Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.
Any Partida Classificació Nivell Codi Descripció Euros
2.017 D F 3 338 Festes populars i festejos 136300,00
2.017 D F 2 34 Esport 550919,50
2.017 D F 3 340 Administració general d'esports 188836,79
2.013 D F 3 233 Assistència a persones dependents 44454,42
2.017 D F 1 0 Deute públic 3105236,11
2.017 D F 2 1 Deute públic 3105236,11
2.017 D F 3 11 Deute públic 3105236,11
2.017 D F 1 1 Serveis públics bàsics 9314427,28
2.017 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 3100165,36
2.017 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 2465281,67
2.017 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 212832,69
2.017 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 416700,00
2.017 D F 3 134 Mobilitat urbana 0,00
2.017 D F 3 135 Protecció civil 5350,00
2.017 D F 3 136 Servei de prevenció i extinció d'incendis 1,00
2.017 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 2306980,24
2.017 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 684840,46
2.017 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 228158,13
2.017 D F 3 152 Habitatge 485658,36
2.017 D F 4 1.521 Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 0,00
2.017 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 130000,00
2.017 D F 3 153 Vies públiques 908323,29
2.017 D F 4 1.531 Accés als nuclis de població 0,00
2.017 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 7,00
2.017 D F 2 16 Benestar comunitari 3650686,58
2.017 D F 3 160 Clavegueram 148000,00
2.017 D F 3 161 Abastament domiciliari d'aigua potable 0,00
2.017 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 1870189,47
2.017 D F 4 1.621 Recollida de residus 1300189,47
2.017 D F 4 1.622 Gestió dels residus sòlids urbans 0,00
2.017 D F 4 1.623 Tractament dels residus 570000,00
2.017 D F 3 163 Neteja viària 1313775,11
2.017 D F 3 164 Cementiri i serveis funeraris. 60222,00
2.017 D F 3 165 Enllumenat públic 258500,00
2.017 D F 2 17 Medi ambient 256595,10
2.017 D F 3 170 Administració general del medi ambient 39088,29
2.017 D F 3 171 Parcs i jardins 138880,28
2.017 D F 3 172 Protecció i millora del medi ambient 78626,53
2.017 D F 4 1.721 P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 78626,53
2.017 D F 1 2 Actuacions de protecció i promoció social 2796035,73
2.017 D F 2 21 Pensions 0,00
2.017 D F 3 211 Pensions 0,00
2.017 D F 2 22 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 85000,00
2.017 D F 3 221 Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 85000,00
2.017 D F 2 23 Serveis socials i promoció social 1759491,91
2.017 D F 3 231 Assistència social primària 1759491,91
2.017 D F 2 24 Foment de l'ocupació 951543,82
2.017 D F 3 241 Foment de l'ocupació 951543,82
2.017 D F 1 3 Producció de béns públics de caràcter preferent 5314490,96
2.017 D F 2 31 Sanitat 185933,40
2.017 D F 3 311 Protecció de la salubritat pública 185933,40
2.017 D F 3 312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 0,00
2.017 D F 2 32 Educació 2663778,27
2.017 D F 3 320 Administració general d'educació 984845,81
2.017 D F 3 321 Creació de centres docents d'ens. inf. i prim. 0,00
2.017 D F 3 322 Creació de centres docents d'ensenyament secundari 0,00
2.017 D F 3 323 Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 1093142,06
2.017 D F 3 324 Funcio. centres docents E. secundari 0,00
2.017 D F 3 325 Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 0,00
2.017 D F 3 326 Serveis complementaris d'educació 245836,58
2.017 D F 3 327 Foment de la convivència ciutadana 339953,82
2.017 D F 2 33 Cultura 1913859,79
2.017 D F 3 330 Administració general de cultura 199048,65
2.017 D F 3 332 Biblioteques i arxius 443699,00
2.017 D F 4 3.321 Biblioteques públiques 351620,84
2.017 D F 4 3.322 Arxius 92078,16
2.017 D F 3 333 Equipaments culturals i museus 622455,52
2.017 D F 3 334 Promoció cultural 217400,00
2.017 D F 3 336 Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 0,00
2.017 D F 3 337 Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 294956,62
2.014 D F 3 432 Ordenació i promoció turística 2,00
2.014 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 16400,00
2.014 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 1,00
2.014 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 100355,69
2.014 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 100355,69
2.014 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 87923,60
2.014 D F 3 491 Societat de la informació 8123,60
2.014 D F 3 492 Gestió del coneixement 79800,00
2.014 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 3530583,89
2.014 D F 2 91 Òrgans de govern 232200,00
2.014 D F 3 912 Òrgans de govern 232200,00
2.014 D F 2 92 Serveis de caràcter general 2638025,26
2.014 D F 3 920 Administració general 2409780,26
2.014 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 32800,00
2.014 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 179800,00
2.014 D F 3 924 Participació ciutadana 2000,00
2.014 D F 3 925 Atenció als ciutadans 10645,00
2.014 D F 3 929 Imprev., func. no classif. i fons de contingència 3000,00
2.017 D F 3 341 Promoció i foment de l'esport 58980,96
2.017 D F 3 342 Instal·lacions esportives 303101,75
2.017 D F 1 4 Actuacions de caràcter econòmic 737707,16
2.017 D F 2 41 Agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 3 410 Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 3 412 Millora estruc. agropecuàries i sistemes product. 0,00
2.017 D F 3 414 Desenvolupament rural 0,00
2.017 D F 3 415 Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 0,00
2.017 D F 3 419 Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca 0,00
2.017 D F 2 42 Indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 420 Administració general d'indústria i energia 0,00
2.017 D F 3 422 Indústria 0,00
2.017 D F 3 423 Mineria 0,00
2.017 D F 3 425 Energia 0,00
2.017 D F 2 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 422301,36
2.017 D F 3 430 Administració general de comerç, turisme i pimes 98419,84
2.017 D F 3 431 Comerç 204109,23
2.017 D F 4 4.311 Fires 68825,00
2.017 D F 4 4.312 Mercats, places i llotges 2322,00
2.017 D F 4 4.313 Comerç ambulant 132962,23
2.017 D F 3 432 Informació i promoció turística 8601,00
2.017 D F 3 433 Desenvolupament empresarial 78185,44
2.017 D F 3 439 Altres actuacions sectorials 32985,85
2.017 D F 2 44 Transport públic 153000,00
2.017 D F 3 440 Administració general del transport 0,00
2.017 D F 3 441 Transport de viatgers 153000,00
2.017 D F 4 4.411 Transport col·lectiu urbà de viatgers 153000,00
2.017 D F 4 4.412 Altre transport de viatgers 0,00
2.017 D F 3 442 Infraestructures del transport 0,00
2.017 D F 3 443 Transport de mercaderies 0,00
2.017 D F 2 45 Infraestructures 21000,00
2.017 D F 3 450 Administració general d'infraestructures 0,00
2.017 D F 3 452 Recursos hidràulics 21000,00
2.017 D F 3 453 Carreteres 0,00
2.017 D F 3 454 Camins veïnals 0,00
2.017 D F 3 459 Altres infraestructures 0,00
2.017 D F 2 46 Investigació, desenvolupament i innovació 18006,00
2.017 D F 3 462 Invest. i estudis relacionats amb serveis públics 18006,00
2.017 D F 3 463 Investigació científica, tècnica i aplicada 0,00
2.017 D F 2 49 Altres actuacions de caràcter econòmic 123399,80
2.017 D F 3 491 Societat de la informació 123399,80
2.017 D F 3 492 Gestió del coneixement 0,00
2.017 D F 3 493 Protecció dels consumidors i usuaris 0,00
2.017 D F 1 9 Actuacions de caràcter general 3538310,61
2.017 D F 2 91 Òrgans de govern 494790,84
2.017 D F 3 912 Òrgans de govern 494790,84
2.017 D F 2 92 Serveis de caràcter general 2009970,86
2.017 D F 3 920 Administració general 1746507,09
2.017 D F 3 922 Coord. organització institucional entitats locals 28000,00
2.017 D F 3 923 Informació bàsica i estadística 0,00
2.017 D F 4 9.231 Gestió del padró municipal d'habitants 0,00
2.017 D F 3 924 Participació ciutadana 6000,00
2.017 D F 3 925 Atenció als ciutadans 0,00
2.017 D F 3 926 Comunicacions internes 0,00
2.017 D F 3 929 Impr., situa. transitòries i contingències d'exe. 229463,77
2.017 D F 2 93 Administració financera i tributària 960450,28
2.017 D F 3 931 Política econòmica i fiscal 450450,28
2.017 D F 3 932 Gestió del sistema tributari 510000,00
2.017 D F 3 933 Gestió del patrimoni 0,00
2.017 D F 3 934 Gestió del deute i de la tresoreria 0,00
2.017 D F 2 94 Transferències a altres administracions públiques 73098,63
2.017 D F 3 941 Transferències a comunitats autònomes 55000,00
2.017 D F 3 942 Transferències a entitats locals territorials 0,00
2.017 D F 3 943 Transferències a altres entitats locals 18098,63
2.017 D F 3 944 Transferències a l'administració gral. de l'Estat 0,00
2.016 D F 1 0 Deute públic 3192480,95
2.016 D F 2 1 Deute públic 3192480,95
2.016 D F 3 11 Deute públic 3192480,95
2.016 D F 1 1 Serveis públics bàsics 8866399,92
2.016 D F 2 13 Seguretat i mobilitat ciutadana 2789529,39
2.016 D F 3 334 Promoció cultural 223472,00
2.016 D F 3 130 Administració gral. de seguretat i protecció civil 2416310,83
2.016 D F 3 132 Seguretat i ordre públic 137387,56
2.016 D F 3 133 Ordenació del trànsit i de l'estacionament 228981,00
2.016 D F 3 135 Protecció civil 6850,00
2.016 D F 2 15 Habitatge i urbanisme 2128039,16
2.016 D F 3 150 Administració general d'habitatge i urbanisme 723936,07
2.016 D F 3 151 Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb. 146931,88
2.016 D F 3 152 Habitatge 362434,26
2.016 D F 4 1.522 Conservació i rehabilitació de l'edificació 87605,17
2.016 D F 3 153 Vies públiques 894736,95
2.016 D F 4 1.532 Pavimentació de les vies públiques 6,00
2.016 D F 2 16 Benestar comunitari 3702485,65
2.016 D F 3 160 Clavegueram 173000,00
2.016 D F 3 162 Recollida, gestió i tractament de residus 1849482,00
2.016 D F 4 1.621 Recollida de residus 1289482,00
2.016 D