Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Consulta pública prèvia sobre la modificació de l'Ordenança de construccions i instal·lacions al Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt.

L'Ajuntament de Salt disposa d'una Ordenança de construccions i instal·lacions al Parc de les Deveses-Pla especial de sòl no urbanitzable aprovada l'any 2009, que es fa necessari adaptar-la a la nova legislació urbanística i al planejament aprovat amb posterioritat a la seva entrada en vigor, i també complementar i modificar alguns aspectes plantejats durant la seva aplicació.

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, i amb caràcter previa a l'elaboració del projecte d'Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l'opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura modificació de l'Ordenança.

Presentació d'aportacions

D'acord amb allò establert a l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'cotubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previa a l'elaboració del projecte d'Ordenança, per recollir l'opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en l'anunci i l'avantprojecte de la modificació de l'Ordenança següent fins al 3 d'octubre fent clic aquí.

Per a més informació podeu consultar:

L'anunci d'obertura del període de consulta

L'avantprojecte de modificació de l'ordenança