D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Convocatòries obertes

No hi ha cap convocatòria oberta

 

Convocatòries tancades

Selecció de dues places de vigilants municipals d’Administració especial en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Acta del tribunal

Anunci ordre dels aspirants

Resultat final

Selecció amb caràcter urgent, per concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí per vacant, una plaça d’educador/a de la llar d’infants municipal

Edicte bases i convocatòria 

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció de 6 places en el marc del projecte formatiu “Brigada Jove"

Bases 

Model de sol·licitud

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Resultat sorteig 

Selecció d'una Plaça d’auxiliar administratiu/va, substitució de baixa per maternitat 

Edicte bases publicació al BOP

Edicte bases publicació al DOGC

Llistat d'admesos i exclosos

Certificat definitiu

Resultats finals

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’Oficines Municipals en règim de personal laboral interí

Edicte aprovació bases publicació al BOP  

Edicte aprovació bases publicació al DOGC

Esmena a la base 5

Llistat d'admesos i exclosos

Resultats finals

Selecció d’una plaça d’administratiu comptable en règim de funcionari interí

Edicte aprovació bases publicació al BOP  

Edicte aprovació bases publicació al DOGC

Llistat provisional admesos i exclosos

Resultat de la segona prova

Resultat final

Selecció d’una plaça de tècnic/a d’administració general en règim de funcionari interí

Edicte bases i convocatòria 

Llistat admesos i exlosos

Resultat de la segona prova 

Resultat final

Model d'instància (pdf)

Instància ETRAM (on line)