Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Convocatòria Ple Municipal 18-7-2019 9/2019

Data d'inici de la sessió 18-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Plens Ajuntament

Ordre del dia

 A) Part Resolutiva

 

1.Expedient 773/2019. Bonificació d’ICIO i taxa per llicència d’obres al Bisbat de Vic

2.Expedient 87/2017. PRORROGAR EL PLA INTERN D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

3.Exp. 1055/2019. APROVAR inicialment la modificació de les «Bases Generals per a l’atorgament de subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició d’ajuts escolars».

4.Expedient 719/2019. Aprovar l´annex del Pacte de Condicions de Treball del personal funcionari i personal laboral de l´Ajuntament de Santa Margarida de Montbui segons l’acord de la Comissió Mixta Paritària de 25 d’abril de 2019 i amb efectes retroactius a 1 de gener de 2019.

5.Exp. 997/2019. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 882/2019 de data 2 de juliol de 2019, de PRORROGA FORÇOSA del contracte administratiu de gestió del servei públic consistent en l’acolliment diürn de persones grans amb dependència en un centre de dia municipal a la FUNDACIÓ SANITÀRIA SANT JOSEP.

6.Expedient 841/2019. Fixar com a Festes Locals del municipi de Sta. Margarida de Montbui per al proper any 2020.

7.Exp. 895/2019. Dació de compte del Decret núm. 944/2019 de data 10 de juliol de 2019. Ref. NOMENAR, els representants dels diferents Grups Municipals en la Comissió Informativa Permanent.

8.Expedient 1081/2019. Dació de compte de DECRETS 2019 Ple ordinari 18/07/2019_Del 28 DE MAIG FINS EL 8 DE JULIOL DE 2019.

9.Expedient 930/2019. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2019 Legislatura 2015-2019.

10. Propostes urgents

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 9-7-2019 8/2019

Data d'inici de la sessió 09-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala Plens Ajuntament Montbui

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Exp. 895/2019. DONAR COMPTE de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus integrants i portaveus.

2.Exp. 895/2019. 1.- MOCIÓ PER APROVAR el règim de dedicacions i indemnitzacions per assistència, dels càrrecs electes de la Corporació, així com les seves retribucions.

3.Exp. 895/2019. 2.- MOCIÓ PER DETERMINAR que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, se celebraran el 3er dijous no festiu de cada dos mesos a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de la Corporació Municipal, o lloc habilitat a l’efecte, fixant-se com a primer Ple Ordinari pel mandat 2.019-2.023, el dia 18 de juliol de l’any 2.019.

4.Exp. 895/2019. 3.- MOCIÓ PER EFECTUAR, la DELEGACIÓ del Ple en la Junta de Govern Local.

5.Exp. 895/2019. 4.- MOCIÓ PER ACORDAR la creació de la Comissió Informativa permanent.

6.Exp. 895/2019. 5.- MOCIÓ PER DETERMINAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebraran el 1er i 3er dilluns no festiu de mes a les 15:00 hores a la Sala de Juntes de la Corporació municipal o lloc habilitat a l’efecte.

7.Exp. 895/2019. 6.- MOCIÓ PER NOMENAR vocals del Consell Rector del Patronat Municipal Escoles Bressol (Llars d’Infants) en representació de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

8.Exp. 895/2019. 7.- MOCIÓ PER NOMENAR com a representants municipals en el Consell Escolar Municipal de Santa Margarida de Montbui.

9.Exp. 895/2019. 8.- MOCIÓ PER NOMENAR com a representant municipal a la Sra. CORAL VAZQUEZ HONTORIA, en els Consells Escolars dels centres docents públics de nivell no universitari d'aquest municipi.

10.Exp. 895/2019. 9.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representants d’aquesta

  Corporació en el CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL.

11.Exp. 895/2019. 10.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representants d’aquesta Corporació municipal en el CONSORCI LOCALRET.

12.Exp. 895/2019. 11.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representants del Municipi de Santa Margarida de Montbui en la JUNTA GENERAL de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

13.Exp. 895/2019. 12. MOCIÓ PER NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en els òrgans de govern de la Mancomunitat per a l’atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l’Anoia.

14.Exp. 895/2019. 13.- MOCIÓ PER NOMENAR com a representants de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en l’Assemblea General del Consorci la Tossa de Montbui.

15.Exp. 895/2019. 14.- MOCIÓ PER DESIGNAR com a representant de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en el Ple del Consorci per a la Gestió de la Televisió Local Digital Pública de la demarcació d’Igualada.

16.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 839/2019 ref. a APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori.

17.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 901/2019 de Modificació del Decret 839/2019 de data 19 de juny de 2019 ref. a APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori.

18.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 840/2019 ref. a NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes des del dia d'avui, als/a les Regidors/Regidores els següents membres de la Junta de Govern Local.

19.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 902/2019 de Modificació del Decret 840/2019 de data 19 de juny de 2019, ref. ref. a NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament.

20.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 861/2019 ref. a EFECTUAR a favor dels Regidors, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seus respectius àmbits d’actuació.

21.Exp. 895/2019. DACIÓ DE COMPTE del Decret 904/2019 de Modificació Decret 861/2019 de data 26 de juny de 2019 ref. a EFECTUAR a favor dels Regidors, una delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seus respectius àmbits d’actuació.

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes 

Convocatòria Ple Municipal 15-6-2019 7/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc Sala Plens Ajuntament Montbui

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Sessió pública de Constitució del nou Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, així com l’elecció de l’Alcalde-President.

Convocatòria Ple Municipal 12-6-2019 6/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 3 d'abril de 2019. PLE/2019/3.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29 d'abril de 2019. PLE/2019/4.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31 de Maig de 2019. PLE/2019/5.

Convocatòria Ple Municipal 31-5-2019 5/2019

Data d'inici de la sessió 31-05-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 29/03/2019. PLE/2019/2.

2.Expedient 851/2019. Dació de compte de DECRETS 2019 Ple ordinari 31/05/2019_Del 19 DE MARÇ FINS EL 27 DE MAIG DE 2019.

3.Expedient 588/2019. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local Ple ordinari.

 B) Activitat de control

 C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 29-4-2019 4/2019

Data d'inici de la sessió 29-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS CORRESPONENTS A LES ELECCIONS MUNICIPALS I DEL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019.

Convocatòria Ple Municipal 3-4-2019 3/2019

Data d'inici de la sessió 03-04-2019

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc Sala Plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS CORRESPONENTS A LES ELECCIONS GENERALS DEL 28 D'ABRIL DE 2019.

2.Expedient 1397/2017. VALORAR positivament i APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Margarida de Montbui, juntament amb l’estudi ambiental estratègic i resta de documents annexos redactat per l’equip de la mercantil LAND URBANISME I PROJECTES, SLP.

Convocatòria Ple Municipal 29-3-2019 2/2019

Data d'inici de la sessió 29-03-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30/11/2018. PLE/2018/7.

2.Aprovació de l'acta anterior de data 28/12/2019. PLE/2018/8.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/01/2019. PLE/2019/1.

4.Expedient 351/2019. APROVAR INICIALMENT, el Projecte Executiu d’Urbanització de Vial per a Vianants i Bicicletes, paral·lel a la Ctra. De Valls, Fase I, a Sta. Margarida de Montbui, presentat per l’enginyer de CCP Ramon i Josep Vall Abad de l’empresa Estudi d’Enginyeria Vall SLP.

5.Expedient 278/2019. RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2019, d’APROVAR INICIALMENT, Projecte Constructiu d’Arranjament i Reforç del Mur d’Escullera del riu Anoia al barri del Pi de Sta. Margarida de Montbui.

6.Expedient 149/2018. APROVAR, l’Annex al Conveni entre el Consell Comarcal de l'Anoia i la Corporació local per la prestació del Servei Comarcal de Recollida selectiva a 5 municipis, per a l’exercici 2019 amb efectes 1 de març de 2019.

7.Expedient 70/2016. APROVAR l'Adhesió a la segona pròrroga del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Cataluny adjudicat a ENDESA ENERGIA, SAU per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019,

8.Expedient 446/2019. RATIFICAR les signatures de data 29 de novembre i 04 de desembre de 2018 relatives a la pròrroga del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a 25 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents (servei CG-CDG), de Santa Margarida de Montbui, per a l’exercici 2019.

9.Expedient 500/2019.DACIÓ DE COMPTE EXECUCIÓ 4RT TRIMESTRE PRESSUPOST 2018

10.Expedient 382/2019. Donar compte de la Liquidació del Pressupost 2018

11.Expedient 414/2019. Modificació de Crèdit

12.Expedient 495/2019. Aprovació Compte de Recaptació 2018 de l'ORGT

13.Expedient 496/2019. Aprovació Compte de Recaptació de Multas 2018 de l'ORGT

14.Expedient 445/2019. APROVAR la pròrroga, per a l’any 2019, del contracte-programa entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la SPM Montbui Activa, SL, per a la gestió de tots els espais del Centre Cultural Mont-Àgora.

15.Expedient 136/2019. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local realizades

16.Expedient 499/2019. Dació de comptes dels Decrets 2019, des del 15 de gener al 18 de març de 2019.

17.PROPOSTES URGENTS

 

B) Activitat de control

 

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 25-1-2019 1/2019

Data d'inici de la sessió 25-01-2019

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala Juntes Ajuntamente

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/07/2018. PLE/2018/5.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/09/2018. PLE/2018/6.

3.Expedient 149/2018. APROVAR, l’Annex al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del Servei Comarcal de recollida selectiva a 5 municipis.

4.Expedient 105/2019. APROVAR el nou horari d’atenció a la ciutadania i de Registre d’Entrades i Sortides presencial de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui amb efectes des de l’1 de febrer de 2019.

5.Expedient 80/2018. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 1.494/2018 de data 28 de desembre de 2018, d'aplicació de l’increment addicional del 0,3% de la massa salarial que puja 3.911,30 EUROS amb efectes 1 de gener de 2018 en concepte de complement de productivitat amb caràcter lineal a cada treballador (personal laboral i funcionari )

6.Expedient 59/2019. RATIFICAR l’acord del Consorci La Tossa de Montbui, en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2018, de modificació dels articles següents dels Estatuts del Consorci de la Tossa de Montbui.

7.Expedient 822/2018.DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT, PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA, DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI, PARTIT JUDICIAL D’IGUALADA AL SR. XAVIER CLARAMUNT CANTARELL.

8.Expedient 89/2019. Dació de compte de la relació de decrets des del dia 20 de novembre de 2018 fins el 14 de gener de 2019.

9.Expedient 1423/2018. Dació de compte de la Relació de Juntes de Govern Local celebrades des del 13 de novembre del 2018 fins el 14 de gener de 2019.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

 

Convocatòria Ple Municipal 8/2018

Data d'inici de la sessió 28-12-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Expedient 1497/2018. Elaboració i Aprovació del Pressupost de l'exercici 2019

2.Expedient 1470/2018. Aprovar inicialment la modificació de les «Bases generals que regularan l’atorgament d’ajuts econòmics a estudiants que cursin estudis en centres universitaris públics o concertats fora del terme municipal i als estudiants que cursin cicles formatius de grau superior i de grau mig en centres o escoles de formació professional públics o concertats situats a una distància superior a 30 quilòmetres fora del terme municipal», que s’adjunten com annex.

3.Expedient 403/2018. Aprovar les xifres de població resultants de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

B) Activitat de control

Convocatòria Ple Municipal 30-11-2018 7/2018

Data d'inici de la sessió 30-11-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 23/03/2018. PLE/2018/2

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25/05/2018. PLE/2018/3.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 11/06/2018. PLE/2018/4.

4.Expedient 1454/2017. APROVAR INICIALMENT la Modificació del Reglament de Barems Prestacions Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.

5.Expedient 680/2018. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, la Modificació i adaptació del Reglament Regulador de la Biblioteca Municipal en els termes que figuren en l'expedient.

6.Expedient 1369/2018. RECLAMAR al Govern de la Generalitat de Catalunya el pagament de les subvencions per al finançament de les llars d’infants de titularitat municipal del nostre municipi, per als cursos escolars des del 2012-2013 fins al curs 2018-2019, a raó de 1300 €/alumne i curs, d’acord amb allò que estipulen la llei 5/2004, de 09 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya.

7.Expedient 1253/2018. Interpretació Ordenança Fiscal 3 IVTM

8.Expedient 1412/2018. Modificació de Crèdit

9.Expedient 1400/2018. APROVAR els criteris de justificació de les indemnitzacions dels grups municipals de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

10.Expedient 1302/2018.RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 1239/2018 de data 30 d’octubre de 2018, d’Aprovació dels dos dies festius addicionals d’obertura comercial.

11.Expedient 1357/2018. APROVAR, el Manifest Unitari del dia 25 de novembre de 2018, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

12.Expedient 1366/2018. APROVAR el Protocol d’actuació, davant les violències sexuals en espais festius de la Mancomunitat Intermunicipal de la conca d’Òdena per als municipis de l’Àrea d’Igualtat de la Mancomunitat.

 13.Expedient 1332/2018. Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM Per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai del migdia als centres educatius de titularitat pública.

14.Expedient 1426/2018. APROVAR i per tant DONAR CONFORMITAT a l’acord adoptat per la Mesa de Negociació-Comissió Mixta Paritària amb data 23 de novembre de 2018, de complementar les prestacions que percebrà el personal en el règim general de la Seguretat Social, fins al 100%.

15.Expedient 1314/2018. DONAR COMPTE AL PLE DE L'EXECUCIÓ DEL 3ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST DE 2018

16.Expedient 1410/2018. Dació de compte de la relació de Decrets des del 19 de setembre al 19 de novembre de 2018.

17.Expedient 1092/2018. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern local, celebrades des del 17 de setembre al 12 de novembre de 2018.

B) Activitat de Control

C) Precs i preguntes

 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

C) PRECS I PREGUNTES 

Convocatòria Ple Municipal 28-9-2018 6/2018

Data d'inici de la sessió 28-09-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens Ajuntament de Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 822/2018. PROPOSAR al Ple de la Corporació que s’esculli Jutge de Pau TITULAR, d’entre els candidats presentats, mitjançant votació personal, directa i secreta de tots els regidors/regidores.

2. Expedient 1020/2017. MODIFICAR l’acord dispositiu segon de l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 23 de juny de 2015 en el sentit següent: DETERMINAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local se celebraran amb caràcter quinzenal.

3. Expedient 366/2018. Aprovació del compte general exercici 2017

4. Expedient 990/2018. DONAR COMPTE EXECUCIÓ 1ER I 2ON TRIMESTRE PRESSUPOST 2018

5. Expedient 1080/2018. Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 28/09/2018_Del 17 de juliol de 2018 fins el 18 de setembre de 2018

6. Expedient 969/2018. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local celebrades des de l'últim Ple ordinari.

7. Propostes urgents. 

 

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 27-7-2018 5/2018

Data d'inici de la sessió 27-07-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de plens municipal

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22/12/2017. PLE/2017/8

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/01/2018. PLE/2018/1.

3. Expedient 451/2017. VERIFICAR, el Text Refós de la Modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Margarida de Montbui per canvi de qualificació urbanística d’un immoble.

4. Expedient 653/2018. APROVAR, l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, al Sistema Central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya en totes les seves categories de subministraments i de serveis, així com APROVAR, el conveni model de col·laboració entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la Comissió Central de Subministraments.

5. Expedient 936/2018. Aprovar la modificació de crèdits núm. 936/2018 del pressupost de la Corporació per l’exercici 2018.

6. Expedient 937/2018. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció prèvia limitada per tot tipus de despeses i obligacions, considerant transcendents en el procés de gestió els extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres previst a l’article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, vigent en cada moment.

7. Expedient 873/2018. APROVAR, la Declaració Institucional 28 de juny, Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.

8. Expedient 822/2018. DONAR COMPTE, del Decret d’alcaldia núm. 806/2018 de data 12 de juliol de 2018, d’ INCOAR, expedient administratiu per a l’elecció del nou Jutge de Pau TITULAR del Jutjat de Pau del Municipi de Santa Margarida de Montbui.

9. Expedient 938/2018. Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 27/07/2018 Del 14 de maig de 2018 fins el 16 de juliol de 2018.

10.Expedient 595/2018. DACIÓ de compte de les Juntes de Govern Local del 14/5/2018 fins 09/07/2018.

11.PROPOSTES URGENTS

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 11-6-2018 4/2018

Data d'inici de la sessió 11-06-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Urgent

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE L’ASSUMPTE INCLÒS COM A PUNT EN L’ORDRE DEL DIA DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 79 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS ENS LOCALS.

2. Expedient 730/2018. APROVAR INICIALMENT, si s’escau la modificació de l’art.2 dels Estatuts de la Societat de Capital íntegrament municipal MONTBUI ACTIVA S.L. que regula l’objecte social.

Convocatòria Ple Municipal 25-5-2018 3/2018

Data d'inici de la sessió 25-05-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala d'Actes Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 28/07/2017. PLE/2017/5.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 02/10/2017. PLE/2017/6.

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 24/11/2017. PLE/2017/7.

4.Expedient 262/2018. APROVAR, la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic consistent en la recollida de residus domèstics corresponents al exercici 2.017 presentada per la concessionària FCC Medio Ambiente S.A, de conformitat amb l’informe emès per l’enginyer amb data 3 de maig de 2018.

5.Expedient 552/2018. APROVAR INICIALMENT, el Projecte Bàsic i Executiu d’intervenció al Castell de la Tossa, al terme municipal de Santa Margarida de Montbui, presentat per la Diputació de Barcelona, per un import de CENT QUARANTA-SIS MIL CENT QUARANTA-SET EUROS (146.147,00 €) més el 21 % d’IVA, TRENTA MIL SIS-CENTS NORANTA AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (30.690,87 €) essent el total de CENT SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (176.837,87 euros).

6.Expedient 583/2018. Aprovar inicialment la modificació de les «Bases Generals per a l’atorgament de subvencions a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides per a l’adquisició de llibres de text».

7.Expedient 535/2018. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 0500/2018 de data 09 de maig de 2018, de Donar la conformitat al projecte Reinmet emmarcat en el Foment de l’Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona que durà a terme la MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D’ÒDENA.

8.Expedient 549/2018. Aprovar la moció presentada pel Grup Municipal PSC sobre la Xarxa d’Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil

9.Expedient 590/2018. Aprovar Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM de denúncia a la Criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat Espanyol.

10.Expedient 591/2018. Aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat Espanyol.

11.Expedient 592/2018. Aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM en defensa de la llibertat d'expressió.

12.Expedient 593/2018. Aprovar la Moció presentada pel Grup Municipal JPM-ERC-AM en defensa del Model sanitària català i la universalització de l'atenció sanitària.

13.Expedient 578/2018.Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 25/05/2018 Del 13 de març 2018 fins el 13 de maig de 2018

14.Expedient 340/2018. Dació de compte de la relació de Juntes de Govern Local des de l'últim Ple ordinari.

15.Propostes urgents

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 23-3-2018 2/2018

Data d'inici de la sessió 23-03-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00 hores

Lloc Sala d'Actes Ajuntament de Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/05/2017. PLE/2017/4

2. Expedient 7/2016. INTERPRETAR el contracte administratiu de Concessió del Servei Públic consistent en la Gestió i Prestació d’activitats esportives en la Modalitat de Tennis, amb la mercantil D’ARAU HOSTELERIA, SAU.

3. Expedient 616/2017. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, l’Ordenança General d’Ordenació de la Via Pública de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.

4. Expedient 293/2018. APROVAR la sol·licitud, si s’escau, per a l’any 2019, d’una pròrroga del Conveni interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a la prestació del servei de centre de dia “Montbui”, per a 25 places d’acolliment diürn per a persones grans dependents (servei CG – CDG), a Santa Margarida de Montbui.

5. Expedient 325/2018. APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE MULTES DE L'ORGT 2017

6. Expedient 322/2018.APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE L'ORGT 2017

7. Expedient 251/2018. Bonificació ICIO i Llicència urbanística a Artesanas del Corazón 2015

8. Expedient 344/2018. APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2018

9. Expedient 346/2018. Aprovar el Manifest del dia Internacional de les dones 8 de Març de 2018

10.Expedient 217/2018. RATIFICAR el Decret d'alcaldia núm. 185/2018, de data 23 de febrer de 2018, de Donar la conformitat a la contractació per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’ Òdena del servei públic de recollida d’animals domèstics (gossos) abandonats/perduts a la via pública.

11.Expedient 233/2018. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 158/2018 de data 23 de febrer de 2018, pel qual es fixa una retribució en concepte de gratificació al secretari d’aquest Ajuntament, Sr. Jordi Gasulla Sabaté, per un import brut anual de 26.709,28 €.

12.Expedient 363/2018. Fixar com a Festes Locals del municipi de Sta. Margarida de Montbui per al proper any 2019, els dies 23 d’abril, Dimarts de Pasqua, i 22 de Juliol, Festa Major.

B) Activitat de control

13.Expedient 278/2018. Donar compte del Decret 2018-203 d'aprovació de la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament exercici 2017.

14.Expedient 339/2018. Donar compte de l'execució del 4rt trimestre del pressupost 2017 i del PMP.

15.Donar compte de la Resolució de la Presidència núm. 2/2018 d'Aprovació de la liquidació del Pressupost del Consorci La Tossa de Montbui, de l'exercici 2017.

16.Donar compte de la Resolució de la Presidència núm. 18/2018 d'Aprovació de la liquidació del Pressupost del Patronat Llar d'Infants Municipals de l'exercici 2017.

17.Expedient 338/2018. Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 23/03/2018 Del 12 de gener 2018 fins el 12 de març de 2018.

18.Expedient 44/2018. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local celebrades.

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 26-1-2018 1/2018

Data d'inici de la sessió 26-01-2018

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala d'Actes Ajuntament de Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Expedient 789/2017. APROVAR INICIALMENT, de conformitat amb l'art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Regim Local, la Modificació de l’Ordenança Municipal d’aparcaments de Santa Margarida de Montbui, en els termes que figuren en l'expedient.

2. Expedient 61/2018. APROVAR la pròrroga, per a l’any 2018, del contracte-programa entre l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i la SPM Montbui Activa, SL, per a la gestió de tots els espais del Centre Cultural Mont-Àgora.

3. Expedient 59/2018. Moció presentada pel GRUP MUNICIPAL ICV-EUiA-E per instar al govern de la Generalitat de Catalunya a resoldre els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol Municipals.

4. Expedient 65/2018. MOCIO presentada pel Grup Municipal PSC per exigir a la Generalitat de Catalunya l'abonament del deute pendent de les Escoles Bressols Municipals.

5. Expedient 576/2017. PROPOSAR al Ple de la Corporació que s’esculli Jutge de Pau SUBSTITUT, d’entre els candidats presentats, mitjançant votació personal, directa i secreta de tots els regidors/regidores.

6. Expedient 1460/2017. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local celebrades.

7. Expedient 45/2018.Dació de compte de DECRETS 2018 Ple ordinari 26/01/2018 Del 16 de novembre de 2017 fins el 11 de gener de 2018.

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes 

Convocatòria Ple Municipal 22-12-2017 8/2017

Data d'inici de la sessió 22-12-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31/03/2017. PLE/2017/3

2. Expedient 1510/2017. Aprovació del Pressupost 2018

3. Expedient 451/2017. APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual de Normes Subsidiàries de Planejament de Santa Margarida de Montbui per canvi de qualificació urbanística d’un immoble.

4. Expedient 1438/2017. Declaració d'especial interés i utilitat municipal el projecte de reforma del CAP

5. Expedient 7/2016. INCOAR expedient administratiu per a la interpretació del contracte de Concessió del Servei Públic consistent en la Gestió i Prestació d’activitats esportives en la Modalitat de Tennis, amb la mercantil D’ARAU HOSTELERIA, SAU, contracte que va ser formalitzat mitjançant document administratiu en data 30 de maig de 2017, en el sentit que al canon aplicable a la concessió no s’ha d’aplicar IVA.

6. Expedient 490/2017. Bases concessió ajuts a estudis superiors

7. Expedient 559/2017. Aprovar les xifres de població resultants de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017.

8. Expedient 1522/2017.APROVAR la despesa per import de DISSET MIL TRES-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (17.307,34 €), a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, amb destinació al finançament de les despeses generals de funcionament de la mateixa, corresponents a l’exercici 2.016.

9. Expedient 1523/2017. APROVAR la despesa per import de CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (5.265,21 €) a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, pel finançament del programa de desenvolupament d’un Pla d’Igualtat, programa 2016.

10.Expedient 1524/2017. APROVAR la despesa per import de QUATRE MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.095,29 €) a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, per a la contractació d’un Agent d’igualtat, corresponents al programa 2.016

Convocatòria Ple Municipal 24-11-2017 7/2017

Data d'inici de la sessió 24-11-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

A) Part resolutiva

1.Celebració del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals corresponents a les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017, del dia 21 de Desembre de 2017.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/01/2017. PLE/2017/1

3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/02/2017. PLE/2017/2

4.Expedient 1367/2017. Declarar d'especial interés i utilitat municipal, per concòrrer circumstàcies socials, el projecte d'implantació d'un element prefabricat (marquesina) per l'ambulància del SEM

5.Expedient 1423/2017. Aprovar, si s'escau, MOCIÓ presentada pel Grup Municipal JXM-ERC-AM, ref. a Declaració Institucional per la llibertat de les preses i presos Polítics.

6.Expedient 1444/2017.Aprovar, si s'escau, el Manifest Unitari dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, 25 de novembre de 2017.

7.Expedient 1432/2017.DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL 3ER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017

8.Expedient 576/2017. Donar compte del Decret 1119/2017 d’INCOAR NOVAMENT, expedient administratiu per a l’elecció del nou Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau del Municipi de Santa Margarida de Montbui.

9.Expedient 1211/2017. Donar compte de la relació de Juntes de Govern celebrades.

10.Expedient 1445/2017. Dació de compte dels DECRETS 2017 Ple ordinari 24/11/2017 Del 20 de setembre fins 15 de novembre de 2017.

B) Activitat de control

---

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 2-10-2017 6/2017

Data d'inici de la sessió 02-10-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala Actes Ajuntament Montbui

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 25 de novembre de 2016. Exp. 9/2016.
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30 de desembre de 2016. Exp. 10/2016
3.Expedient 535/2017. Aprovació del compte general exercici 2016
4.Expedient 1193/2017.MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
5.Expedient 1066/2017.DONAR COMPTE DE L'EXECUCIÓ DEL 2ON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2017
6.Expedient 1036/2017. RATIFICAR, el Decret núm. 884/2017 de correcció d'errada material del Decret 811/2017 de data 19/07/2017 de RECONEIXEMENT al Sr. Jose Lechuga Arroyo, la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat laboral.
7.Expedient 1195/2017. MOCIÓ presentada pel Grup Municipal ICV-EUiA-E, per demanar la gestió municipal dels pisos de la SAREB i evitar l’especulació immobiliària als municipis.
8.Expedient 1017/2017. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Juntes de Govern Local celebrades.
9.Expedient 1200/2017. DACIÓ DE COMPTE, de la relació de Decrets Del 18 de juliol fins 19 de setembre de 2017.


B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Convocatòria Ple Municipal 28-7-2017 5/2017

Data d'inici de la sessió 28-07-2017

Hora d'inici de la sessió 13.00

Lloc Sala de Plens Ajuntament

Tipus Ordinària

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30-9-2016. Exp. 7-2016.

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 2-11-2016. Exp. 8-2016.
3.Expedient 734/2017. Espedient de modificació de crèdit Ple
4.Expedient 1011/2017. Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
5.APROVACIÓ, SI S'ESCAU, FESTES LOCALS 2018
6.Exp. núm. 1020/2017-G. NOMENAR com a NOU vocal del Consell Rector del Patronat Municipal Escoles Bressol (Llars d’Infants) en representació de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui i en substitució de la Sra. Elisabet Tamargo Bravo a la SRA. MONTSERRAT CARRICONDO TRUJILLO
7.Exp. Núm. 1020/2017-G. NOMENAR com a nou representant del Municipi de Santa Margarida de Montbui en la JUNTA GENERAL de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Odena, en substitució del Sr. Jose Luis González Alastuay a la Sra. Elisabet Tamargo Bravo
8.Exp. Núm. 1020/2017-G. NOMENAR, com a nou membre del Grup Municipal PSC-CP, de conformitat amb l’art. 20.1 c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i l’art. 60 del Decret Legislatiu 2/2.003, d’una única Comissió Informativa Permanent, en substitució del Sr. Jose Lechuga Arroyo a la Sra. Montserrat Carricondo Trujillo
9.Expedient 1020/2017. DONAR COMPTE del Decret d'Alcaldia núm. 801/2017de reorganització del cartipàs.
10.Expedient 1033/2017. RATIFICAR el Decret d'Alcaldia núm. 810/2017 de NOMENAMENT per a l’exercici de les seves funcions amb règim de dedicació parcial d’un 85%, al Sr. Alcalde-President d’aquest Ajuntament, En TEODORO ROMERO HERNÁNDEZ i NOMENAMENT per a l’exercici de les seves funcions amb règim de dedicació parcial d’un 30%, al Regidor d’Optimització i Desenvolupament, En JOSÉ LECHUGA ARROYO
11.Expedient 1035/2017. RATIFICAR el Decret d'alcaldia núm. 812/2017 de Ajuntament Santa Margarida de Montbui de Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració Local per adesenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats].
12.Expedient 1036/2017. RATIFICAR el Decret d'alcaldia núm. 811/2017 de
Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l´Administració Local per a
desenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats]
13.Expedient 795/2017. DACIÓ DE COMPTE, DE L'INFORME SINDICATURA
RECAPTACIÓ
14.Expedient 888/2017. Aprovació del Manifest institucional amb motiu del dia per
l’alliberament LGTBI “Municipis amb orgull i respecte pels drets de persones
LGTBI” (Moció)
15.Expedient 759/2017. Dació de compte JUNTES DE GOVERN LOCAL 2017 x Ple
ordinari JULIOL
16.Expedient 1016/2017. Dació de compte de DECRETS 2017 Ple ordinari 28/07/2017
Del 19 de maig fins 17 de juliol.


B) Activitat de control

C) Precs i preguntes