Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova ordenança reguladora dels residus de l’Ajuntament de Salt

 

L’Ajuntament de Salt no disposa d’una Ordenança reguladora de la recollida i gestió dels residus municipals, incloent la deixalleria, per tant es considera convenient disposar d’una regulació a nivell local adaptada a la legislació vigent i que doni cobertura a les necessitats reals del municipi.

 

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

 

Presentació d’aportacions

 

D’acord amb allò establert a l’Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les  seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el 20 de setembre de 2017.

Presentació de propostes i suggeriments

Document informatiu

 

Consulta pública prèvia sobre un l’elaboració d’una nova ordenança reguladora de la protecció i tinença responsable d’animals, de l’Ajuntament  de Salt

L’Ordenança de control i tinença d’animals, de l’Ajuntament de Salt fou aprovada l’any 2000 i després de 17 anys de vigència, la realitat de la societat ha canviat prou com per fer necessària una actualització d’aquesta norma.

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

Presentació d’aportacions

D’acord amb allò establert a l’Article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es duu a terme una consulta pública, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança, per recollir l’opinió de la ciutadania potencialment afectada per la futura Ordenança.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les  seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el 20 de setembre de 2017.

Presentació de propostes i suggeriments

Document informatiu