Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova ordenança municipal reguladora de les obres de Salt

 

L’Ajuntament de Salt disposa d'una Ordenança municipal sobre la tramitació de determinades obres menors pel procediment de comunicació prèvia i d''una regulació sobre la intervenció administrativa en l'edificació i ús del sòl i subsòl en el  capítol quart de les Normes Urbanístiques del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbana, per tant es considera convenient disposar d'una regulació a nivell local  adaptada a la legislació vigent i que doni cobertura a les necessitats reals del municipi.

 

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

 

Presentació d’aportacions

 

D’acord amb allò establert a l’Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

 

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les  seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el 20 d'abril de 2018.

 

Document informatiu

 

Consulta pública prèvia sobre el projecte d'actualització i modificació de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Salt

 

L’Ordenança municipal reguladora de  soroll i vibracions  de l’Ajuntament de Salt fou aprovada l’any 2006 i  es fa necessari la seva adaptació derivada d'allò establert a la disposició transitòria primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n'adapten els annexos.

 

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

 

Presentació d’aportacions

 

D’acord amb allò establert a l’Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les  seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el 20 d'abril de 2018.

Document informatiu