Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 24-04-2018 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2017 08-03-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 09-05-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 24-07-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 09-05-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 10-09-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 11-08-2011 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 04-08-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 01-08-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 04-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 Annex 40.5 reguladora del Preu públic corresponent al tiquet del servei de menjador de les escoles públiques 04-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 Annex 40.7 reguladora del Preu públic del servei d'escola bressol o llar d'infants 04-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 reguladora dels Preus públics 04-08-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis esportius 10-06-2008 Enllaç
Preus dels productes aliens a la venda d'aigua per al municipi de Ripollet 10-03-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa entrada de vehicles a travès de les voreres i per reserva de via pública, per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa de cementiri municipal i altres serveis mortuoris 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la Taxa servei del mercat municipal 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa prestacions especials de la Policia Municipal 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per a l'expedició de documents administratius 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per a la recollida d'escombraries 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 Annex 40.1 reguladora del Preu públic per a la prestació de serveis culturals o de lleure 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 Annex 40.3 reguladora del Preu públic per a la prestació dels serveis de transport al taller ocupacional i centre especial ubicats a Cerdanyola del vallès 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 Annex 40.4 reguladora del Preu públic per als serveis de sanitat 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 40 Annex 40.6 reguladora del Preu públic per a la prestació del servei de l'emissora de ràdio i butlletí municipal 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 27-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa de l'aparcament públic El Molí 27-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 13-08-2007 Enllaç
Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per a la utilització privativa o l'aprofitament especial de la via pública o terrenys de domini públic 30-12-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 11-08-2006 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 28-12-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 13-08-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 17-11-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per a la concessió de plaques i distintius 25-12-2002 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 25-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública 25-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del càrrec i ambulants, rodatges cinematogràfics i cartells publicitaria 25-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials 25-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin la generalitat del veïnat 25-12-2001 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa per l'ocupació de trerrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 25-12-2001 Enllaç