECCIÓ CINQUENA, ROTLLE D’APEL·LACIÓ 92/2014, QUE  DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER ESTUDI HELIX, S.L. , CONFIRMANT  LA SENTÈNCIA DE DATA 8 D’ABRIL DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 231/2009 SECCIÓ D

 

12.2.- CONEIXEMENT DE LA SENTÈNCIA 50/2016 D ‘01/02/2016  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DE LA SALA CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA, SECCIÓ TERCERA, ROTLLE D’APEL·LACIÓ 172/2013,  QUE  DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER JOAN SOLÉ I VIDAL, CONFIRMANT  LA SENTÈNCIA DE DATA 4 DE JULIOL DE 2011, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 440/2011  B

 

12.3- DONACIÓ DE COMPTES ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST QUART TRIMESTRE 2015. 6/2016.

 

12.4.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, SEGONS LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL. (QUART TRIMESTRE 2015. 4/2016).

 

12.5.- DONACIÓ DE COMPTES INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT, PERIODE MIG DE PAGAMENT SEGONS RD 635/2014,. (QUART TRIMESTRE 2015  ) 5/2016.

 

13. ASSUMPTES URGENTS  FORA DE L’ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS MUNICIPALS DE: LLIBRES ESCOLARS, ORDINADORS, COLÒNIES , LLAR D’INFANTS, MENJADOR LLAR D’INFANTS I ACTIVITATS ESPORTIVES CURS ESCOLAR 2016/2017-  70/2016

 

2.- MOCIÓ DE POBLE ACTIU-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (PA-CUP) EN SOLIDARITAT AMB EL PAS PEL CORRESCALES I CONTRA LA PRECARIETAT LABORAL.

 

3.- MOCIÓ DE POBLE ACTIU-CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (PA-CUP) EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

14.- DONACIO DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

 

15.- PRESA DE CONEIXEMENT RENUNCIA AL CÀRREC DEL SR. FRANCESC XAVIER  CARBONELL PALAU.

 

16.- TORN OBERT DE PARAULA

 

 

Santa Margarida i els Monjos, 9 de març de 2016.

 

 

 

L’alcaldessa,                                                              Davant meu,

Imma Ferret Raventós.                                             La Secretària-Interventora,

 

Ple Municipal 30 de maig de 2016 4/2016

Data d'inici de la sessió 30-05-2016

Hora d'inici de la sessió 18.45

Lloc Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Tipus Ordinària

Ordre del dia

DECRET DE L’ALCALDIA

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.-

 

D’acord amb l’article articles 95 a) de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, i l’article i 80 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

HE RESOLT

 

Primer.- Convocar sessió Plenària ordinària el proper dia 30 de maig de 2016, a les 18:45 hores.

Segon.- Fixar l’ordre del dia de la sessió amb els següents punts:

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA SOL.LICITUD PRESENTADA PER CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS,S.A  DE COMPENSACIÓ  PARCIAL DE L’IMPORT A ABONAR PER L’EMPRESSA SEGONS CONVENI SUBSCRIT EL 19/11/08 AMB LA DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA DEL ICIO SATISFETA AMB MOTIU DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 020135. 14/2016

3.- MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL, MODIFICACIÓ COMPLEMENT DE DESTI PLAÇA TRESORERIA A1. CREACIÓ LLOCS DE TREBALL  I MODIFICACIÓ ACORD PLENARI DE 26/02/2007. 138/2016 ( VINCULAT A EXP 49/2016 RECLASSIFICACIÓ LLOCS DE TREBALL D’HABILITATS NACIONAL )

3.1 MODIFICACIÓ COMPLEMENT DE DESTÍ PLAÇA TRESORERIA.49/2016

3.2 CREACIÓ LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ NACIONAL  I ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS . 49/216

3.3 MODIFICACIÓ ACORD PLENARI DE 26/02/2007 SOBRE LLOCS DE TREBALL  I ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS  . 138/2016

4.-  MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 5/2016. SUPLEMENTS I CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS PER BAIXES . 142/2016

5.- APROVACIÓ PLA DE JOVENTUT 2016-2019 .

6.- PROPOSTA GESTIÓ I JUSTIFICACIONS ASSIGNACIONS GRUPS MUNICPALS . 47/2016

7.- APROVACIÓ BASES ESPECIFIQUES DE SUBVENCIO PER A LA SOCIALITZACIO I REUTILITZACIO DE LLIBRES ESCOLARS PER A L'EXERCICI 2016. 145/2016

8.- PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8.1 20PR/ERC/16 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) A PROPÒSIT DE LA COMISSIÓ DE FESTES D’ELS MONJOS

8.2 21PR/ERC/16 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) A PROPÒSIT DEL GRUP DE PUNTAIRES SANT RAIMON DE PENYAFORT

8.3 23PR/ERC/15 PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER L’ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL DE LA TALLADA A LA RÀPITA.

9.- MOCIONS:

9.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS DE SUPORT A UNA LLEI D’APROFITAMENT DELS EXCEDENTS ALIMENTARIS.

9.2 22M/ERC/15 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER LA PROMOCIÓ DE PRODUCCIÓ I CONSUM D'ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL

9.3 24M/ERC/16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ CADASTRAL

9.4 25M/ERC/16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)  DE SUPORT DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL 4 DE JUNY, DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL (DASC)

9.5 26M/ERC/16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)  PER LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA I CONTRA ELS ATACS A LES LLEIS CATALANES

9.6 27M/ERC/16 MOCIÓ PER L’ADOPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL SALARI MÍNIM DE MIL EUROS.

9.7 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL POBLE ACTIU-CUP A FAVOR D’INCIAR ELS TRÀMITS  PER TAL D’INCLOURE UNA TAXA PELS CAIXERS  EN LES ORDENANCES MUNICIPALS DEL 2017.

9.8 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL POBLE ACTIU-CUP EN DEFENSA DE LA LLEI 24/2015 I A LA SOBIRANIA LEGISLATIVA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA  EN MATÈRIA D’HABITATGE  I PORBRESA ENERGÈTICA

10 .- DONACIÓ DE COMPTES PROCÉS PARTICIPATIU.236/15

11 .- DONACIÓ DE COMPTES DECRETS D’ALCALDIA

12.- TORN OBERT DE PARAULA

 

Santa Margarida i els Monjos, 25 de maig de 2016.

L’alcaldessa,                                                              Davant meu,

Imma Ferret Raventós.                                             La Secretària-Interventora,