Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 28-03-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 20-10-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 31-12-2011 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa del Museu Local 08-03-2008 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost d'activitats econòmiques 25-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles 25-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 25-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments 25-03-2003 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa utilització piscina municipal 03-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de l'Impost vehicles tracció mecànica 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa cementiri municipal 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa concessió i expedició llicència autotaxi i vehicles de lloguer 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa expedició documents administratius 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa ocupació via pública per pous de decantació 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa prestació servei escorxador municipal 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa subministrament domiciliari aigua potable 21-02-2002 Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa vessada aigües pluvials a la via pública 21-02-2002 Enllaç
Ordenança reguladora de Preus públics 21-02-2002 Enllaç